Lov om banker og sparekasser m.v. § 19 c - h

03-03-1998

Afgørelser fra Finanstilsynet.

Pengeinstitutter m.v. - PA - BSL - § 19 c - h

Lov om banker og sparekasser m.v. §§ 19 c - h

Finanstilsynet har truffet en række afgørelser vedrørende ledelsesreglerne i Lov om banker og sparekasser m.v. §§ 19 c-h.

§ 19 c, stk. 2
1. Finanstilsynets skrivelse af 7. juli 1997 vedrørende Fonden, Arken Museum for Moderne Kunst.

Tilsynet er blevet spurgt, om en pengeinstitutdirektør må sidde i bestyrelsen for Fonden, Arken Museum for Moderne Kunst.

Tilsynet meddelte, at hvervet var omfattet af bank- og sparekasselovens § 19 c, stk. 2, og således ikke at betragte som deltagelse i ledelsen af anden erhvervsvirksomhed.

2. Finanstilsynets skrivelse af 10. oktober vedrørende Investeringsfonden for Vækstmarkeder.

Tilsynet er blevet spurgt, om det vil være i strid med bank- og sparekasselovens regler om pengeinstitutsdirektørers andre ledelseshverv at sidde i bestyrelsen i Investeringsfonden for Vækstmarkeder (IFV).

Tilsynet meddelte, at direktører vil kunne sidde i bestyrelsen i IFV i henhold til bank- og sparekasselovens § 19 c, stk. 2.

Da den nævnte bestemmelse kun tillader pengeinstitutdirektører at være bestyrelsesmedlemmer i foreninger, institutioner, råd, nævn og lignende, der ikke har til formål at fremme deltagernes økonomiske interesser gennem erhvervsdrift, vil ændringer i IFV's gældende forretningsgrundlag dog kunne bevirke, at bestemmelsen ikke finder anvendelse.

3. Finanstilsynets skrivelse af 4. marts 1998 vedrørende Dansk Stan-dard.

Tilsynet er blevet forespurgt, hvorvidt hvervet som bestyrelsesformand i Dansk Standard (DS) er omfattet af undtagelsen i bank- og sparekasselo-vens § 19 c, stk. 2, for forbuddet mod deltagelse i ledelsen af erhvervsvirksomhed.

DS er i henhold til fondens vedtægter en selvejende, almennyttig institution og er officielt godkendt dansk centralorgan for standardisering.
Fondens formål er at virke for standardisering og certificering nationalt og internationalt til gavn for det danske samfund og erhvervsliv. DS driver certificeringsvirksomhed vedrørende systemer, produkter og personer samt virker som akkrediteret certificeringsorgan. DS formidler viden og informa-tion om standardisering og certificering.

I henhold til skrivelsen drives DS som godkendt teknologisk serviceinstitut fritaget for selskabsbe- skatning.

Repræsentantskabet vælges af en række interesseorganisationer og mini-steri-er.

Af årsregnskabet fremgår, at af fondens indtægter på 117.606 tkr. kommer i alt 68.380 tkr. svarende til 72 % fra tilskud mens resten kommer fra klientbetalende aktiviteter. For tilskuddenes vedkom- mende er der tale om EFS (Erhvervsfremmestyrelsen) basis og projekttilskud samt andre program- og projektbestemte tilskud.

Tilsynet meddelte, at da der er tale om en almennyttig fond, hvis formål ikke ses at være at fremme deltagernes økonomiske interesser, er det Finanstilsynets opfattelse, at hvervet er omfattet af bank- og sparekasselo-vens § 19 c, stk. 2.

Deltagelse i ledelsen af Dansk Standard fandtes således ikke at være i strid med bank- og sparekasselovens regler.

Afgørelsen blev truffet på baggrund af forespørgslen, fondens regnskab for 1996 samt fondens vedtægter af 6. januar 1992.

Der blev endvidere lagt vægt på, at mere end 70 % af fondens indtægter stammer fra tilskud fra staten.

Ændringer i dette grundlag kan medføre, at fonden ikke længere er omfattet af bank- og sparekasselovens § 19 c, stk. 2.

§ 19 d, stk. 1
Finanstilsynets skrivelse af 12. november 1997 vedrørende rækkevidden af begrebet "moderselskab".

Tilsynet er blevet spurgt om muligheden i bank- og sparekasselovens § 19 d, stk. 1, for direktører til at være bestyrelsesmedlemmer i instituttets moder-selskabs datterselskab, ligeledes omfatter et datterselskab af instituttets øver-ste/ultimative moderselskab i modsætning til kun det umiddelbare moder-selskab.

Tilsynet meddelte, at tilsynet i overensstemmelse med almindelige selskabs-retlige grundsætninger anser det øverste moderselskab for at være bankens moderselskab, således at en direktør med bestyrelsens tilladelse kan være bestyrelsesmedlem i et andet datterselskab af moderselskabet, såfremt det pågældende datterselskabs virksomhed kan drives af banken.

§ 19 d-f
Finanstilsynets afgørelse af 22. januar 1998 vedrørende ligestilling af medlemskab af repræsentantskab og bestyrelse.

Tilsynet er blevet spurgt om en forsikringsdirektør må sidde i repræsentantskabet i en anden finansiel virksomhed.

Tilsynet meddelte, at hovedreglen er, at forsikringsdirektører ikke må deltage i ledelsen af anden erhvervsvirksomhed end forsikringsselskabet, jf. LFV § 92 a.

En af undtagelserne herfor er LFV § 92 c, hvorefter bestyrelsen kan tillade, at en direktør er bestyrelsesmedlem i en anden finansiel virksomhed.

Der er ikke direkte i lovens ordlyd taget stilling til, hvorvidt undtagelsen ligeledes omfatter medlemsskab af repræsentantskaber.

Formålet med hovedreglen er, at en direktør skal koncentrere sig om stillin-gen i forsikringsselskabet, samt undgå interessekonflikter.

Det må antages, at det er mindre tidskrævende at være medlem af et repræ-sentantskab end af en bestyrelse. Samtidig har repræsentantskabet en over-ordnet position i forhold til bestyrelsen, og deltager således det mindre i den faktiske ledelse af en virksomhed.

Det må udfra disse forudsætninger være mindre belastende at være medlem af et repræsentantskab end af en bestyrelse, ligesom risikoen for interesse-konflikter er mindre, idet repræsentantskabsmedlemmer ikke deltager aktivt i den faktiske ledelse i samme omfang som medlemmer af bestyrelsen.

Når det således er fastlagt i LFV § 92 c, at direktører kan varetage hverv som bestyrelsesmedlemmer, må de ligeledes udfra en "det mindre i det mere"-betragtning kunne varetage hvervet som repræsentantskabsmedlem.

§ 19 g
Finanstilsynets afgørelse af 3. marts 1998 vedrørende direktørs andet direktørhve-rv.

Tilsynet er blevet forespurgt hvorvidt en direktør for et forsikringsselskab ligeledes må være direktør i det selskab som ejer forsikringsselskabet i lige sameje med et pengeinstitut.

Tilsynet meddelte, at der ikke i henhold til LFV § 92 f, stk. 2, er mulighed for at direktøren ligeledes kan være direktør i "holdingselskabet", idet der ikke er tale om et moderselskab, da det kun ejer 50 % af forsikringsselskabet.

Finanstilsynet har ingen lovhjemmel til at dispensere fra reglerne om ledelseshverv.

Senest opdateret 03-03-1998