Lov om banker og sparekasser m.v. § 19 a, stk. 2 og 4 - Om personalelån

23-04-1998

Finanstilsynets afgørelse af 23. april 1998.

Pengeinstitutter m.v. - PA - BSL - § 19 a

Sagsfremstilling:

Tilsynet er blevet anmodet om at oplyse, hvorvidt pengeinstitutdirektørers slægtninge omfattet af bank- og sparekasselovens § 19 a, stk. 4, der ligeledes er ansat i banken, er omfattet af bank- og sparekasselovens § 19 a, stk. 2.

Det fremgår af bemærkningerne til § 19 a, stk. 2, at bestemmelsen indebærer, at den omfattede personkreds ikke kan få andel i personalebegunstigede ordninger.

Det fremgår ligeledes af bemærkningerne, at bestemmelsen ikke hindrer, at medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer kan få lån på instituttets almindelige personalevilkår.

Der er ikke hjemmel i loven til dispensation fra tilsynet.

Afgørelse/begrundelse:

Tilsynet meddelte, at da direktørers slægtninge er omfattet af lovens ordlyd og ikke udtrykkeligt undtaget i bemærkningerne, er sådanne personer omfattet af bank- og sparekasselovens § 19 a, stk. 2, som således hindrer, at direktørers slægtninge kan opnå lån på personalevilkår.

Senest opdateret 23-04-1998