Lov om banker og sparekasser m.v. § 19 og bekendtgørelse nr. 868 af 25. november 1997 om spekulationsforretninger § 1, stk. 1 - Om den omfattede personkreds

18-06-1998

Finanstilsynets afgørelse af 18. september 1998.

Pengeinstitutter m.v. - PA - BSL - § 19

Sagsfremstilling:

Et pensionsforsikringsselskab rettede henvendelse til Finanstilsynet med anmodning om en udtalelse om, hvilken personkreds i selskabets ledelse, der var omfattet af bestemmelserne i § 1, stk. 1, i spekulationsbekendtgørelsen. Blandt personerne var bl.a. en IT-chef, en økonomichef og en direktionssekretær.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet svarer følgende:

Ifølge § 90, stk. 1, i lov om forsikringsvirksomhed, som ændret ved lov nr. 475 af 10. juni 1997 om ændring af lov om forsikringsvirksomhed m.v., må direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt interne revisions- og vicerevisionschefer i et forsikringsselskab ikke for egen regning udføre eller deltage i spekulationsforretninger.

Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår det bl.a., at

"Forbuddet mod spekulation målrettes til den personkreds, hvor risikoen for sammenblanding af forsikringsselskabets interesser med egne interesser er til stede, og et forbud derfor vil være relevant.

Det foreslås, at personer, der indtager en ledende stilling i forsikringsselskabet, sidestilles med direktører, vicedirektører og underdirektører. Ved "dermed ligestillede" forstås medarbejdere med direkte reference til direktionen og med et betydeligt ledelsesansvar.

Ud over medarbejdere med et betydeligt og overordnet ledelsesansvar foreslås det, at også andre ledende medarbejdere med ansvar for fonds- og valuta, eller kreditfunktioner omfattes. Bestemmelsen omfatter medarbejdere med et selvstændigt ledelsesansvar. Der behøver ikke at være tale om ansvar for personaleledelse, idet også et funktionsbestemt ledelsesansvar er omfattet. Bestemmelsen omfatter både medarbejdere med ledelsesansvar for afdelinger, der har fonds-, valuta- eller kreditfunktioner, og medarbejdere, der i øvrigt har ledelsesansvar for sådanne funktioner, som f.eks. fonds-, valuta- og kreditchefer."

I henhold til § 1, stk. 1, i bekendtgørelse om spekulationsforretninger finder bekendtgørelsen anvendelse på den i § 90, stk. 1, i lov om forsikringsvirksomhed, nævnte kreds.

 Det er ikke titlen "direktør", der er afgørende for, om en medarbejder er omfattet af forbuddet mod spekulation i § 90, stk. 1, i lov om forsikringsvirksomhed, idet medarbejdere, der er ligestillede med direktører, vicedirektører og underdirektører også er omfattet af forbuddet. "Dermed ligestillede" fortolkes ifølge bemærkningerne som ledende medarbejdere med direkte reference til direktionen og med et betydeligt ledelsesansvar.

De personer, som forbuddet mod spekulation målrettes mod, fordi risikoen for sammenblanding af forsikringsselskabets og egne interesser er til stede, er dels medarbejdere med et betydeligt og overordnet ledelsesansvar dels andre ledende medarbejdere med ansvar for fonds-, valuta- og kreditfunktioner.

 Finanstilsynet er af den opfattelse, at det påhviler ledelsen at træffe afgørelse om, hvorvidt en konkret medarbejder i selskabet er omfattet af spekulationsforbuddet.

Finanstilsynet tog derfor ikke nærmere stilling til, hvorvidt de pågældende medarbejdere var omfattet af spekulationsforbuddet, og det var herefter op til ledelsen selv at træffe afgørelse herom.

 

 

Senest opdateret 18-06-1998