Organisationsdiagram

Se direktionen (inklusiv pressebilleder) 

Læs mere om de enkelte kontorer ved at klikke på dem på billedet.

Læs mere om fagkontorerne

Bestyrelsen

Intern revision er Finanstilsynets tredje forsvarslinje med fokus på Finanstilsynets ledelses- og operationelle processer.

Intern revision er en uafhængig funktion med reference til Finanstilsynets bestyrelse. Formålet med Finanstilsynets interne revision er at udføre uafhængig og objektiv evaluerings-, revisions- og rådgivningsservice med henblik på at styrke Finanstilsynets opgaveløsning.

Enhedens hovedopgave er at evaluere, tilstrækkeligheden og effektiviteten af Finanstilsynets governance, risikostyring og kontrolprocesser. Evalueringen omfatter bl.a., om:

 • risici i relation til at opnå Finanstilsynets strategiske mål er tilstrækkeligt identificeret og styret
 • Finanstilsynets opgaveløsning opfylder de opsatte mål og formål
 • etablerede processer og systemer gør det muligt at overholde politikker, procedurer, lovgivning og regulering, som Finanstilsynet er underlagt
 • læringspunkter kan identificeres og eventuelt omsættes til fremadrettet policy.

Kontakt

Lars Bo Jeppesen
Revisionschef

Direktør Louise Mogensen

Kontorets ansvarsområder dækker Finanstilsynets interne administration, herunder økonomi, HR, organisation og styring samt fysisk sikkerhed og driftsfunktion.

Inden for økonomi, har kontoret ansvar for:

 • Budget og regnskab
 • Ressourcestyring
 • Økonomistyring og ledelsesinformation
 • Indkøb og contract management
 • Afgiftsopkrævning
 • Årsrapporter

Inden for HR, strategi og organisation har kontoret ansvar for:

 • Strategi- og organisationsudvikling
 • Lederudvikling
 • HR, rekruttering og employer branding
 • Uddannelse, karriere- og kompetenceudvikling
 • Samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøgruppe

Inden for compliance har kontoret ansvar for:

 • Intern finansiel kontrol
 • GDPR-compliance
 • Compliance på forretningsprocesser
 • ESDH, procesoptimering og sagsstyring

Sekretariatet løfter endvidere følgende opgaver:

 • Beredskab
 • Fysisk sikkerhed og vedligeholdelse af huset
 • Leverandørstyring, indkøb og service
 • Indkøbs- og servicefunktioner for huset

Kontakt

Linda Schröder
Administrationschef

Kontorets ansvarsområde omfatter koordination af Finanstilsynets internationale arbejde og forhandling af EU-sager, betjening af minister og departement samt en række interne ledelsesmæssige opgaver.

På det internationale område har kontoret særligt ansvar for koordination af forhandlingerne af den finansielle regulering i EU-regi. Kontoret deltager på flere forskellige niveauer i EU-forhandlingerne, bl.a. i rådsforhandlinger på ekspertniveau og i Kommissionens ekspertgrupper. Kontoret rådgiver også internt om EU-spørgsmål og har et overordnet ansvar for indsatsen for tidlig interessevaretagelse i forhold til finansiel regulering i bl.a. EU-regi.

Indenfor ledelsesbetjening har kontoret ansvar for en række interne ledelsesmæssige opgaver. Det gælder bl.a. direktions- og chefmøder, mål- og resultatstyring og driftsstyring. Opfølgning på Finanstilsynets strategiarbejde (Strategi 2025) er desuden forankret i kontoret.

På området for minister- og departementsbetjening varetager kontoret opgaverne med at koordinere og sikre bidrag af høj kvalitet til brug for ministerens og departementets arbejde på området for finansiel regulering.

Kontakt

Ulrik Hyrup Mogensen
Kontorchef

Vicedirektør Kristian Vie Madsen

Kontoret for tilsyn med de største banker

Kontoret fører tilsyn med de største danske banker. Dette sker bl.a. ved inspektioner i bankerne, særligt af kreditrisiciene ved deres udlån og af deres generelle ledelse og risikostyring. Det sker også ved løbende møder med ledende medarbejdere fra bankerne og ved behandling af ansøgninger og forespørgsler fra bankerne. Kontoret samarbejder med andre af Finanstilsynets kontorer, der fører tilsyn med andre typer risici, f.eks. likviditets-, markeds-, IT- og hvidvaskrisici. Kontoret foretager årlige omfattende vurderinger af bankernes risici og af deres genopretningsplaner.

Det fører også tilsyn med de største danske filialer af udenlandske banker bl.a. i form af inspektioner og møder med ledende medarbejdere. Tilsynet med filialerne omfatter også deltagelse i tilsynskollegier, som samarbejder om tilsynet med tværnationale bankkoncerner.

