Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2009

16-09-2009

De danske pengeinstitutters halvårsresultater for 2009 viser et samlet underskud på 4,4 mia. kr.

Det betyder, at udviklingen fra årsresultaterne for 2008, som også viste et underskud, fortsætter. Underskuddet skyldes i hovedsagen store nedskrivninger på udlånsporteføljerne, hvor pengeinstitutterne i 1. halvår 2009 tabte 27,5 mia. kr. Tabene udgør cirka 1 procent af de samlede udlån og garantier, svarende til en årlig tabsprocent på 2 procent. Tabsprocenten på udlån ligger dermed stadig under det højeste historiske årsniveau for sektoren samlet set, der i 1992 var cirka 2,5 procent.


Hovedpunkter

  • Pengeinstitutterne tabte i alt 4,4 mia. kr. før skat i 1. halvår 2009.
  • De store nedskrivninger på udlån fortsatte i 1. halvår af 2009 – i alt 27,5 mia. kr.
  • Kursregulering af værdipapirbeholdninger mv. bidrog positivt til indtjeningen med 8 mia. kr.
  • Nettorenteindtægterne steg, hvilket kan henføres til en forøget rentemarginal.
  • Pengeinstitutternes samlede udlån er faldet med 6 pct. (132 mia. kr.) i forhold til 1. halvår 2008.
  • Pengeinstitutternes indlånsunderskud er fortsat stort, men blev reduceret med 10 pct. til 492 mia. kr.
  • Solvens- og kernekapitalprocenten er steget, hvilket skyldes tilførsel af ny kernekapital efter Kreditpakken.

 

Læs hele artiklen her (pdf)

 

Senest opdateret 16-06-2010