Lov om banker og sparekasser m.v. § 23 og § 4, stk. 1, nr. 9 og 14, i bekendtgørelse om opgørelse og indberetning af store engagementer

16-04-2002

Finanstilsynets afgørelse af 16. april 2002 om store engagementer, fradrag for emissionsgaranti.

Sagsfremstilling:

Et pengeinstitut har telefonisk forespurgt, hvilke fradrag, der kan foretages for en emissionsgaranti udstedt af et pengeinstitut for tegning af værdipapirer udstedt af et andet pengeinstitut.

Afgørelse/begrundelse:

I henhold til BSL § 23 må et pengeinstituts engagement med en kunde ikke overstige 25 % af pengeinstituttets ansvarlige kapital. Ved beregningen af engagementer kan der ses bort fra særligt sikre krav. Finanstilsynet har i § 4 i bekendtgørelse nr. 17 af 6. januar 2000 fastsat hvilke fradrag, der kan foretages.

Det fremgår af § 4, stk. 1, nr. 9, at der kan foretages fradrag for 80 % af engagementer med andre kreditinstitutter m.v., dog ikke efterstillede tilgodehavender og kapitalindskud.

Det fremgår af § 4, stk. 1, nr. 14, at der kan foretages fradrag for 50 % af emissionsgarantier med en oprindelig løbetid på under 1 år m.v.

Hvis et pengeinstitut stiller en emissionsgaranti, som omtalt i § 4, stk. 1, nr. 14, for et andet pengeinstituts udstedelse af værdipapirer – der ikke udgør efterstillede tilgodehavender eller kapitalindskud – kan det garantistillende pengeinstitut, ved opgørelsen af engagementet med det værdipapirudstedende pengeinstitut, først foretage fradrag for 50 % af emissionsgarantien, jf. § 4, stk. 1, nr. 14. Emissionsgarantien, efter fradrag af 50 %, indgår herefter i opgørelsen af engagementet. Ved opgørelsen af engagementet kan der tillige ske fradrag for 80 %, jf. § 4, stk. 1, nr. 9.

Senest opdateret 16-04-2002