Lov om banker og sparekasser m.v. § 19 og bekendtgørelse nr. 868 af 25. november 1997 om spekulationsforretninger § 5, stk. 3, nr. 4, og § 6, stk. 3, nr. 1 og 2 - Om rækkevidden af bekendtgørelse om spekulationsforretninger

11-05-1998

Finanstilsynets afgørelse af 11. maj 1998 om rækkevidden af bekendtgørelse om spekulationsforretninger.

Pengeinstitutter m.v. - PA - BSL - § 19

Sagsfremstilling

En brancheorganisation forelagde Finanstilsynet følgende spørgsmål vedrørende spekulationsbekendtgørelsen:

1. Gælder reglerne i bekendtgørelsen alene for engagementer, en ansat har indgået med det pengeinstitut vedkommende er ansat i, eller gælder de også, hvis den ansatte flytter engagementerne til et andet pengeinstitut.

2. Er ægtefæller til personer, som er omfattet af spekulationsforbuddet, omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelsen.

3. Er en individuel pensionsordning med en aftalt investeringsprofil, som kan aftales ændret, men hvor det er pengeinstituttet, der foretager investeringerne, omfattet af spekulationsreglerne.

Afgørelse/begrundelse

Ad 1) Finanstilsynet meddelte, at ansatte omfattet af spekulationsforbuddet hverken må udføre spekulationsforretninger gennem pengeinstituttet, de er ansat i eller gennem et andet pengeinstitut. Den ansatte undtages ikke fra spekulationsforbuddet ved at flytte engagementerne til et andet pengeinstitut.

Ad 2) Finanstilsynet meddelte, at de pågældendes ægtefæller ikke er omfattet af spekulationsbekendtgørelsen, idet dette forbud kun gælder den i § 19 i lov om banker og sparekasser m.v. nævnte personkreds. I dansk ret gælder et princip om særråden og særhæften i ægteskabet, hvorfor formuedispositioner, som ægtefæller udfører på egne vegne, ikke er omfattet af bekendtgørelsen.

Ad 3) Finanstilsynet meddelte, at en pensionsordning med individuelt tilknyttet depot, og hvor porteføljeplejen udføres i henhold til en indgået porteføljeplejeaftale, ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i bekendtgørelsens § 5, stk. 3, nr. 4, og § 6, stk. 3, nr. 1 og 2. Det vil dog fortsat være muligt at forvalte sin egen pensionsformue ved at have individuelt depot, såfremt den ansatte overholder bekendtgørelsens spekulationsbestemmelser, herunder 6 månedersreglen og forbuddet mod køb af værdipapirer for lånte midler.

 

 

Senest opdateret 11-05-1998