Bekendtgørelse nr. 10991 (regnskabsbekendtgørelsen) § 123, stk. 3, samt § 63 - Om koncerngoodwill

07-01-2002

Finanstilsynets skrivelse af 7. januar 2002.

Sagsfremstilling:

Et pengeinstitut ansøgte om tilladelse til at forlænge afskrivningsperioden på aktiveret koncern-goodwill fra 5 til 10 år. Samtidig spurgte pengeinstituttet til Finanstilsynets vurdering af, hvorvidt det kunne tillades at opdele et koncerngoodwillbeløb sådan, at f.eks. halvdelen aktiveres, mens den anden halvdel straksafskrives.

Instituttet anførte, at afskrivning efter regnskabsbekendtgørelsens § 63, hvorefter der årligt skulle af-skrives med 20 pct. årligt, stod i misforhold til det samlede afkast af den investering, som havde givet koncerngoodwillbeløbet.

Med henvisning hertil og med henvisning til udviklingen i dansk og international regnskabspraksis vedrørende koncerngoodwill, herunder at der i den nye årsregnskabslov kan afskrives over aktivets brugstid, dog højst over 20 år, blev der anmodet om tilladelse til at forlænge afskrivningsperioden for det omhandlede koncerngoodwillbeløb fra 5 til 10 år.

Afgørelse/begrundelse:

Med henvisning til dansk og international regnskabspraksis vedrørende koncerngoodwill meddelte Finanstilsynet den ansøgte tilladelse til at forlænge afskrivningsperioden, jf. regnskabsbekendtgørelsens § 63, for koncerngoodwill hidrørende fra den omhandlede investering.

For så vidt angår forespørgslen til Finanstilsynets fortolkning af regnskabsbekendtgørelsens § 123, stk. 3, meddelte Finanstilsynet derimod, at der er tale om en "enten-eller-bestemmelse", sådan at det omhandlede koncerngoodwillbeløb enten skal aktiveres i balancen eller straksafskrives over egenkapitalen. Finanstilsynet anførte, at tilsynet ikke ville dispensere fra regelsættet, sådan at en del af det omhandlede goodwillbeløb aktiveres, mens den anden del straksafskrives. Som begrundelse herfor anførte Finanstilsynet, at tilsynet ikke finder det værende i overensstemmelse med god regnskabspraksis at sammenblande to forskellige metoder. Endvidere anførte Finanstilsynet, at af-gørelsen tillige skulle ses i lyset af, at straksafskrivning af koncerngoodwill er under afvikling, jf. at straksafskrivning over egenkapitalen ikke tillades i den nye årsregnskabslov.

Senest opdateret 07-01-2002