Kontorets ansvarsområde dækker også alle danske penge- og realkreditinstitutters brug af interne ratings af kunder til kapitaldækningsformål (IRB-metoden). Det tager stilling til institutternes ansøgninger om nye ratingmodeller og ansøgninger om ændringer af eksisterende modeller. Desuden følger kontoret efterfølgende, hvordan modellerne virker. Det sker ved rapportering fra institutterne, møder med dem og ved kontorets analyser.

Kontoret er ekspertisecenter for kreditområdet og har dermed ansvaret for at følge udviklingen i institutternes kreditrisici og at ajourføre Finanstilsynets regler, vejledninger og undersøgelsesmetoder mht. kreditrisici. Det besvarer også spørgsmål fra institutter m.fl. om kreditrisici og har dialog med andre kontorer i Finanstilsynet om kreditrisici.

Internationalt deltager kontoret i møder om tilsynssamarbejde om tværnationale bankkoncerner, om IRB-metoden og om kreditrisici.

Kontakt

Lars Stage
Underdirektør

Kontor for tilsyn med mellemstore pengeinstitutter

Kontoret fører tilsyn med de mindste SIFI-pengeinstitutter og mellemstore pengeinstitutter. Dette sker dels ved løbende overvågning af indberetninger, behandling af ansøgninger, forespørgsler m.v., og dels ved inspektioner på stedet, hvor der føres tilsyn med instituttets ledelse og de væsentligste risici, herunder kredit-, markeds- og likviditetsrisici. Desuden undersøges det, om institutterne har tilstrækkelig kapital.

Kontoret er endvidere tilsynskontor og ekspertisecenter for markedsrisiko og operationel risiko, herunder renterisiko i og uden for handelsbeholdningen, aktie- og valutarisiko, samt modpartsrisiko, herunder kreditværdijusteringsrisiko (CVA). Kontoret har derigennem ansvaret for følgende opgaver:

 • Tilsyn med markeds- og modpartsrisikoområdet i penge- og realkreditinstitut-ter, samt renterisici uden for handelsbeholdningen
 • Godkendelse af metoder til opgørelse samt interne modeller på markeds- og modpartsrisikoområdet
 • Principielle spørgsmål i forhold til markedsrisiko og operationel risiko
 • Ansvar for tilsyn med derivatindberetninger i relation til EMIR samt tilsyn med ikke- finansielle virksomheders overholdelse af EMIR
 • Deltagelse i arbejdsgrupper i EBA, der udarbejder de europæiske krav på mar-keds- og modpartsrisikoområdet, samt renterisiko udenfor handelsbehold-ningen, samt i ESMA vedr. indberetning om OTC derivater (EMIR)

Kontakt

Anne-Sofie Reng Japhetson
Underdirektør

Kontor for tilsynet med de mindre pengeinstitutter.

Kontoret fører tilsyn med mindre pengeinstitutter. Dette sker dels ved løbende overvågning af indberetninger, behandling af ansøgninger, forespørgsler m.v., og dels ved inspektioner på stedet, hvor der føres tilsyn med instituttets ledelse, de væsentligste risici, herunder kredit-, markeds- og likviditetsrisici. Desuden undersøges det, om institutterne har tilstrækkeligt kapital. Kontoret har desuden ansvaret for tilsynet med kreditservicevirksomheder. Kontorets ansvarsområde dækker udover tilsyn også lovansvar for flere områder i lov om finansiel virksomhed.

Kontoret er ekspertisecenter for kapitaldækning under standardmetoden, og regler vedr. kapitalbuffere samt gearingsrisiko. Kontoret har derigennem ansvaret for følgende opgaver:

 • Principielle spørgsmål i forhold til kapitaldækning under standardmetoden og regler vedr. kapitalbuffere samt gearingsrisiko
 • Deltagelse i arbejdsgrupper i EBA, der udarbejder de europæiske krav vedr. kapitaldækning under standardmetoden for kreditrisiko og regler vedr. kapitalbuffere samt gearingsrisiko

Endelig er kontoret ansvarlig for udpegning af systemisk vigtige institutter (SIFI), og kontoret er ansvarligt for arbejdet med solvensbehov for kreditinstitutter.

Kontoret for specialiserede og nordatlantiske pengeinstitutter

Kontoret fører tilsyn med de specialiserede pengeinstitutter (f.eks. forbrugslånsbanker), de nordatlantiske pengeinstitutter samt de mindste danske pengeinstitutter. Kontoret fører tilsyn med, om disse institutter er drevet forsvarligt og har kapital nok til de risici, de har påtaget sig. Herunder om ledelsen og styringen lever op til lovgivningens krav og god praksis, og om det enkelte institut forstår sine risici. I dette arbejde behandler kontoret forskellige ansøgninger og forespørgsler fra institutterne. Tilsynet sker dels ved løbende overvågning og dels ved inspektioner på stedet.

