Teknisk grundlag for livsforsikringsselskaber 2014

31-12-2014

Anmeldelserne er listet efter virksomhedens navn. Den angivne dato henviser til brevdatoen på anmeldelsen.

 

Teknisk grundlag for livsforsikringsselskaber 2014

 

Selskab

Dato

Beskrivelse

Link

AP Pension, livsforsikringsaktieselskab  28.03.2014  Realiseret risikoforrentning for 2013  pdf 
  28.03.2014  Regulering af aktuelle i forsikringsklasse III  pdf 
  11.06.2014  Konvertering af tidligere FSP policer fra Forca til AP platformen  pdf 
  30.06.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  13.10.2014  Konvertering af tidligere FSP policer i markedsrente fra Forca til AP platformen  pdf 
  31.10.2014  Udbetalingsmodeller og udjævningsmodel for AP Netlink  pdf 
  19.12.2014  AP Stabil og markedsrente - omregningsrenter og ændring af dødelighed  pdf 
  19.12.2014  Depotrenter for 2015  pdf 
  19.12.2014  Gruppeliv 2015  pdf 
  19.12.2014  Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi ultimo 2014  pdf 
  19.12.2014  Opskrivning af kollektivt bonuspotentiale - afståelse af skyggekonto  pdf 
  19.12.2014  Regulering af aktuelle i forsikringsklasse III  pdf 
  19.12.2014  Risikoforrentning for 2015  pdf 
  19.12.2014  Satser, gebyrer, maksimale grænser for G82 for året 2015  pdf 
BP Livsforsikringsaktieselskab A/S  30.05.2014  Satsbilag - dødelighedsgrundlag  pdf 
  30.06.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
Danica Pension, livsforsikringsaktieselskab  07.02.2014  Realiseret risikoforrentning for egenkapitalen for Danica Pension i 2013  pdf 
  24.03.2014  Ændring af bonusregulativ for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  27.05.2014  Omkostninger for Danica Select  pdf 
  25.06.2014  Opgørelse af realiseret resultat og overskudspolitik for 2014  pdf 
  27.06.2014  Ændring af bonussats  pdf 
  30.06.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  04.07.2014  Genkøbsregler  pdf 
  17.09.2014  Nye grundformer til teknisk grundlag vedrørende Danica Pension i forbindelse med livrentepakker  pdf 
  17.09.2014  Nye grundformer til teknisk grundlag vedrørende Danica Pension for forsikringer under forsikringsklasse III i forbindelse med livrentepakker  pdf 
  18.09.2014  Ændringer til Danica Balance - gældende for nytegninger fra og med 18. september 2014  pdf 
  30.09.2014  Omkostninger for Danica Balance  pdf 
  27.10.2014  Overførselstillæg ved overførsel af opsparing fra Danica Traditionel til Danica Balance  pdf 
  19.12.2014  Omkostningssatser  pdf 
  19.12.2014  Ændring af bonusregulativ for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  19.12.2014  Bonussatser for 2014-2015 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  19.12.2014  Dødelighedsparametre til opgørelse af hensættelser til markedsværdi  pdf 
  30.12.2014  Overskudspolitik for 2015  pdf 
Forsikrings-Aktieselskabet Alka Liv II 28.03.2014  Udvidelse af ordningsbaserede tilvalg for produktet Visse kritiske sygdomme  pdf 
  20.06.2014  Nyt helbredsskema ved tegning af Visse kritiske sygdomme  pdf 
  20.06.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag   pdf 
  19.12.2014  Faktorer for opgørelse af IBNR- og RBNS-hensættelser for død gældende fra 31.12.2014  pdf 
  19.12.2014  Bonusrente for 2014  pdf 
Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension 22.01.2014  Risikoforrentning for 2014  pdf 
  03.03.2014  Realiseret risikoforrentning for 2013  pdf 
  30.04.2014  Ændring af bonusregulativ for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  27.06.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  27.06.2014  Beregningsgrundlag for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 
  15.12.2014  Ændring af selskabets markedsværdisatser for levetider  pdf 
  19.12.2014  Bonussatser for 2014-2015 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  19.12.2014  Ændring af bonusregulativ for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  19.12.2014  Risikoforrentning for 2015  pdf 
  19.12.2014  Bonussatser gældende fra 1. januar 2015  pdf 
  19.12.2014  Flytning af policer imellem kontributionsgrupper  pdf 
