Lov om banker og sparekasser m.v. § 37 a, stk. 9, 10 og 12 - Om "underkonsolidering"

17-10-1998

Finanstilsynets afgørelse af 17. oktober 1998.

Pengeinstitutter m.v. - PA - BSL - § 37 a, stk. 9, 10 og 12

Lov om banker og sparekasser m.v. § 37 a, stk. 9, 10 og 12

Sagsfremstilling:

Tilsynet har taget stilling til, hvorvidt der i bank- og sparekasselovens § 37 a, stk. 9 og 10 sammeholdt med stk. 12, er et krav om "underkonsolidering" i pengeinstitutkoncerner.

Det fremgå af kommentaren til bank- og sparekasseloven, at "Bestemmelserne skal således ikke iagttages på "underkonsolideret" basis".

Det anføres herimod, at fortolkningen ikke synes at fremgå af selve lovteksten eller af bemærkningerne til loven. Den må hvile på en implicit antagelse om, at moderen altid understøtter sin datter.

Fortolkningen forekommer endvidere uhensigtsmæssig i relation til formålet med § 37 a, stk. 9 og 10, der ifølge den kommenterede bank- og sparekasselov er at "hindre, at der sker en udhuling af kravene til solvens, likviditet og midlernes placering ved, at aktiviteterne placeres i andre koncernselskaber, der ikke skal opfylde disse regler i bank- og sparekasseloven".

Afgørelse/begrundelse:

Det var tilsynets vurdering, at det i den kommenterede bank- og sparekasselov anførte vedr. bestemmelsen fortsat er gældende. Der skal således alene ske konsolidering med det øverste moderselskab og ikke "underkonsolidering" i koncernen, hvor pengeinstituttet er moderselskab.

Bank- og sparekasselovens § 37 a omtaler kun en koncern.

Der stilles ikke krav om "underkonsolidering". I koncerner, hvor dette, ud fra et tilsynsmæssigt synspunkt, ikke findes at være tilstrækkeligt, har til-synet hjemmel i bank- og sparekasselovens § 37, stk. 12, til yderligere at kræve konsolidering i under-koncernen.

Det ses ikke, at der har været tilfælde, hvor det har været nødvendigt at an vende reglerne. Hvis der foreligger særlige tilsynsmæssige forhold, der gør det nødvendigt at kræve en udvidet konsolidering, har tilsynet hjemmel til at pålægge dette i bank- og sparekasselovens § 37 a, stk. 12.

Senest opdateret 17-10-1998