Kontoret har desuden ansvaret for reglerne om tilladelse som pengeinstitut, genopretning og afvikling (herunder krisehåndtering) af pengeinstitutter samt for fusioner og sammenlægninger af pengeinstitutter. Kontoret fungerer som tværgående juridisk funktion for flere tilsynskontorer på pengeinstitutområdet og har det overordnede ansvar for lov om finansiel virksomhed.

Internationalt deltager kontoret i forskellige fora, herunder blandt andet om genopretning og krisehåndtering af pengeinstitutter.

Kontoret fører desuden tilsyn med ikke-signifikante filialer af kreditinstitutter samt sparevirksomheder.

Kontakt

Ri Kaarup
Kontorchef

Kontoret fører tilsyn med realkreditinstitutter, Danmarks Skibskredit, KommuneKredit og pengeinstitutters SDO-udstedelse.

Kontoret har ansvaret for den særlige regulering, der gælder for ovenstående virksomheder og deltager også i internationalt arbejde på især realkreditområdet. Kontoret bidrager ligeledes til minister- og departementsbetjening på områder, der vedrører virksomhederne.

Ekspertisecenter for ejendomsrisici

Kontoret er ekspertisecenter for ejendomsrisici og har i den forbindelse ansvaret for markedsovervågning, konkrete vurderingsopgaver på alle virksomhedstyper, ajourføring af markedsdatabaser og øvrige spørgsmål vedrørende fast ejendom.

Ekspertisecenter for Outsourcing

Kontoret er ekspertisecenter for outsourcing og deltager i den forbindelse i internationalt arbejde herom.

Kontakt

Kamilla Karen Hjølund
Kontorchef

Kontoret fører tilsyn med likviditets- og fundingregulering, samt reglerne om aktivbehæftelse. Dette indebærer bl.a. følgende opgaver:

 • Onsite og off-site tilsyn med likviditet og funding i SIFI og ikke-SIFI-kreditinstitutterne 
 • Udarbejdelse og implementering af international og national likviditetsregulering, herunder LCR, NSFR, likviditetspejlemærke i tilsynsdiamanten
 • Fortolkning af og tilsyn med bilag 4 i ledelsesbekendtgørelsen om risikostyring ift. likviditet og funding i kreditinstitutter
 • Udarbejdelse af vejledninger om likviditetsrisikostyring og ILAAP
 • Deltagelse i EBAs Subgroup on Liquidity

Kontoret er ekspertisecenter for kapitalgrundlag og regnskabsområdet for kreditinstitutter. Dette indebærer bl.a. følgende opgaver:

 • Deltagelse i tilsynet med reguleringen af kapitalinstrumenter og kapitalgrundlag i SIFI- og ikke-SIFI-kreditinstitutter, jf. CRR-forordningen
 • Gennemførelse af regnskabskontroller på kreditinstitutområdet
 • Udarbejdelse og implementering af international og national regulering og regler på området
 • Deltagelse i EBAs Subgroup on Own Funds
 • Deltagelse I EBAs Accounting Subgroup
 • Ansvar for regnskabsbekendtgørelsen på kreditinstitutområdet

Kontoret er ansvarlig for regler om kreditinstitutters sekuritiseringsaktiviteter. Dette indebærer bl.a. følgende opgaver:

 • Ansvar for kapitaldækning af sekuritiseringer og vurdering af SRT, jf. CRR-forordningen
 • Deltagelse i EBAs Subgroup om Securitisations and Covered Bonds

Kontoret varetager Finanstilsynets kontakt med internationale investeringsbanker, ratingbureauer og andre markedsaktører. Kontoret koordinerer Finanstilsynets indsats i forhold til den Europæiske banktilsynsmyndighed (EBA), Financial Stability Board (FSB) og Basel Komitéen. Kontoret varetager desuden koordinerende opgaver vedr. bæredygtig finansiering på kreditinstitutområdet.

Kontakt

Thomas Worm Andersen
Kontorchef

Økonomisk sekretariat er Finanstilsynets kontor for analyser, risikovurdering og dataindberetninger.

Kontorets hovedopgave er risikovurdering af den finansielle sektor med særlig vægt på banker og realkreditinstitutter. Risikovurderingen tager udgangspunkt i analyser af risici i både de enkelte virksomheder og på tværs af sektoren. Analyserne bruges blandt andet som grundlag for den risikobaserede prioritering af tilsynets ressourcer.

