Lov om banker og sparekasser m.v. § 53 a, stk. 1 (tidligere § 54, stk. 2) - Vedrørende et pengeinstituts henvendelse til kundes arbejdsgiver

26-05-1988

Finanstilsynets afgørelse af 26. maj 1988.

Sagsfremstilling:

En kunde klagede til tilsynet over, at hans pengeinstitut havde henvendt sig til hans arbejdsgiver i forbindelse med et forsøg på afvikling af kundens engagement med instituttet.

Klageren blev samme dag afskediget, og det var klagerens opfattelse, at afgivelsen af oplysningerne, der ifølge klageren var detaljerede og indeholdt oplysning om saldo på konti, udskrevne checks etc., forårsagede afskedigelsen.

Pengeinstituttet angav som grund for henvendelsen, at klageren havde foretaget dobbeltsalg af nogle aktier i depot, og at han nu ikke ville indgå en aftale om indfrielse af engagementet. Arbejdsgiveren var indstillet på at medvirke til en løsning og fik i den forbindelse oplyst, at engagementet var på ca. 400.000 kr. Pengeinstituttet anførte, at der ikke blev givet oplysninger om specifikke konti eller det nøjagtige skyldige beløb.

Firmaet meddelte imidlertid pengeinstituttet, at man ved nærmere undersøgelse havde fundet andre forhold, som havde bevirket, at klager blev bortvist samme dag.

Afgørelse/Begrundelse:

Tilsynet udtalte: "Det er tilsynets opfattelse, at pengeinstituttet, ved at henvende sig til arbejdsgiveren angående engagementet med instituttet og i denne forbindelse oplyse om størrelsen af engagementet, har handlet i strid med tavshedspligten, jf. bank- og sparekasselovens § 54, stk. 2, og sparekassens vedtægter."

Samtidig blev sparekassens tilsidesættelse af tavshedspligten påtalt over for sparekassen.

 

Senest opdateret 26-05-1988