Industriens Pensionsforsikring A/S  20.03.2014  Den realiserede risikoforrentning for 2013  pdf 
  27.06.2014  Ændringer til teknisk grundlag for markedsrenteordninger - garanti på alderspension m.v.  pdf 
  27.06.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  18.12.2014  2. ordens satser gældende fra 1. januar 2015  pdf 
  18.12.2014  Overskudsdisponering gældende fra 1. januar 2015  pdf 
  18.12.2014  Satser vedrørende gruppeliv gældende fra 1. januar 2015  pdf 
  18.12.2014  Ændret teknisk grundlag for forsikringsklasse III - ordninger på markedsrentevilkår gældende fra 1. januar 2015  pdf 
  18.12.2014  Satser ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 
Livsforsikringsselskabet A/S  30.06.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
Lærernes pension 09.04.2014  Realiseret risikoforrentning for 2014  pdf 
  27.06.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  15.12.2014  Markedsværdiparametre og opgørelse af IBNS  pdf 
  15.12.2014  Regler for beregning og fordeling af realiseret resultat i Lærernes pension  pdf 
  15.12.2014  2. ordens satser gældende fra 1. januar 2015  pdf 
Nordea Liv og Pension, livsforsikringsselskab A/S 03.01.2014 Nyt regulativ for krigsrisiko pdf
  03.01.2014 Opdatering af teknisk grundlag for invaliderenter for den del af bestanden som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv, gældende fra 31.12.2013 pdf
  03.01.2014 Bonussatser for 2013-2014 for den del af bestanden som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv pdf
  11.02.2014  Realiseret risikoforrentning for 2013  pdf 
  19.02.2014  Regler for behandling af eventuel skyggekonto ved flytning af forsikringer mellem kontributionsgrupper 1. januar 2014 som følge af ændret gruppedefinition samt ved større gruppers udtræden af en kontributionsrentegruppe  pdf 
  27.02.2014  Ændring af bonusregulativ for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  05.03.2014  Regler for fastsættelse af størrelsen af særlig opgørelsesbonus i forbindelse med afgrænset kampagne frem til udgangen af marts måned 2014 til en gruppe af pensionsordninger placeret i kontributionsrentegrupper ved ændring til markedsrente med særlig opgørelsesbonus  pdf 
  07.03.2014  Regel for maksimal regulering af forsikringsydelser ved bonusanvendelsen i tilknytning til Bonusregulativ I  pdf 
  28.03.2014  Ændrede satser for dødelighed og invaliditet i hensættelsesmodel ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I og VI  pdf 
  28.03.2014  Satser i tilknytning til reglerne for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for forsikringsklasse III  pdf 
  28.03.2014  Ændrede satser for dødelighed for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for ikke-bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I (bestand fusioneret ind fra Liv III A/S)  pdf 
  21.05.2014  Regler for fastsættelse af størrelsen af særlig opgørelsesbonus i forbindelse med afgrænset kampagne frem til udgangen af september måned 2014 til en gruppe pensionsordninger placeret i kontributionsrentegrupper ved ændring til markedsrente med særlig opgørelsesbonus pdf 
  04.06.2014  Risikosatser for nye udbetalingsbestemmelser for invaliditetsdækninger  pdf 
  20.06.2014  Ændrede omkostningssatser af præmier og indskud for visse forsikringer  pdf 
  25.06.2014  Ændringer til princip for genforsikring, herunder beløbsgrænser  pdf 
  30.06.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  02.09.2014  Ændrede regler for afgivelse af helbredsoplysninger  pdf 
  30.09.2014  Ændret bonusrente fra 1. oktober 2014 for forsikringer omfattet af Bonusregulativ I  pdf 
  30.09.2014  Ændrede omkostninger af indbetalinger for visse forsikringer fra 1. oktober 2014  pdf 
  06.10.2014  Interne overførselsregler ved skift af opsparingsmiljø  pdf 
  21.11.2014  Bonussatser for 2015 for forsikringer omfattet af Bonusregulativ I  pdf 
  21.11.2014  Satser for 2015 i tilknytning til beregningsgrundlagene for unit-linked forsikringer (NL2011, NL2002, TI87, TIU98 og TG87) pdf 
  21.11.2014  Ændrede regler for modtagelse af overførsler fra andre pensionsleverandører og kompensation for et eventuelt flyttegebyr i forbindelse med overførslerne  pdf 
