Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger

24-07-2003


Download hele artiklen her
:


Konklusioner:
 

*         Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia. kr.

*         Foreningernes investeringer i andre investeringsforeninger udgør godt 55 mia. kr. ultimo 2004, og den konsoliderede formue kan således opgøres til 516 mia. kr. ultimo 2004

*         Den store formuevækst kan henføres til en fortsat nettotilstrømning af medlemskroner til foreningerne samt et årsresultat på godt 39 mia. kr.

*         En stor del af nettotilstrømningen af medlemskroner kan tilskrives de nye fåmands-foreninger, der tilsammen administrerede en formue på knap 132 mia. kr. ultimo 2004 - inkl. hovedparten af de ovenfor nævnte 55 mia. kr.

*         Foreningerne opnåede samlet betragtet et investeringsafkast på 8 % i 2004

*        Hovedparten af investeringsforeningernes formue er placeret i obligationer

*         Foreningernes kursgevinster i 2004 er først og fremmest hentet på aktiemarkederne

*         Omkostningsprocenten er faldet markant - skyldes primært meget lave omkostningsprocenter i nogle af de nye fåmandsforeninger

Senest opdateret 26-07-2005