Lov om banker og sparekasser m.v. § 19 og bekendtgørelse nr. 868 af 25. november 1997 om spekulationsforretninger § 6, stk. 3, nr. 1 og 2, og § 11 - Om indberetningskrav

23-04-1998

Finanstilsynets afgørelse af 23. april 1998.

Sagsfremstilling:

En bank spurgte Finanstilsynet, om indberetningskravet i § 11 i spekulationsbekendtgørelsen kan opfyldes ved en på forhånd afgiven erklæring for så vidt angår investeringer foretaget for pensionsmidler.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet meddelte, at som bekendtgørelsen er formuleret, er det ikke muligt at fritage fra indberetningskravet ved at afgive en forhåndserklæring som den af banken foreslået.

Finanstilsynet anførte endvidere, at der fortsat i henhold til bekendtgørelsens § 11, stk. 2, skal ske indberetning til instituttet ved lånoptagelse inden for 6 måneder efter køb af værdipapirer, også for så vidt angår køb af papirer i pensionsordninger.

Senest opdateret 23-04-1998