Lov om banker og sparekasser m.v. § 6 - Vedrørende stiftelse af et pengeinstitut

12-06-2002

Finanstilsynets afgørelse af 12. juni 2002.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med Finanstilsynets behandling af en ansøgning om tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed, jf. bank- og sparekasselovens § 6, blev tilsynet forespurgt om, hvorvidt indbetaling af den til stiftelse nødvendige kapital kan udskydes til 21 dage efter, at tilsynet er kommet med en tilkendegivelse om, at eneste udestående i forbindelse med ansøgningen er indbetaling af kapitalen.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet oplyste, at tilsynet ikke kan give tilladelse før kapitalen er indbetalt. Endvidere oplystes, at tilsynet i tidligere sager har tilladt, at kapitalen indbetales umiddelbart efter, at tilsynet har færdigbehandlet de øvrige dele af ansøgningen.

Senest opdateret 12-06-2002