  18.12.2014  Ændrede omkostninger af indbetalinger for visse forsikringer fra 1. januar 2015  pdf 
  18.12.2014  Bonussatser for 2014-2015 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  18.12.2014  Ændring af bonusregulativ for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  18.12.2014  Regler for egenkapitalens andel af det realiserede resultat for 2015 samt det forventede resultat af risikoforrentningen for 2015  pdf 
  18.12.2014  Ændret opdeling af selskabets rentekontributionsgrupper  pdf 
  22.12.2014  Satser i tilknytning til reglerne for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for forsikringsklasse III  pdf 
  22.12.2014  Ændrede satser for dødelighed, omkostninger og pristillæg for opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for ikke-bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I (bestand fusioneret ind fra Liv III A/S)  pdf 
  22.12.2014  Indførsel af genkøb- og fripoliceparametre samt ændrede satser for dødelighed og pristillæg i hensættelsesmodel ved opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi for bonusberettigede forsikringer omfattet af forsikringsklasse I og VI pdf 
Nykredit Livsforsikring A/S  11.07.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
PenSam Liv forsikringsaktieselskab  26.02.2014  Flytning af ufordelte midler efter omvalg fra PMF-konceptet til Fleksions-konceptet samt strukturelt tilbagekøb af små fripolicer  pdf 
  01.04.2014  Anden ordens satser for dødelighed for 2014 for forsikringer på tegningsgrundlagene PS90, PS92 og PS93  pdf 
  11.06.2014  Indplacering af nye fagkoder i eksisterende kontributionsgrupper for invaliderisiko  pdf 
  15.08.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  06.10.2014  Forretning af skyggekonto  pdf 
  23.12.2014  Omkostninger til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 
  23.12.2014  Anden ordens satser og omregningsrente for året 2015  pdf 
  23.12.2014  Bonusfinansierede andele af tarifpræmien samt diverse satser for gruppeforsikringer i 2015  pdf 
  23.12.2014  Lempelse af karensregel  pdf 
  23.12.2014 Satser for 2015 vedrørende Elevforsikring pdf 
  23.12.2014  Opdatering af markedsværdiinvaliditet  pdf 
  23.12.2014  Opdatering af markedsværdidødelighed  pdf 
PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab 10.03.2014  Overskudspolitik  pdf 
  10.03.2014  Realiseret risikoforretning for 2013  pdf 
  14.05.2014  Ændrede dækninger for medlemmer under overenskomst tegnet med Falck  pdf
  27.06.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  15.08.2014  Teknisk grundlag, forsikringsklasse III  pdf 
  15.08.2014  Ændring af omkostningssatser, forsikringsklasse III  pdf 
  12.09.2014  Regler i forbindelse med omlægning af engangsydelse til aldersopsparing for medlemmer omfattet af Investeringsgruppe 1  pdf 
  31.10.2014  Ændring af omkostningssatser OMK5% og OMK6, forsikringsklasse III  pdf 
  31.10.2014  Teknisk grundlag livsforsikringsklasse I  pdf 
  31.10.2014  Teknisk grundlag, forsikringsklasse III  pdf 
  19.11.2014  Teknisk grundlag, forsikringsklasse III  pdf 
  19.12.2014  Bonussatser for bestanden APK/PfC  pdf 
  19.12.2014  Satser forsikringsklasse III  pdf 
  19.12.2014  Bonussatser for forsikringsklasse I  pdf
  19.12.2014  Satser vedrørende gruppeliv gældende fra den 1. januar 2015  pdf 
  19.12.2014  Udbetalingskriterie for opsparingssikring  pdf 
  19.12.2014  Dødelighed til markedsværdiopgørelser 2014  pdf 
PFA Pension, forsikringsaktieselskab 31.01.2014  Individuel KundeKapital som livspension mv.  pdf 
  21.03.2014  Justeret ydelsesberegning ved førtidspensionering  pdf 
  21.03.2014  Individuelle overførselstillæg  pdf 
  28.04.2014  PFA Plus - Omkostninger Letpension  pdf 
  28.04.2014  PFA Plus - Faginvaliditet  pdf
  27.05.2014  PFA Plus - Opfyldning af Individuel KundeKapital ved sammenlægning af tidligere markedsrentepolicer med policer i PFA Plus  pdf 
  30.05.2014  Integration af FP-bestanden i PFA  pdf 
  24.06.2014  Policeunderskud ved henstand i gennemsnitsrente  pdf 
  24.06.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  26.06.2014  PFA Plus - Korrektion vedr. omkostninger Letpension  pdf 
