Lov om banker og sparekasser m.v. § 15 f - Om sammenslutning af J.A.K. Andelskasser

23-06-1998

Finanstilsynets afgørelse af 23. juni 1998.

Sagsfremstilling:

Tilsynet er blevet spurgt, om der er noget til hinder for, at en række J.A.K. Andelskasser dannede en sammenslutning i medfør af lov om banker og sparekasser § 15 f.

Afgørelse/begrundelse:

Tilsynet meddelte, at det fremgår af lov om banker og sparekasser § 15 f, stk. 1, 2. pkt., at "tilladelse forudsætter, at sammenslutningen opfylder de i De Europæiske Fællesskabers direktiv af 12. december 1977, artk. 2, stk. 4 a, nævnet betingelser".

Henvisningen til direktivet medfører, at kun andelskasser tilsluttet et centralorgan, der allerede den 13. december 1977 opfyldte de følgende krav, vil kunne opnå tilladelse efter reglerne i lov om banker og sparekasser kapitel 4 D:

"- centralorganet og de tilsluttede institutter hæfter solidarisk for deres forpligtelser, eller de tilsluttede institutters forpligtelser garanteres fuld ud af centralorganet;

- centralorganets og samtlige tilsluttede institutters solvens og likviditet kontrolleres i deres helhed på grundlag af koncernregnskaber;

- centralorganets ledelser er bemyndiget til at give instrukser til de til sluttede institutters ledelse."

Det er således ikke muligt i henhold til lov om banker og g sparekasser kapitel 4 D at oprette en ny sammenslutning af andelskasser, medmindre der allerede den 13. december 1977 eksisterede en forening eller lignende, der udgjorde et centralorgan med de ovennævnte rettigheder og forpligtelser.

Senest opdateret 23-06-1998