Lov om banker og sparekasser m.v. § 42 a - Om beregning af 20 pct.-begrænsningen

27-04-1998

Finanstilsynets afgørelse af 27. april 1998.

Pengeinstitutter m.v. - PA - BSL - § 42 a

Lov om banker og sparekasser m.v. § 42 a og bekendtgørelse nr. 657 af 3. november 1998 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformuer m.v. § 10, stk. 5

Sagsfremstilling:

Tilsynet er blevet spurgt, på hvilket grundlag 20 pct.-begrænsningen i bank- og sparekasselovens § 42 b, stk. 5, beregnes, samt hvorledes begrænsningen påvirkes af, at en kunde har flere pensionskonti.

Afgørelse/begrundelse:

Tilsynet meddelte, at 20 pct.-begrænsningen i bank- og sparekasselovens § 42 b, stk. 5, beregnes af pensionsordningens værdi på købstidspunktet. Der kan dog altid investeres et beløb der svarer til, hvad der maksimalt kan indskydes på en kapitalpension. Sidstnævnte gælder kun for så vidt der er tale om investering i et andet selskab, end hvad der allerede er omfattet af ordningen.

Dette fremgår af betænkningen over forslag til lov om ændring af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. afgivet af Skatteudvalget den 18. marts 1992.

Såfremt en kunde har flere pensionsordninger f.eks. en kapitalpension og en ratepension betragtes disse i henhold til Finanstilsynets praksis som to for skellige ordninger. På den anden side betragtes en ordning, der er spredt på flere konti, ikke som flere ordninger, idet en sådan spredning herved ville medføre omgåelse af reglerne i bank- og sparekasselovens § 42 b.

En ratepensionsaftale spredt over flere konti betragtes således som udgangspunkt som en enkelt ordning.

Tilsynet er blevet spurgt, på hvilket grundlag 20 pct.-begrænsningen i bank- og sparekasselovens § 42 b, stk. 5, beregnes, samt hvorledes begrænsningen påvirkes af, at en kunde har flere pensionskonti. Tilsynet meddelte, at 20 pct.-begrænsningen i bank- og sparekasselovens § 42 b, stk. 5, beregnes af pensionsordningens værdi på købstidspunktet. Der kan dog altid investeres et beløb der svarer til, hvad der maksimalt kan indskydes på en kapitalpension. Sidstnævnte gælder kun for så vidt der er tale om investering i et andet selskab, end hvad der allerede er omfattet af ordningen. Dette fremgår af betænkningen over forslag til lov om ændring af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. afgivet af Skatteudvalget den 18. marts 1992. Såfremt en kunde har flere pensionsordninger f.eks. en kapitalpension og en ratepension betragtes disse i henhold til Finanstilsynets praksis som to for skellige ordninger. På den anden side betragtes en ordning, der er spredt på flere konti, ikke som flere ordninger, idet en sådan spredning herved ville medføre omgåelse af reglerne i bank- og sparekasselovens § 42 b. En ratepensionsaftale spredt over flere konti betragtes således som udgangspunkt som en enkelt ordning.

Senest opdateret 27-04-1998