Kontoret udarbejder data- og visualiseringsværktøjer, der understøtter Finanstilsynets risikoovervågning. Økonomisk sekretariat koordinerer også arbejdet med inspektionsplanlægning og identifikation tilsynsmæssige fokusområder.

Kontoret har også ansvaret for tilsynets arbejde med systemiske risici. Det omfatter blandt andet udarbejdelse af analyser for Det Systemiske Risikoråd, ofte i samarbejde med Nationalbanken, og arbejdsgruppedeltagelse i regi af det europæiske risikoråd, ESRB.

Som led i arbejdet med risikovurdering af banker og realkreditinstitutter har kontoret også ansvaret for tilsynets arbejde makroøkonomiske stresstest af disse. Både som led i det nationale tilsyn og som en del af de større europæiske stresstest i regi af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA).

Kontoret udarbejder også artikler, Finanstilsynets aktuelle risikobillede og statistik til offentligheden om udviklingen i den finansielle sektor.

Endelig har kontoret ansvaret for at modtage, validere og behandle de finansielle virksomheders dataindberetninger til tilsynet.

Kontakt

Niki Saabye
Kontorchef

Vicedirektør Rikke-Louise Ørum Petersen

Kontoret for Forebyggelse af Hvidvask og Terrorfinansiering

Kontoret er ansvarlig for at føre tilsyn med, at finansielle virksomheder omfattet af hvidvaskloven overholder denne. Kontoret fører i den forbindelse tilsyn med ca. 1900 virksomheder. Kontoret giver desuden tilladelse til virksomheder, der driver valutaveksling, og virksomheder, der søger om begrænset tilladelse til pengeoverførselsvirksomhed.

Du kan læse mere om hvidvaskområdet på Finanstilsynets hjemmeside under "Hvidvask"

Kontoret er inddelt i tre søjler:

Tilsynstaskforcen

Tilsynstaskforcen fører tilsyn gennem inspektioner på stedet i virksomhederne. Kontoret foretager herudover også off site-undersøgelser og andre former for tilsyn. Undersøgelserne udføres på et risikobaseret grundlag. Dette indebærer, at kontoret hvert år udvælger de virksomheder og risikoområder, der skal undersøges. Udvælgelsen sker ud fra en vurdering af, hvor der er størst risiko for, at reglerne ikke overholdes, samt en vurdering af, hvor stor konsekvensen af manglende overholdelse kan være. Vurderingen bygger ikke mindst på indberetninger fra alle 1900 virksomheder. 

Reguleringsteamet

Reguleringsteamet udarbejder lovgivning og bekendtgørelser. Herudover udarbejder teamet vejledning til hvidvaskloven. Teamet behandler også ministerbetjeningssager. 

Det internationale team

Det internationale team beskæftiger sig med alt det internationale arbejde på hvidvaskområdet. Dette indebærer blandt andet, at kontoret er dansk delegationsleder og hovedansvarlig for arbejdet i Financial Action Task Force og en rækker undergrupper herunder samt i de relevante arbejdsgrupper i EU- og nordisk regi.

Kontakt

Heidi Ravnholt
Kontorchef

Kontoret er ansvarligt for at føre tilsyn med finansielle virksomheders adfærd overfor forbrugere. Forbrugertilsynet omfatter alle finansielle virksomheder og de virksomheder, der er reguleret af andre tilsynslove, filialer af udenlandske finansielle virksomheder og grænseoverskridende tjenesteydere bortset fra lov om betalinger.

Kontoret er ansvarligt for at give tilladelse til:

 • Forsikringsformidlere
 • Investeringsrådgivere
 • Finansielle rådgivere
 • Boligkreditformidlere
 • Ejendomskreditselskaber
 • Forbrugslånsvirksomheder

Desuden registrer kontoret accessoriske forsikringsformidlere.

Ved siden af forbrugertilsynet fører kontoret også tilsyn med de låne- og formidlervirksomheder, der får udstedt tilladelser af kontoret. Dette tilsyn omfatter undersøgelser af mulig ulovlig virksomhed og forhold, der knytter sig til selve tilladelsen, såsom tjek af ledelsesmedlemmer, kvalificerede ejerandele og ansvarsforsikring.

Der er pt. ca. 3.000 virksomheder omfattet af forbrugertilsynet.

Kontoret er desuden ansvarligt for at fremme den offentlig forbrugerinformation på det finansielle område. Det sker bl.a. via Finanstilsynets egen hjemmeside og på hjemmesiden: 

Rådtilpenge.dk - kom i gang med din privatøkonomi (raadtilpenge.dk)

Internationalt deltager kontoret i arbejdsgruppemøder i Kommissionen, EU-Rådet, EBA, ESMA, og EIOPA.

