Markedsudviklingen i 2010 for realkreditinstitutter

10-05-2011

Konklusioner

Markedsudviklingen i 2010 for realkreditinstitutter var påvirket af en fortsat lav rente. Det lave renteniveau understøttede en fortsat optagelse - og for boligejerne gunstig refinansiering - af variabelt forrentede lån (rentetilpasningslån). Rentetilpasningslån udgjorde i 2010 ca. 70 pct. af den samlede beholdning af realkreditudlån imod ca. 65 pct. året før.

Fremadrettede rentestigninger samt ugunstig konjunkturudvikling og evt. fortsat faldende ejendomspriser kan imidlertid udfordre realkreditinstitutterne, idet låntagere, der ikke er tilstrækkeligt økonomisk robuste, kan få vanskeligheder ved at tilbagebetale på deres realkreditlån.

Den betydelige andel af rentetilpasningslån og det betydelige udbud af rentetilpasningslån med afdragsfrihed forpligter realkreditinstitutterne til at afsætte den nødvendige kapital til at imødegå rentestigninger og ejendomsprisfald. Institutterne skal ligeledes sikre, at deres nuværende kreditpolitik tager højde for de nævnte udfordringer.

De store mængder realkreditobligationer, der årligt skal refinansieres, skal realkreditinstitutterne ligeledes forholde sig til og agere i forhold til en afhængighed af det indenlandske og udenlandske kapitalmarked på tidspunkterne for de store refinansieringsauktioner.

Derudover er realkreditinstitutterne udfordret på deres kapitalfremskaffelse, idet institutterne skal skaffe og stille supplerende sikkerhedsstillelse, når lovbestemte belåningsgrænser overskrides typisk på grund af faldende ejendomspriser. Dette gælder kun for SDO/SDRO udstedelser, som imidlertid ultimo 2010 udgjorde 62 pct. af det samlede realkreditudlån.

Finanstilsynet overvåger realkreditinstitutternes kapitalrobusthed såvel på risikoen på rentetilpasningslån som krav om supplerende sikkerhedsstillelse på SDO/SDRO udstedelser som følge af ejendomsprisfald.

I 2010 iværksatte Finanstilsynet kravet om, at realkreditinstitutter ved hjælp af følsomhedsberegninger skal beregne det forventede tab ved rentestigninger på hhv. 2, 4 og 5 procentpoint og behovet for supplerende sikkerhedsstillelse ved ejendomsprisfald på hhv. 5, 10 og 20 pct. Finanstilsynet er i gang med at evaluere resultaterne fra følsomhedsberegningerne.

Hovedtallene for realkreditinstitutter i 2010 er:

  • Realkreditinstitutterne tjente netto 9,5 mia. kr. imod 7,5 mia. kr. året før. Resultatforbedringen kan hovedsageligt henføres til et fald i nedskrivninger på udlån og især til en stigning i resultatet fra dattervirksomheder.
  • Nettorenteindtægterne er faldet med 1,2 mia. kr. mod en stigning på 3,2 mia. kr. året før.
  • Nettokurstab på værdipapirbeholdningerne imod en kursgevinst året før.
  • Nedskrivninger på udlån faldt til 0,09 pct. mod 0,2 pct. året før.

Læs hele artiklen her (pdf)

 

Senest opdateret 10-05-2011

Kontakt

Vicekontorchef