Lov om banker og sparekasser m.v. § 19 c, stk. 1 og 2 - Om "anden erhvervsvirksomhed"

27-01-1998

Finanstilsynets afgørelse af 27. januar 1998.

Sagsfremstilling:

Tilsynet er blevet spurgt, om det er i overensstemmelse med ledelsesreglerne i de finansielle tilsynslove, at en direktør omfattet af bestemmelserne sidder i bestyrelsen i DSB.

Det fremgår af "Vedtægter for DSB", at DSB's opgave er at drive jernbanedrift og anden virksomhed, der har en forretningsmæssig sammenhæng med jernbanevirksomheden eller som DSB har særlige forudsætninger for at udøve, og at DSB skal drives forretningsmæssigt under hensyn til gældende bestemmelser og direktiver.

Afgørelse/begrundelse:

Tilsynet meddelte, at i henhold til § 11, stk. 1, i lov om fondsmæglerselskaber må direktører, vicedirektører, underdirektører og dermed ligestillede samt interne revisions- og vicerevisionschefer ikke som bestyrelsesmedlem, funktionær eller på anden måde deltage i ledelsen eller driften af anden er hvervs virksomhed.

Det må på baggrund af formålsbestemmelsen lægges til grund, at varetagelsen af hvervet som medlem af bestyrelsen for DSB er omfattet af forbuddet i § 11, stk. 1, i lov om fondsmæglerselskaber. En direktør kan derfor ikke varetage hvervet som medlem af bestyrelsen i DSB.

Tilsynet oplyste yderligere, at tilsynet tidligere i henhold til den enslydende bestemmelse i § 19, stk. 5, i lov om banker og sparekasser m.v. har truffet afgørelse om, at varetagelse af hverv som bestyrelsesmedlem i et elværk, en elforsyning og en lokal privatbane er omfattet af forbuddet mod deltagelse i anden erhvervsvirksomhed.

 

 

Senest opdateret 27-01-1998