Ekspertisecenter

Kontoret er ekspertisecenter og har det generelle ansvar for:

 • Videregivelse af fortrolige oplysninger fra finansielle virksomheder
 • Finanstilsynets eksterne whistleblowerordning

Kontakt

Ulla Brøns Petersen
Kontorchef

Kontor for Fintech, Betalingstjenester og Governance er et tværgående kontor, der bl.a. skal sikre, at iværksættere kan få fodfæste i den finansielle sektor, og at der samtidig er tillid til nye og eksisterende betalingsløsninger. Kontoret bidrager til at sikre god virksomhedsledelse på tværs af virksomheder i den finansielle sektor.

Fintech

Kontorets fintech-team har ansvaret for Finanstilsynets fintech-aktiviteter. Fintech-teamet arbejder målrettet med iværksættere og etablerede virksomheder, som ønsker at afprøve nye forretningsmodeller eller ny teknologi indenfor rammerne af den finansielle lovgivning. Fintech-teamet vejleder iværksættere om, hvad det vil sige at etablere virksomhed indenfor den finansielle sektor og er også indgang for dialog med sektoren om teknologianvendelse. Fintech-teamets arbejde og viden om finansielles virksomheders brug af ny teknologi og forretningsmodeller danner derudover grundlag for Finanstilsynets arbejde med, hvordan der skal føres tilsyn med netop dette.

Betalingstjenester

Kontoret giver tilladelse til og fører tilsyn med virksomheder på betalingstjenesteområdet. Det er f.eks. udstedere af elektroniske penge og udbydere af betalingstjenester. Kontoret har lovansvaret for lov om betalinger og bidrager med vejledning og fortolkning på området. Kontoret bidrager til lovprocesserne vedr. revideringen af det gældende betalingstjenestedirektiv i EU.

Governance

Kontoret er ansvarlig for reglerne om god virksomhedsledelse for virksomheder indenfor den finansielle sektor, herunder krav til ledelsens egnethed og hæderlighed (fit & proper). Kontoret varetager desuden tilsynet med efterlevelse af reglerne for bl.a. aflønning af ledelsen og væsentlige risikotagere i en række virksomheden indenfor den finansielle sektor:

 • penge- og realkreditinstitutter
 • forsikringsselskaber
 • fondsmæglerselskaber
 • investeringsforvaltningsselskaber og selvadministrerende investeringsforeninger
 • forvaltere af alternative investeringsfonde
 • Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Kontoret har lovansvaret for aflønningsreglerne og krav til ledelsen på det finansielle område.

Kontoret deltager i internationale arbejdsgrupper under de europæiske tilsynsmyndigheder og EU-Kommissionen indenfor alle tre områder.

Kontakt

Tobias Thygesen
Kontorchef

Kontorets ansvarsområder dækker drift, vedligeholdelse og udvikling af Finanstilsynets IT-systemer.

Under drift og vedligeholdelse har kontoret bl.a. ansvar for:

 • Finanstilsynets indberetningssystemer
 • Interne databaser og registre
 • Markedsovervågningssystemer
 • Analyse og administrative systemer mv.
 • Helpdesk og udstyrsadministration
 • Informationssikkerhed – compliance og teknisk
 • IT-arkitektur og IT-governance

Under udvikling har kontoret bl.a. ansvar for:

 • Leverandørstyring, indkøb og kontraktindgåelse
 • Projektledelse og projekt porteføljestyring
 • Digitalisering af arbejdsgange og processer
 • Fremme datatilgængeligheden i Finanstilsynet gennem brugervenlige IT-løsninger og datavisualisering
 • IT strategisk retning og styring

Kontoret deltager i tværministerielle projekter indenfor IT-området.
Internationalt deltager kontoret i møder i de europæiske tilsynsmyndigheders IT-relaterede arbejds- og styregrupper, samt på nordisk plan i møder om IT og fællesudviklede tilsynssystemer.

Juridisk Kontor er ansvarlig for koordinering og kvalitetssikring af husets tværgående lovgivningsarbejde og understøtter huset i en række andre juridiske opgaver.

Kontoret bistår Finanstilsynets ledelse og øvrige kontorer i juridisk komplicerede tilsynssager og tværgående fortolkningsopgaver. Kontoret er også sekretariat for Finanstilsynets bestyrelse og bidrager til udarbejdelse og kvalitetssikring af det materiale, bestyrelsen skal behandle.

