Markedsudviklingen i 2011 for realkreditinstitutter

14-05-2012

Konklusioner

Udviklingen i realkreditinstitutterne i 2011 har været præget af de fortsat lave realkreditobligationsrenter. Ved udgangen af året var den korte realkreditobligationsrente 0,8 pct., mens den lange var 4,1 pct. Samtidig var året præget af en fortsat svag konjunkturudvikling og et svagt ejendomsmarked.

De faldende ejendomspriser har forøget kravet til realkreditinstitutternes supplerende sikkerhedsstillelse. I løbet af 2011 har realkreditinstitutterne med en SDO/SDRO godkendelse stillet yderligere 30 mia. kr. i lovpligtig supplerende sikkerhed udover den lovpligtige supplerende sikkerhed på 81 mia. kr. i starten af året. SDO/SDRO finansieret udlån udgjorde 68 pct. af det samlede realkreditudlån (primo 2012). 

I de senere år har realkreditinstitutterne ydet en konstant stigende andel rentetilpasningslån, og denne udvikling er fortsat i 2011, således at andelen af rentetilpasningslån ved årets udgang var godt 72 pct. mod knap 70 pct. ved udgangen af 2010.

Den betydelige andel af rentetilpasningslån – kombineret med en høj andel af lån med afdragsfrihed – betyder øget risiko for kredittab ved stigninger i renteniveauet. Det er derfor væsentligt, at realkreditinstitutterne afsætter den nødvendige kapital til at imødegå såvel eventuelle rentestigninger som ejendomsprisfald. Institutterne skal ligeledes sikre, at deres nuværende kreditpolitik tager højde for disse risici. 

Realkreditinstitutterne arbejder med at adressere refinansieringsrisikoen. En udbredelse af refinansieringstidspunkterne til en mere jævn fordeling henover året vil gøre realkreditsystemet mere robust og stabilt. 

Finanstilsynet er optaget af, at realkreditsystemet er robust i forhold til prisfald på ejendomsmarkedet og markante rentestigninger. Derfor pålægges institutterne løbende at foretage stress-test af sådanne scenarier, og vi lægger vægt på, at sektoren arbejder hen mod at øge modstandskraften yderligere. Vi har samtidig en dialog med institutterne om de initiativer, der bliver taget i øjeblikket for at løse udfordringerne.

Hovedtallene for realkreditinstitutter i 2011 er:

  • Realkreditinstitutternes overskud før skat faldt til 4,8 mia. kr. mod 9,5 mia. kr. året før. Det dårligere resultat kan hovedsageligt henføres til et faldende resultat af kapitalandele og nettokurstab på værdipapirbeholdningerne.
  • Resultat af kapitalandele er faldet med knap 2,0 mia. kr. sammenlignet med 2010 primært relateret til ét realkreditinstitut.
  • Nettokurstab på værdipapirbeholdningerne udgjorde 2,8 mia. kr. mod 1,2 mia. kr. i 2010.
  • Nedskrivninger på udlån er steget til 0,10 pct. af det samlede udlån mod 0,09 pct. året før svarende til en forøgelse med 0,4 mia. kr. 

 

Se hele artiklen her (pdf)

 

Senest opdateret 14-05-2012