  24.09.2014  Justering af regler om overførselstillæg og tilbagekøb  pdf 
  19.12.2014  Ændringer til helbredsregler  pdf 
  19.12.2014  Justering af markedsværdigrundlag  pdf 
  19.12.2014  Ændrede priser mv. samt præciseringer i teknisk grundlag  pdf 
  19.12.2014  PFA Plus - Ændrede priser, justering af erfaringstarifering, udvidelse af faginvaliditet samt ny dækning til indbetalingssikring  pdf 
  19.12.2014  PFA Plus - Dødeligheder til fastsættelse af udbetaling og udbetalingssikring for livspensioner m.v.  pdf 
PFA Soraarneq, forsikringsaktieselskab  25.06.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  19.12.2014  Justering af markedsværdigrundlag  pdf 
PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S  09.01.2014  Satser for Bonusregulativ  pdf 
  13.03.2014  Realiseret Risikoforrentning i 2013  pdf 
  26.03.2014  Anmeldelse af kontorente for 2.kvartal 2014 for "MERE-I-RENTE pension"  pdf 
  27.06.2014   Kontorente for 3. kvartal 2014 for "MERE-I-RENTE Pension"   pdf  
  30.06.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  22.09.2014  Kontorente for 4. kvartal 2014 for "MERE-I-RENTE Pension"  pdf 
  29.12.2014  Markedsværdiparametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 
  29.12.2014  Satser for bonusregulativ  pdf 
  29.12.2014  Regler for forrentning af egenkapital  pdf 
  29.12.2014  Kontorente for 1. kvartal 2015 for "MERE-I-RENTE Pension"  pdf 
Sampension KP Livsforsikring a/s 28.02.2014  Overførsel fra gennemsnitsrenteprodukt til markedsrenteprodukt  pdf 
  28.03.2014  Realiseret risikoforrentning 2013  pdf 
  28.03.2014  Ændring af beregning af garantipræmie i bonusregulativ for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  27.06.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  30.06.2014  Gebyr ved tilbagekøb og overførsler udenfor Jobskifteaftalen  pdf 
  12.09.2014  Opsat livrente med opsparingssikring  pdf 
  05.12.2014  Regler for forrentning af basiskapitalen  pdf 
  19.12.2014  Arbejdssundhedsforsikring  pdf 
  19.12.2014  Ændring af bonusregulativ for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  19.12.2014  Bonussatser for 2014-2015 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  23.12.2014  Nye tegningsgrundlag til forhøjelser på eksisterende policer  pdf 
  23.12.2014  Dødeligheder og tilbagekøb i markedsværdigrundlaget  pdf 
  23.12.2014  Satser for 2015  pdf 
  23.12.2014  Beregning af risikopræmie  pdf 
  31.12.2014  Ændring af levetiden i tegningsgrundlagene i markedsrente  pdf 
SEB Pensionsforsikring A/S  03.01.2014  Teknisk grundlag mv., samt satser for delbestanden SEB Link i SEB Pensionsforsikring A/S  pdf 
  24.02.2014  Realiseret risikoforretning for 2013  pdf 
  13.03.2014  Ændring af bonusregulativ for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  14.05.2014  Ændring af bonusregulativ for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  19.06.2014  Teknisk grundlag for delbestanden af Link ordninger under SEB Pensionsforsikring A/S  pdf 
  30.06.2014  Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 
  30.06.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  03.07.2014  Gebyr ved afgiftsberigtigelse af kapitalpensioner for delbestandene SEB Traditionel Pension, SEB Tidspension og SEB Link i SEB Pensionsforsikring A/S  pdf 
  03.07.2014  Teknisk grundlag m.v., samt satser for delbestanden SEB Tidspension i SEB Pensionsforsikring A/S  pdf 
  21.07.2014  Regler for kompensation af flytteomkostninger ved flyt af opsparing til SEB Traditionel Pension, SEB Tidspension eller SEB Link  pdf 
  21.07.2014  Gebyr ved delvis genkøb  pdf 
  11.12.2014  Regler for flytning mellem rentegrupper for SEB Pensionsforsikring A/S  pdf 
  17.12.2014  Principper for genforsikring for SEB Pensionsforsikring A/S  pdf 
  17.12.2014  Teknisk grundlag mv., samt satser for Tidspension i SEB Pensionsforsikring A/S  pdf 
  18.12.2014  Teknisk grundlag mv., for Traditionel i SEB Pensionsforsikring A/S  pdf 
