Markedsudviklingen i 2012 for realkreditinstitutter

04-06-2013

Konklusioner

Realkreditinstitutternes resultat før skat i 2012 viser en stigning til 9,0 mia. kr. mod 4,8 mia. kr. i 2011. Stigningen kan især henhøres til en forbedring af netto renteindtægterne, der er steget som følge af både øgede bidragssatser og større nyudlån. Dertil kommer en forbedring af kursreguleringerne.

Realkreditinstitutternes nedskrivninger er steget med 38 pct. i 2012, men fra et forholdsvis lavt niveau på 2,8 mia. kr. i 2011 til 3,9 mia. kr. i 2012. Realkreditinstitutternes samlede restancer er derimod uændret fra ultimo 2011 til ultimo 2012. Dette kunne indikere, at risikoen for at en låntager misligholder sin gæld, er nogenlunde uændret, men at de senere års fald i ejendomspriser til gengæld resulterer i relativt højere nedskrivninger for de som kommer i problemer. Dette understøttes også af, at coverage ratio er steget fra 17,8 pct. i 2011 til 20,7 pct. i 2012. Coverage ratio er et nøgletal der viser omfanget af nedskrivninger, der foretages på de dårlige lån. Stigningen i nøgletallet skyldes de øgede nedskrivninger sammenholdt med, at de lån der nedskrives på, ikke har oplevet samme stigning.

I de senere år har realkreditinstitutterne ydet en konstant stigende andel af rentetilpasningslån, så disse nu udgør 72,6 pct. af de samlede realkreditudlån. I de senere år har der været en tendens til, at et stigende antal låntagere, der vælger variabelt forrentede realkreditlån, vælger lån med en længere rentebinding. En tendens der også kan ses ved, at andelen af rentetilpasningslån med en løbetid på under et år er faldet fra 76,5 pct. i 2008 til 69,9 pct. i 2012. Rentetilpasningslån med en løbetid op til et år udgør fortsat omkring halvdelen af det samlede realkredit udlån. Heraf er 63,9 pct. med afdragsfrihed.

Lån med afdragsfrihed udgør over halvdelen af det samlede realkreditudlån, hvor 87 pct. af de afdragsfrie lån er rentetilpasningslån. Det afdragsfrie lån blev muliggjort i 2003, og må i henhold til realkreditlovgivningen ikke overstige 10 år. Det vil sige, at de første udløb af afdragsfrihed sker i løbet af 2013 og antallet af lån, hvis afdragsfrihed udløber, vil stige i de kommende år. Udløb af den afdragsfrie periode kan give problemer for de kunder, som har svært ved at finansiere den højere ydelse. Realkreditinstitutterne har forskellige muligheder for at afhjælpe problematikken, herunder at yde en ny afdragsfri periode, hvis lånets størrelse ikke overstiger 80 pct. af ejendommens værdi. Samtidig har realkreditinstitutterne iværksat forskellige metoder til at begrænse udbredelsen af afdragsfrihed fremadrettet.

Ved udgangen af 2012 havde realkreditinstitutterne med en SDO/SDRO godkendelse stillet 128 mia. kr. i supplerende sikkerhed udover den lovpligtige supplerende sikkerhed på 141 mia. kr. De SDO/SDRO finansierede udlån udgjorde 75,4 pct. af det samlede realkreditudlån i starten af 2013.

Den nye CRD IV/CRR regulering forventes fuldt indfaset i løbet af de kommende år. Med denne introduceres nye kapitalkrav, der lægges oveni et mindstekrav på den egentlige kernekapital på 4,5 pct. Samtlige af disse kapitalbuffere skal opfyldes med egentlig kernekapital. De danske realkreditinstitutter vil være i stand til at overholde mindstekravet på 4,5 pct.

 

Senest opdateret 06-06-2013