Lov om finansiel virksomhed § 4 (videregivelse af oplysninger)

30-07-2002

Finanstilsynets afgørelse af 30. juli 2002.

Sagsfremstilling:

Finanstilsynet blev spurgt om, hvorvidt et realkreditinstitut berettiget kan videregive oplysninger om navn, adresse og CPR-nr. på instituttets låntagere pr. en bestemt dato til en forening.
 
Foreningen havde vedtaget et nyt sæt vedtægter, som bl.a. gav alle ejere af fast ejendom i Danmark mulighed for at blive optaget som medlemmer. De hidtidige medlemmer – låntagerne i realkreditinstituttet – ville ved brev blive anmodet om at bekræfte deres medlemskab og ved manglende bekræftelse, ville de blive anset for udmeldt. Gennemførelsen af denne procedure krævede kendskab til hvem, der pr. datoen for vedtægtsændringerne var låntagere hos realkreditinstituttet.

Foreningen havde, siden realkreditinstituttet blev en del af en finansiel koncern, ikke haft adgang til realkreditinstituttets låntageroplysninger.

Foreningen ville ikke bruge oplysningerne til markedsføring eller rådgivning, oplysningerne om låntagerne ville kun blive brugt til ovennævnte fremsendelse af breve, og oplysningerne var i øvrigt tilgængelige via tingbøgerne.

Afgørelse/begrundelse:

Lov om finansiel virksomhed § 4, stk. 1 har følgende ordlyd:
"Bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af lokale bestyrelser og lignende, medlemmer af repræsentantskabet i en finansiel virksomhed, der ikke er en sparekasse, revisorer og granskningsmænd samt deres suppleanter, stiftere, vurderingsmænd, likvidatorer, direktører, ansvarshavende aktuarer, generalagenter og administratorer i et forsikringsselskab samt øvrige ansatte må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv er blevet bekendt med. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse for finansielle holdingvirksomheder."

Det fremgår af bemærkningerne til § 4, at såfremt oplysningerne er offentligt tilgængelige, kan de ikke anses for fortrolige og omfattes derfor ikke af tavshedspligtsbestemmelserne.

Finanstilsynet vurderede, at idet adkomsthavers navn og adresse samt kreditors navn og adresse fremgik af tingbøgerne, kunne disse oplysninger ikke anses for at være fortrolige. En videregivelse af oplysning om, hvem der var kunder hos realkreditinstituttet en bestemt dato til foreningen, ville derfor ikke være i strid med § 4 i lov om finansiel virksomhed.

Videregivelse af kundernes cpr.nr. ville derimod anses for at være uberettiget, idet disse ikke i forvejen var offentligt tilgængelige.

Kundernes cpr.nr. ville ikke kunne videregives med henvisning til § 5, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed, idet foreningen ikke varetog administrative opgaver for realkreditinstituttet.
 
Kundernes cpr.nr. kunne ikke videregives med henvisning til § 8, stk. 2 i lov om finansiel virksomhed. Dette kan kun ske, såfremt der var tale om koncernforbundne virksomheder. Foreningen og realkreditinstituttet var ikke længere i koncernforhold.

Finanstilsynet tog i sin vurdering ikke stilling til, hvorvidt en videregivelse af kundernes navne og adresser var i strid med lov om behandling af personoplysninger.

Senest opdateret 30-07-2002