Lov om banker og sparekasser m.v. § 19 a, stk. 1 - Vedrørende habilitetsregler i visse koncerner

05-02-1998

Finanstilsynets skrivelse af 5. februar 1998.

Pengeinstitutter m.v. - PA - BSL - § 19 a

Tilsynet blev i forbindelse med undersøgelse i en bank opmærksom på, at 4 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer ligeledes var henholdsvis direktører eller an-sat i moderselskabet som ejede banken 100 %. Tilsynet anmodede herefter Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om en udtalelse om, hvorvidt bestyrelsen trods dette forhold kunne bevilge engagementer med moderselskabet eller om en sådan beslutning skulle forskydes til generalforsamlingen. Grundet ejerforholdene ville generalforsamlingen være lig moderselskabet.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen svarede, at såfremt en bestyrelse på grund af medlemmers inhabilitet ikke længere er beslutningsdygtig i forhold til en sag, må beslutningen forskydes til generalforsamlingen, hvor inhabilitet ikke generelt kan forekomme.

Tilsynet meddelte herefter banken, at på baggrund af udtalelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, skal beslutning om bevilling af engagementer til moderselskabet forskydes til generalforsamlingen på grund af et flertal af bestyrelsesmedlemmernes inhabilitet i disse sager.

Banken indklagede herefter afgørelsen til Erhvervsankenævnet.

Ankenævnet udtalte:

"Erhvervsankenævnet er enig med klager i, at spørgsmålet om eventuel inhabilitet i instituttets bestyrelse ikke ses behandlet og afgjort af Finanstilsynet, men alene er lagt til grund i forbindelse med og med henvisning til referatet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens almindelige selskabsretlige udtalelse om forskydning til generalforsamlingen.

Men afgørelsen af hvorvidt der foreligger inhabilitet i bestyrelsen og eventuelt den endelige afgørelse af spørgsmålet om konsekvenserne heraf henhører ikke under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, men under Finanstilsynet. Baggrunden herfor er, at aktieselskabslovens § 58 alene udtrykker et almindeligt gældende princip vedrørende selskabsretlig inhabilitet, der i hvert enkelt tilfælde skal udmøntes efter forholdene. Derfor må princippets rækkevidde i det foreliggende tilfælde ses i sammenhæng med det regelsæt i bank- og sparekasseloven, herunder særlig § 27, (§ 1, stk. 6, § 6, stk. 6, § 7b, § 7c og kap.12), der overfor ejerinteresser grundlæggende bl.a. skal sikre den væsentlige samfundsmæssige betydning, der knytter sig til pengeinstitutvirksomhed og hensynet til indskyderne.

Ankenævnet finder herefter ikke på det foreliggende grundlag anledning til at tage stilling til konsekvenserne af en afgørelse, og har således ikke taget stilling til spørgsmålet om henskydelse til generalforsamlingen, en løsning som ankenævnet derfor ikke på forhånd er enig i.

Som følge af det anførte ophæves afgørelse af 30. april 1997 og sagen hjem-vises til fornyet behandling i Finanstilsynet."

Finanstilsynet meddelte herefter:

På baggrund af den redegørelse for retsstillingen, som fremgår af Erhvervs-ankenævnets kendelse, kan de bestyrelsesmedlemmer, der ligeledes er ansat i moderselskabet, ikke på grund af dette forhold alene, anses for inhabile, jf. aktieselskabslovens § 58.

Finanstilsynet har herved lagt vægt på, at pengeinstituttet ejes 100 % af moderselskabet.

Finanstilsynet har ikke taget stilling til, om der foreligger andre forhold, der medfører inhabilitet.

Tilsynet meddelte endvidere, at det er tilsynets opfattelse, at ovennævnte ligeledes gælder ved bevilling af engagementer med datter- og søsterselskaber.

Herudover meddelte tilsynet, at afgørelsen finder anvendelse for bestyrelsesmedlemmer, der ligeledes er ansat, direktør eller bestyrelsesmedlem (herunder offentlig repræsentant) i moder-, datter- eller søsterselskaber.

Tilsynets afgørelse omfatter alene de tilfælde, hvor der ikke er mindretalsaktionærer, der ikke indgår i koncernen, i de berørte datter- og søsterselskaber.

 

 

Senest opdateret 05-02-1998