Markedsudviklingen i 2014 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

18-08-2015

De danske livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser opnåede samlet set et investeringsafkast på 248 mia. kr. i 2014. Det viser Finanstilsynets analyse af årsregnskaberne.

Investeringsafkastet steg med 230 pct. i forhold til 2013, hvor afkastet var det laveste i fem år. Stigningen skyldtes især en stigning i afkastet på obligationer og på finansielle instrumenter til renteafdækning som følge af rentefald i 2014. Stigningen skal ses i lyset af, at rentefaldet tilsvarende har givet anledning til en stigning i hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter.

Pensionsindbetalingerne endte i 2014 på 130 mia. kr., svarende til en fremgang på 3,2 pct. i forhold til året før.

Den samlede pensionsformue i Danmark var ved udgangen af 2014 på i alt 3.178 mia. kr. Livsforsikringsselskaberne og de tværgående pensionskasser forvalter de 63 pct., mens resten er fordelt mellem ATP, LD, pengeinstitutter og firmapensionskasser.

Pensionsselskabernes samlede beholdning af alternative investeringer er fra 2012 til 2014 steget med 50 pct. til i alt 229 mia. kr. Heraf udgør private equity og kredit hver ca. en tredjedel, mens resten er fordelt på kategorierne infrastruktur, jordbrug og hedgefonde. Finanstilsynet skriver i analysen, at alternative investeringer stiller højere krav til selskabernes kompetencer, og at Finanstilsynet derfor har fokus på området.  

Læs hele artiklen her

Senest opdateret 18-08-2015