Lov om banker og sparekasser m.v. § 2 - Om brug af betegnelsen "bank"

23-11-1998

Finanstilsynets afgørelse af 23. november 1998.

Pengeinstitutter m.v. - PA - BSL - § 2

Sagsfremstilling:

Tilsynet har meldt TIB Image A/S ved ejeren NN til politiet for overtrædelse af lov om banker og sparekasser § 2 ved at anvende betegnelsen "Image Bank" som navn.

Afgørelse/begrundelse:

Østre Landsret frikendte ejeren af TIB Image A/S, NN med følgende be grundelse:

"Ordet "Image Bank" er anvendt af tiltalte som en del af navnet på selskabet TIB Image A/S, der er et billedbureau. Betegnelsen "bank" er ikke anvendt som betegnelse for et pengeinstitut, men for en samling, her af fotos, illustrationer og filmklip, som sælges og udlejes af selskabet i henhold til en licensaftale med The Image Bank Inc., New York. Da tiltalte således har anvendt ordet "bank" i en anden betydning end pengeinstitut, og da betegnelsen af selskabet ikke i øvrigt kan give anledning til forveksling med et pengeinstitut, finder landsretten ikke, at tiltalte har overtrådt lov om banker og sparekasser § 2, stk. 1, hvorfor hun frifindes."

Senest opdateret 23-11-1998