Livsforsikringsselskaberne og de tværgående pensionskasser regnskab 1. halvår 2012

17-01-2013

Halvårsartikel 2012 for Livsforsikringsselskaberne og de tværgående pensionskasser

Konklusioner

  • Livsforsikringsselskaberne og de tværgående pensionskasser realiserede et samlet resultat efter skat på 3,6 mia. kr. i 1. halvår 2012, mod et samlet resultat efter skat på 2,2 mia. kr. i 1. halvår 2011.
  • Sektorens investeringsafkast steg fra 9,6 mia.kr. i 1. halvår 2011 til 90,3 mia.kr. i 1. halvår 2012. Stigningen i investeringsafkastet kan bl.a. henføres til det faldende renteniveau i 1. halvår 2012, som udløste gevinster på obligationer og finansielle instrumenter. 
  • Præmierne voksede med 1,4 pct. i første halvår 2012, mens de udbetalte ydelser voksede med 3,3 pct. i samme periode.
  • De samlede hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter udgjorde 1.800 mia. kr. pr. 30. juni 2012, svarende til en stigning på 13,1 pct. sammenlignet med året før. Heri indgår hensættelser til unit-link kontrakter på 435 mia. kr. svarende til en andel på 24 pct. De samlede hensættelser til unit-link kontrakter voksede med 46,2 pct. fra ultimo juni 2011 til ultimo juni 2012.
  • Den samlede gennemsnitlige solvensgrad steg fra 2,3 ved udgangen af 2011 til 2,8 medio 2012. Spredningen mellem selskaberne er dog stor. Forbedringen af solvensgraden kan primært henføres til ændringen af diskonteringsrentekurven primo juni 2012. 
  • Alle selskaber har pr. medio 2012 været i stand til at klare Finanstilsynets stress test i det røde trafiklys.

Se artiklen her (pdf)

Senest opdateret 17-01-2013