Markedsudviklingen i 2011 for pengeinstitutter

08-05-2012

Konklusioner

En fortsat svag konjunkturudvikling påvirker pengeinstitutternes situation med vigende indtjening og fortsat høje nedskrivninger. Samlet set fik pengeinstitutterne et overskud på 3,6 mia. kr. før skat mod et overskud på 4,1 mia. kr. året før.

Årets nedskrivninger på udlån beløber sig til 24 mia. kr., hvilket på den ene side er noget mindre end året før (36 mia. kr.), men på den anden side afspejler en mærkbar stigning i 4. kvartal 2011 i forhold til årets første 3 kvartaler. I relative termer ligger nedskrivningerne på 1,1 pct. af udlån og garantier i forhold til 1,4 pct. året før. I 2012 må forventes fortsat høje nedskrivninger på udlån.

Nye regler for nedskrivninger på svage lån har virkning fra 1. april 2012. De nye regler indebærer en relevant opstramning, for så vidt angår nødlidende ejendomsudlån. Mange institutter vil for de fleste af deres nedskrivninger på ejendomsudlån allerede i dag følge denne nedskrivningstilgang. Disse institutter vil skulle forøge nedskrivningerne på de udlån, hvor de har anvendt en anden tilgang. Det forventes at føre til en - om end typisk mindre - forøgelse af deres samlede nedskrivninger. Der vil dog også være en mindre gruppe institutter, hvor nedskrivningsforøgelsen kan være af større betydning for deres samlede nedskrivninger.

Samlet er pengeinstitutternes kapitalsituation styrket, og det er vurderingen, at de fleste institutter, herunder de største institutter, vil være i stand til at absorbere større kredittab. Pengeinstitutternes økonomiske modstandskraft - kapitaloverdækningen i forhold til lovkravet (solvensbehovet) - udgør 7,2 pct. af udlån og garantier ved udgangen af 2011, mod 5,4 pct. året før. Dette sektorniveau dækker dog over en betydelig spredning mellem de enkelte institutter, og en række mindre institutter er udfordret af en svag kreditbonitet og sårbar kapitalsituation.

Fundingsituationen i sektoren er på vej mod en bedre balance og sektorens indlånsunderskud er i 2011 mindsket fra 326 mia. kr. til 161 mia. kr. Korrigeret for repo’er er indlånsunderskuddet på 71 mia. kr. Udviklingen dækker over et fald i udlånet på 167 mia. kr. Det er især repo’er og erhvervsudlånet, der er faldet. Indlånet er derimod nogenlunde uændret med et lille fald på 2 mia. kr. (0,1 pct.).

Der er fortsat institutter, der har udfordringer i forbindelse med udløbet af de individuelle statsgarantier i 2012 og især i 2013. Finanstilsynet har som led i den løbende overvågning af problemstillingen indkaldt redegørelser fra de institutter, som er udfordret her, og i øvrigt fulgt udviklingen tæt.

Det er i forlængelse heraf vurderingen, at situationen har flyttet sig i positiv retning i løbet af 2011 og begyndelsen af 2012. For det første har redskaberne i Bankpakke IV og V været med til at forbedre løsningsmulighederne for de udfordrede institutter. For det andet medvirker Nationalbankens nye udlånsfaciliteter til at bygge bro i forbindelse med udløbet af de individuelle statsgarantier. Endelig har institutterne også selv foretaget balancetilpasninger i form af nedbringelse af udlån og forøgelse af indlån.

Samlet set er det derfor vurderingen, at funding- og likviditetsudfordringerne er blevet væsentligt mindre. Fremadrettet tegner der sig dog nye udfordringer på likviditetsområdet i form af nye likviditetsregler fra Basel III/CRD IV.

 

Senest opdateret 08-05-2012