Lov om banker og sparekasser m.v. § 54, stk. 2 - afgørelse af 22. juni 1998

22-06-1998

Finanstilsynets afgørelse af 22. juni 1998 om videregivelse af kontohavers identitet.

Pengeinstitutter m.v. - PA - BSL - § 54, stk. 2

Sagsfremstilling:

Tilsynet er blevet spurgt, om et pengeinstitut kan videregive oplysninger om en kontohavers identitet til et firma, der fejlagtigt har indbetalt på kontohavers konto.

Det er oplyst, at instituttet forgæves har forsøgt at få kontohavers samtykke til at tilbagebetale det fejlagtigt indbetalte beløb.

Firmaet har anmodet om oplysningerne med henblik på at retsforfølge kontohaver.

Afgørelse/begrundelse:

Tilsynet meddelte, at bank- og sparekasselovens § 54, stk. 2, forbyder et pengeinstitut uberettiget at videregive fortrolige oplysninger.

En kontohavers identitet er en sådan fortrolig oplysning, som således som udgangspunkt ikke kan videregives.

Der kan dog foreligge sådanne særlige forhold i den konkrete situation, at en videregivelse ikke kan anses for uberettiget.

Tilsynet har på baggrund af de fremsendte oplysninger taget stilling til den konkrete sag.

Det er således tilsynets opfattelse, at det ikke i den konkrete sag vil være uberettiget at videregive kontohavers navn og adresse til firmaet, således at firmaet får mulighed for at retsforfølge kontohaver for det uberettiget modtagne beløb. Bank- og sparekasselovens § 54, stk. 2, har ikke til formål at beskytte kunder mod retmæssige krav. Kontohaver skal således ikke ved at nægte at give tilladelse til, at beløbet tilbageføres, kunne forhindre, at kravet forfølges retsligt.

Videregivelse af kontohavers identitet vil kunne ske i overensstemmelse med bank- og sparekasselovens § 54, stk. 2, såfremt pengeinstituttet har forsøgt at gennemføre en frivillig tilbageførsel, samt klart og tydeligt har anmodet kontohaver om samtykke til at videregive oplysninger vedrørende dennes identitet.

Det skal ligeledes være uomtvisteligt, at beløbet er modtaget uberettiget og i ond tro.

Det blev tilføjet, at den endelige afgørelse af spørgsmålet henhører under domstolene.

Senest opdateret 22-06-1998