  19.12.2014  Ændring af bonusregulativ vedrørende aktuelle invaliderenter for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  19.12.2014  Bonussatser for 2014-2015 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  19.12.2014  Teknisk grundlag m.v. - Satser til hensættelsesgrundlaget for opgørelse af markedsværdihensættelser for SEB Pensionsforsikring A/S  pdf 
  19.12.2014  Teknisk grundlag m.v. - Hensættelsesgrundlaget for opgørelse af markedsværdihensættelser for U74 livrenter, samt 16 % grundlags livrenter i SEB Pensionsforsikring A/S  pdf 
  22.12.2014  Teknisk grundlag m.v., samt satser for delbestanden SEB Link i SEB Pensionsforsikring A/S  pdf 
  22.12.2014  Egenkapitalens risikoforrentning for 2015  pdf 
  22.12.2014  Teknisk grundlag m.v., samt satser for delbestanden SEB Tidspension i SEB Pensionsforsikring A/S pdf 
  22.12.2014  Teknisk grundlag m.v., samt satser for SEB Pensionsforsikring A/S  pdf 
Skandia Link Livsforsikring A/S  16.01.2014  Korrektion af markedsværdisatser vedrørende død  pdf 
  28.02.2014  Tilføjelse til omkostningsstruktur  pdf 
  30.06.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  30.06.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag - Gruppelivsforsikring i FG  pdf 
  30.06.2014  Ændring af bonusregulativ for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  30.06.2014  Tilføjelse til regel om omkostningsfri overførsel i forbindelse med jobskifte  pdf 
  30.09.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  19.12.2014  Ændring af bonusregulativ for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  19.12.2014  Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi ultimo 2014  pdf 
  19.12.2014  Forventet risikoforrentning for året 2015  pdf 
  19.12.2014  Satser gældende fra 1. januar 2015  pdf 
  19.12.2014  Skandia Link Livsforsikring A/S's overtagelse af bestanden i Skandia Livsforsikring A/S  pdf 
  19.12.2014  Bonussatser for 2014-2015 for den del af bestanden, som er omfattet af samarbejdet Forenede Gruppeliv  pdf 
  19.12.2014  Ny erhvervsfaktortabel  pdf
Skandia Livsforsikring A/S  16.01.2014  Korrektion af markedsværdisatser vedrørende død  pdf 
  14.03.2014  Sats for betaling for ydelsesgaranti  pdf 
  25.03.2014  Realiseret risikoforrentning for egenkapitalen for 2013  pdf 
  26.03.2014  Sats for forrentning af skyggekonti og løbende samt engangsnedskrivning af skyggekonti  pdf 
  30.06.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  30.06.2014  Tilføjelse til regel om omkostningsfri overførsel i forbindelse med jobskifte  pdf 
  30.09.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
Skandia Livsforsikring A A/S  16.01.2014  Korrektion af markedsværdisatser vedrørende død  pdf 
  16.01.2014  Markedsværdisatser vedrørende invaliditet  pdf 
  14.03.2014  Sats for betaling for ydelsesgaranti  pdf 
  25.03.2014  Realiseret risikoforrentning for egenkapitalen for 2013  pdf 
  26.03.2014  Sats for forrentning af skyggekonti og metode for løbende nedskrivning  pdf 
  30.06.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  30.09.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag  pdf 
  19.12.2014  Forventet risikoforrentning for året 2015  pdf 
  19.12.2014  Opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi ultimo 2014 pdf 
  19.12.2014  Satser gældende fra 1. januar 2015  pdf 
Topdanmark Livsforsikring A/S  01.07.2014  Egenkapitalens andel af det realiserede resultat  pdf 
  11.07.2014  Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag   pdf 
  18.07.2014  Gebyr for aktuelle pensionsordninger pr. 1. september 2014  pdf 
  01.10.2014  Teknisk grundlag mv. - Nyt tegningsgrundlag  pdf 
  01.10.2014  Bonussatser pr. 1. oktober 2014  pdf 
  10.11.2014  Egenkapitalens andel af det realiserede resultat  pdf 
  19.12.2014  Parametre til opgørelse af livsforsikringshensættelser til markedsværdi  pdf 
  19.12.2014  Bonussatser pr. 1. januar 2015  pdf 
  22.12.2014  Maksimumsdækning på gruppelivsordninger  pdf 
  22.12.2014  Satser til brug for tilbagekøbs- og fripoliceberegning fra og med 1. januar 2015  pdf 
  22.12.2014 Kontributionsgrupper og realiserede resultater i grupperne  pdf 
  22.12.2014  Egenkapitalens andel af det realiserede resultat  pdf 

 

Senest opdateret 31-12-2014