Kontorets reguleringsvirksomhed omfatter bl.a.:

 • Koordinering af Finanstilsynets lovforberedende arbejde
 • Koordinering af det nordatlantiske lovgivningsarbejde på det finansielle område
 • Lovteknisk bistand til Finanstilsynets øvrige kontorer

Kontorets bistand til Finanstilsynets ledelse og øvrige kontorer indebærer også:

 • Rådgivning af juridisk karakter
 • Bistand til behandling af Finanstilsynets afgørelser indbragt for Erhvervsankenævnet, sager, som verserer ved domstolene, og udarbejdelse af politianmeldelser og administrative bødeforelæg
 • Fortolkning af finansielle love og bekendtgørelser
 • Sekretariatsbetjening og kvalitetssikring af materiale til Finanstilsynets bestyrelse

Kontakt

Karina Ankergren
Kontorchef

Vicedirektør Carsten Brogaard

Kontoret fører tilsyn med livsforsikringsselskaber

Kontoret for livsforsikringsselskaber fører et risikobaseret tilsyn med de danske livsforsikringsselskaber og forsikringskoncerner, i alt ca. 20 selskaber. Formålet er at varetage beskyttelsen af forsikringstagernes interesser.

Tilsynet foregår via løbende overvågning og inspektioner hos livsforsikringsselskaberne. Fokus er på, om selskaberne har tilstrækkelige økonomiske stødpuder i forhold til de risici, som de påtager sig, om selskabernes hensættelser er tilstrækkelige i forhold til forpligtigelserne, om selskabernes investeringsstrategier er hensigtsmæssige i forhold til det kunderne er stillet i udsigt, samt om selskaberne har gode ledelses- og kontrolsystemer. Kontoret indeholder derudover en særlig enhed, som fører tilsyn med alternative investeringer på tværs af livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.

Den løbende tilsynsvirksomhed foregår blandt andet ud fra livsforsikringsselskabernes

 • rapport om solvens og finansiel situation,
 • uddybende rapport om solvens og finansiel situation,
 • kvantitative indberetninger,
 • egen vurdering af risiko og solvens (ORSA),
 • tekniske grundlag samt
 • aktuarrapporter og -beretninger.

Kontoret har ud over tilsynet med livsforsikringsselskaberne flere ansvarsområder, herunder blandt andet:

 • reguleringen af det forsikringsmæssige område i lov om finansiel virksomhed, underliggende bekendtgørelser og vejledninger, herunder implementeringen af europæisk regulering vedrørende forsikring i den danske lovgivning
 • den daglige produktion og offentliggørelse af diskonteringsrentekurven til risikostyringsformål i forsikringsselskaber og pensionskasser
 • den årlige produktion og offentliggørelse af Finanstilsynets levetidsbenchmark
 • bidrag til arbejdet med finansiel stabilitet set fra forsikringssektoren
 • gennemførsel af stress tests på forsikringsområdet

Internationalt har kontoret ansvaret for koordineringen af Finanstilsynets deltagelse i samarbejdet med den europæiske tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA). Kontoret deltager desuden i flere arbejdsgrupper i EIOPA og i tilsynskollegier for forsikringskoncerner med selskaber beliggende i flere medlemslande inden for Den Europæiske Union.

Kontakt

Per Plougmand Bærtelsen
Underdirektør

Kontoret fører tilsyn med:

 • Tværgående pensionskasser
 • Firmapensionskasser
 • Arbejdsmarkedets Tillægspension
 • Lønmodtagernes Dyrtidsfond
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring

Tilsynet foregår ved løbende overvågning og ved inspektioner i de enkelte virksomheder. Tilsynsvirksomheden er fokuseret på, om virksomhederne har tilstrækkelige økonomiske stødpuder i forhold til de risici virksomhederne påtager sig, om investeringsstrategien er hensigtsmæssig og i overensstemmelse med hvad kunderne er stillet i udsigt samt om virksomhederne har gode ledelsesstrukturer. Tilsynsvirksomheden omfatter også tilsynet med, at kunderne får en rimelig andel af det resultat, som de har været med til at skabe. Kontoret har ansvaret for godkendelse af interne modeller til opgørelse af solvenskapitalkravet for livsforsikringsselskaber og pensionskasser.

Kontorets ansvarsområde dækker også regulering på pensionsområdet herunder Lov om tilsyn med firmapensionskasser, Lov om ligebehandling, Bestemmelser om ledelse og investeringer i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og i lov om arbejdsskadesikring. Hertil kommer de underliggende bekendtgørelser og vejledninger.
Internationalt deltager kontoret primært i arbejdsgrupper under den europæiske tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA).

Kontakt

Line Bergmann
Kontorchef

Kontoret fører et risikobaseret tilsyn med ca. 60 skadesforsikringsselskaber. Kontoret varetager også Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer og fører tilsyn med, at forsikringsselskaberne overholder regnskabsreglerne (regnskabskontroller).

