Realkreditinstitutternes regnskaber 1. halvår 2011

15-09-2011

Halvårsartikel 2011 for realkreditinstitutter

Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber:

  • Institutterne fik et samlet resultat før skat på 2,6 mia. kr. i 1. halvår 2011 – svarende til en halvering i forhold til 1. halvår året før. Dette skyldes et tab på kursreguleringer og et fald i resultatet af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder. Basisindtjeningen er stort set uforandret.
  • Nedskrivninger på udlån er opgjort til 1,2 mia. kr., hvilket er ca. 300 mio. kr. mindre end året før.
  • Det samlede udlån er ved udgangen af 2. kvartal 2011 opgjort til 2.414,7 mia. kr., hvilket stort set er uændret i forhold til året før. 
  • Kernekapital- og solvensprocent er faldet for sektoren som helhed i forhold til 1. halvår året før, hvilket skyldes en stigning i de risikovægtede poster.

Se artiklen her (pdf)

 

Senest opdateret 15-09-2011