Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2012

01-10-2012

Halvårsartikel 2012 for pengeinstitutter

Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber

  • Pengeinstitutterne fik et samlet overskud før skat på 4,2 mia. kr. i 1. halvår 2012 - mod et overskud på 6,4 mia. kr. i 1. halvår året før, jf. tabel 1. Overskuddet i 1. halvår 2012 ligger dog over årsresultatet for hele 2011.
  • Nettorenteindtægterne er steget en anelse i forhold til 1. halvår året før. Forklaringen er øgede rentemarginaler.
  • Nedskrivninger på udlån er steget mærkbart fra 9 mia. kr. til 13,5 mia. kr. i 1. halvår 2012, svarende til et nedskrivningsniveau på 0,57 pct. af udlån og garantier. Nedskrivningerne er større i 2. kvartal 2012 i forhold til 1. kvartal, jf. figur 1. Denne udvikling kan bl.a. henføres til nye regnskabsregler for nedskrivninger på udlån, der fik virkning fra og med 2. kvartal 2012. Samlet set er der dog tale om en begrænset stigning i nedskrivninger sammenlignet med 1. kvartal 2012.
  • Pengeinstitutternes udlån er steget svagt med 5 mia. kr. (0,3 pct.) siden udgangen af 1. halvår 2011. Stigningen kan imidlertid henføres til et øget repo-udlån  i gruppe 1. Ekskl. repo-forretninger er udlånet faldet med 80 mia. kr. (5 pct.) Ekskl. repo-forretninger falder udlånet i alle grupperne 1-3.
  • Indlånet er faldet med 10 mia. kr. siden udgangen af 1 halvår 2011. Faldet kan henføres til gruppe 1. Korrigeret for repo-indlån, som også kan henføres til gruppe 1, er indlånet faldet med 36 mia. kr. Indlånet er steget mærkbart i gruppe 2, 3 og 4, hvis der korrigeres for institutter i Finansiel Stabilitet.
  • Indlånsunderskuddet er steget til 249 mia. kr. ultimo 1. halvår 2012 fra 236 mia. kr. året før. Korrigeret for repo-forretninger er indlånsunderskuddet dog reduceret fra 100 mia. kr. til 56 mia. kr. efter 1. halvår 2012, og færre institutter har et indlånsunderskud.
  • Der er siden 1. halvår 2011 sket en mærkbar tilpasning af fundingstrukturen i de mindre og mellemstore institutter. Gruppe 2, 3 og 4 har nu samlet set et indlånsoverskud på 39 mia. kr., imod et underskud på 46 mia. kr. året før. Kapitalstrukturen i disse institutter er ligeledes tilpasset, så denne nu i langt overvejende grad består af kernekapital.
  • Kernekapitalprocenterne er steget for sektoren som helhed i forhold til 1. halvår 2011.
  • Det koncentrerede forfald af udstedelser med individuel statsgaranti udgør fortsat en udfordring for et antal små og mellemstore institutter. Finanstilsynet ser positivt på, at de pengeinstitutter, der har behov for det, benytter sig af Nationalbankens udlånsordning. 

Se artiklen her (pdf)

 

 

Senest opdateret 01-10-2012