Markedsudviklingen i første halvår 2020 for pengeinstitutter

02-11-2020

Pengeinstitutternes overskud faldt med 10 mia. kr. i første halvår 2020 til 3,7 mia. kr. som følge af den forværrede økonomiske situation pga. COVID-19-krisen.

Faldet er først og fremmest drevet af nedskrivninger på 6,8 mia. kr. Nedskrivningerne var før COVID-19-krisen historisk lave. Der er fortsat et pres på pengeinstitutternes kerneforretning som følge af lavrentemiljøet, men basisindtjeningen faldt kun en smule i første halvår 2020. Særligt bemærkelsesværdigt er det, at nettorenteindtægter steg på trods af faldende renteindtægter og stigende indlånsoverskud. En medvirkende årsag til dette kan være øget udbredelse af negative renter på indlån.

Pengeinstitutternes samlede udlån faldt med 2,7 pct. i første halvår 2020. Gruppe 4-institutterne (de mindste) oplevede dog samlet set en positiv udlånsvækst. Faldet i det samlede udlån blev til gengæld stort set modsvaret af en stigning i kredittilsagn og uudnyttede kreditfaciliteter. Det tyder på, at de statslige hjælpepakker i høj grad har været med til at sikre erhvervslivet de nødvendige kreditter indtil videre, og at pengeinstitutterne har stillet likviditet til rådighed. Behovet for lån kan øges igen i takt med, at hjælpepakkerne udløber. 

Læs hele halvårsartiklen for pengeinstitutter.

Senest opdateret 02-11-2020