Udgangspunktet for tilsynet er den enkelte virksomheds forretningsmodel. Forretningsmodellen er bestemmende for, hvilke kompetencer bestyrelserne kollektivt skal besidde. Forretningsmodellen er også udgangspunktet for vurderingen af en virksomheds kapitalbehov og kapitalplanlægning.

Tilsynet foregår bl.a. ved analyse af regnskabsmæssige indberetninger, aktuarmæssige analyser af erstatningshensættelser og analyse af den enkelte virksomheds reassuranceprogram. Desuden foretager vi inspektioner i de enkelte virksomheder. Inspektionsindsatsen i den enkelte virksomhed prioriteres på baggrund af en risikovurdering. I løbet af inspektionen er der møder med direktionen, bestyrelsesformanden, formanden for revisionsudvalget, revisionen samt relevante faglige chefer. En inspektion afsluttes med et møde med deltagelse af bestyrelsen, direktionen og revisionen. På mødet fremlægger vi vores konklusioner og risikovurdering af virksomheden.

Kontoret følger arbejdet i International Association of Insurance Supervisors (IAIS), som fastsætter globale standarder, som de nationale tilsyn skal leve op til.

Internationale er kontoret ligeledes repræsenteret i flere arbejdsgrupper under EIOPA og vi deltager i tilsynskomiteen for forsikring i arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med regnskabsregler, regnskabskontrol og revisionsmæssige forhold.

Kontor for reassurance og skadesforsikring er sekretariat for Terrorforsikringsrådet.

Vicedirektør Karen Dortea Abelskov

Kontoret giver tilladelser til og fører det fulde tilsyn med

 • Fondsmæglerselskaber
 • Investeringsforeninger (UCITS)
 • Investeringsforvaltningsselskaber
 • Depositarer
 • Forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) med tilladelse efter § 11 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., EuVECA-fonde, EuSEF-fonde og ELTIF-fonde
 • Forvaltere af EuVECA-fonde, EuSEF-fonde
 • Pengeinstitutters aktiviteter på investeringsområdet

Kontorets tilsynsopgaver indebærer bl.a. løbende overvågning, indberetninger, behandling af ansøgninger, forespørgsler samt undersøgelser og inspektioner hos virksomhederne.

Kontoret har ansvaret for love og bekendtgørelser om ovenstående virksomheder, herunder lovansvaret for lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter, lov om investeringsforeninger, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde og dele af lov om finansiel virksomhed.

Kontoret er endvidere ansvarlig for tilsynet med efterlevelse af en række af investorbeskyttende regler, som følger af MIFID-II (Markets in Financial Instruments Directive). Kontoret har ansvaret for en række bekendtgørelser på det investorbeskyttende område.

Kontoret er desuden ekspertisecenter for reguleringen i PRIPP-forordningen (Forordningen om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP’er)). Kontoret fører tilsyn med markedsføring og oplysningsdokumenter vedr. investeringsservice og investeringsprodukter.

På det internationale område deltager kontoret i arbejdsgruppemøder i de europæiske tilsynsmyndigheder og EU-Kommissionen indenfor kontorets fagområder.

Kontakt

Sean Hove
Underdirektør

Kontoret varetager følgende opgaver:

 • Tilsyn med IT-sikkerhed i systemisk vigtige finansielle virksomheder
 • Ekspertisecenter for Finanstilsynets arbejde med IT-sikkerhed i den finansielle sektor
 • Rollen som decentral enhed for cyber- og informationssikkerhed (DCIS) for finanssektoren

Kontoret varetager Finanstilsynets tilsyn med IT-sikkerheden i systemisk vigtige finansielle virksomheder, herunder store banker, datacentraler og finansielle infrastrukturselskaber. Kontoret er ekspertisecenter for IT-sikkerhed og deltager i den forbindelse i internationalt arbejde herom, bl.a. i EU-regi. Samtidig koordinerer kontoret Finanstilsynets øvrige arbejde med IT-sikkerhed i den finansielle sektor og medvirker til love og bekendtgørelser på området.

Endelig varetager kontoret rollen som Decentral enhed for cyber- og informationssikkerhed (DCIS) for finanssektoren. Som DCIS arbejder Finanstilsynet med udvikling og implementering af strategi for den finansielle sektors cyber- og informationssikkerhed. DCIS-opgaverne løses i samarbejde med Danmarks Nationalbank og Nordic Financial CERT.

