Realkreditinstitutternes regnskaber 1. halvår 2009

16-09-2009

Realkreditinstitutterne fik et bedre halvårsresultat end året før. Nedskrivninger på udlån er stigende, men fra et lavt niveau og relativt set stadig beskedne.

Kapitalgrundlaget (solvens- og kernekapitalprocenten) ligger forholdsvis højt - efter indberetning på nye solvensregler (Basel 2) - og realkreditinstitutterne har fået tilført ny kernekapital efter Kreditpakken.


Konklusioner

  • Realkreditinstitutterne fik et halvårsresultat på 5,7 mia. kr. før skat.
  • Kursgevinster på værdipapir¬beholdningerne for i alt 2,9 mia. kr.
  • Nettorenteindtægter er steget. Realkreditsektoren er dog samlet set netto gebyr- og provisionsafgiver og udgiftsfører 0,6 mia. kr. på nettogebyrer og provisioner.
  • Realkreditinstitutternes kredittab på udlånsvirksomheden er steget, men fortsat på et forholdsvis lavt niveau, 0,07 pct. af udlånet.
  • Udlånsvæksten har været forholdsvis høj, 11 pct. målt siden 1. halvår året før, især på erhvervsudlånet.
  • Væksten på husholdninger er mere afdæmpet. Væksten er aftaget i 1. halvår 2009.
  • Kernekapital- og solvensprocenten er steget fra et i forvejen højt niveau. Niveauskiftet året før kan henføres til indberetninger efter nye solvensregler.

 

Læs hele artiklen her (pdf)

 

Senest opdateret 16-06-2010