Kontakt

Adam Al-Saffar
Kontorchef

Kontoret for kapitalmarkedsanalyse, bankafvikling og finansiel rapportering

Kontoret varetager følgende opgaver:

 • Økonomisk analyse og tilsyn med de finansielle markeder
 • Afviklingsplaner og krav til nedskrivningsegnede passiver for banker
 • Tilsyn med finansiel rapportering og bæredygtighedsrapportering

Den økonomiske analyse af de finansielle markeder omfatter både brede analyser af udvalgte markeder og mere specifikke analyser af konkrete transaktioner, hvor der er mistanke om markedsmisbrug (insiderhandel eller markedsmanipulation). Det analytiske arbejde er i vidt omfang baseret på transaktions- og ordredata fra værdipapirhandlere og markedspladser. Kontoret har på den baggrund også ansvaret for de dataindberetninger, der tilgår Finanstilsynet på markedsområdet.

På de finansielle markeder fører kontoret tilsyn med:

 • De finansielle infrastrukturselskaber, herunder NASDAQ, Euronext Securities og centrale modparter
 • Benchmarks, herunder rentebenchmarks som CIBOR
 • Regler om før- og efterhandelstransparens
 • Shortselling.

Kontoret varetager Finanstilsynets opgaver som afviklingsmyndighed, herunder udarbejdelsen af afviklingsplaner i samarbejde med Finansiel Stabilitet, og fastsættelsen af krav til bankernes nedskrivningsegnede passiver (NEP krav).

Kontoret fører endvidere tilsyn med finansiel rapportering og bæredygtighedsrapportering på kapitalmarkedsområdet samt løser en række tværgående opgaver på regnskabsområdet.

Kontakt

Anders Balling
Underdirektør

Kontoret for kapitalmarkedsregulering

Vores arbejde skal sikre velfungerende kapitalmarkeder. Velfungerende kapitalmarkeder giver virksomheder mulighed for at rejse kapital og investorer mulighed for at investere til gavn for begge parter.

Kontorets opgaver varetages på tre forskellige måder:

 • Vi varetager de danske interesser i international sammenhæng ved at deltage i det europæiske samarbejde blandt tilsynsmyndigheder (ESMA)

 • Vi behandler sager, hvor vi godkender dokumenter, fortolker regler og reagerer på overtrædelser

 • Vi er ansvarlige for reguleringen på kapitalmarkedsområdet.

Opgaverne er fordelt på en række retsområder, der i samspil skal medvirke til velfungerende kapitalmarkeder. Vi godkender prospekter, når virksomheder vil rejse kapital eller børsnoteres. Vi overvåger, om børsnoterede virksomheder overholder deres oplysningsforpligtelser, og vi samarbejder med vores søsterkontor om sager om markedsmisbrug. Vi behandler også sager om storaktionærers flagning af aktier m.v. og indberetninger fra ledende medarbejdere i børsnoterede virksomheder. Endelig godkender vi overtagelsestilbudsdokumenter, når kontrollen med børsnoterede virksomheder ændres.

Kapitalmarkedet er præget af ensartede regler på tværs af EU. Det betyder, at reguleringen primært udspringer af direktiver, som skal gennemføres i dansk ret, og forordninger, som de danske regler skal spille sammen med. Der sker løbende ændringer på europæisk plan, som vi sikrer, bliver gennemført i dansk ret.

Vi fører ikke tilsyn med virksomheder, som de fleste andre kontorer i Finanstilsynet, men vi samarbejder med vores søsterkontor om tilsynet med Nasdaq, og med bankkontorerne om tilsyn med værdipapirhandlere.

Kontakt

Anne Bruun
Kontorchef

Kontoret varetager følgende opgaver: 

 • Tilsyn med den finansielle sektors arbejde med bæredygtig finansiering
 • Ekspertisecenter for Finanstilsynets arbejde med bæredygtighed i den finansielle sektor
 • Tilsyn med crowdfundingtjenesteudbydere

Kontoret varetager tilsynet med den finansielle sektors arbejde med ESG (Environmental, Social, and Governance). Det inkluderer tilsynet med virksomhedernes oplysninger til investorer samt med de investeringer, som de finansielle virksomheder foretager, når de investerer bæredygtigt. Kravene er fastlagt i bl.a. taksonomiforordningen og disclosureforordningen. Kontoret er ekspertisecenter for bæredygtighed og deltager i den forbindelse i internationalt arbejde herom, bl.a. i EU-regi. Samtidig koordinerer kontoret Finanstilsynets øvrige arbejde med bæredygtighed i den finansielle sektor og medvirker til implementering af nationale love og bekendtgørelser på området.

Endelig varetager kontoret tilsynsansvaret for crowdfundingtjenesteudbydere. Finanstilsynet er kompetent myndighed for tilsynet med crowdfundingforordningen, herunder for at give tilladelse som crowdfundingtjenesteudbyder efter forordningen.

Kontakt

Henrik Brarup Damgaard
Kontorchef
Senest opdateret 15-05-2024