Prospekter – om tilgængelighed og undtagelser til prospektpligt

04-07-2024

Prospektforordningen kræver, at prospekter er tilgængelige i 10 år. Læs mere om dette og få desuden svar på en række spørgsmål om prospekt-pligt.

Prospekter skal være tilgængelige i 10 år

Alle godkendte prospekter skal være tilgængelige på det websted, hvor de blev offentliggjort, i mindst 10 år. Det kan f.eks. være udsteders eller udbyders websted eller webstedet for det regulerede marked, hvor værdipapirerne blev optaget til handel. Kravet fremgår af artikel 21, stk. 7, i prospektforordningen.

Finanstilsynet har dog konstateret tilfælde, hvor prospekter er blevet slettet før tid – nogle gange endda allerede efter et år.

Undtagelser til prospektpligt – Q&A

Prospektforordningen indeholder en lang række undtagelser til kravet om, at udstedere og udbydere skal udarbejde et prospekt. Det er den enkelte udsteder eller udbyders ansvar at undersøge og vurdere, om et konkret udbud eller optagelse til handel er undtaget prospektpligt.

Finanstilsynet har ikke kendskab til alle sagens forhold og kan derfor ikke forhåndsgodkende, at et udbud eller optagelse til handel kan undtages prospektpligten. Finanstilsynet hjælper dog gerne med forståelse af reglerne, og du kan også finde svar på udvalgte spørgsmål her.

Her følger nogle af de spørgsmål, som Finanstilsynet for nylig har besvaret.

Et udbud på under 8 mio. EUR beregnet over en periode på 12 må-neder er ikke prospektpligtigt, jf. § 10 i lov om kapitalmarkeder og artikel 3, stk. 2, litra b, i prospektforordningen. Hvornår regnes perioden fra? 

Svar

Der er tale om en løbende periode. En 12-månedersperiode skal derfor forstås som de seneste 12 måneder på et hvilket som helst tidspunkt. Tidsperioden beregnes konkret fra udbuddets start. Det betyder, at udsteder eller udbyder skal sikre sig, at det nye udbud sammenlagt med udbud i perioden 12 måneder fra den dato, hvor det nye udbud starter, ikke må overstige 8 mio. EUR.

Ved udbud i danske kroner skal udsteder eller udbyder tilsvarende tage udgangspunkt i Nationalbankens valutakurs ved udbuddets start.

Værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og som er fungible (dvs. af ensartet beskaffenhed og ombyttelige) med værdipapirer, der allerede er optaget til handel på det samme regulerede marked, kan undtages fra prospektpligt. Det forudsætter dog, at de over en periode på 12 måneder udgør mindre end 20 pct. af antallet af værdipapirer, der allerede er optaget til handel på det samme regulerede marked. Det fremgår af artikel 1, stk. 5, litra a, i prospektforordningen. Hvordan beregnes de 20 pct.?

Svar

Grænsen på 20 pct. skal beregnes på baggrund af det antal værdipapirer, der var optaget til handel på det tidspunkt, hvor den første prospektfritagelse fandt sted indenfor perioden på 12 måneder.

Her er et eksempel: Et selskab udstedte i februar nye fungible aktier, som blev optaget til handel, og som udgjorde 10 pct. af antallet af aktier allerede optaget til handel. Optagelsen til handel var fritaget for prospektpligt, fordi antallet af aktier udgjorde under 20 pct. indenfor de seneste 12 måneder. I maj samme år udstedte selskabet igen nye fungible aktier, som selskabet ønsker optaget til handel. For at undersøge, om selskabet overskrider grænsen på 20 pct., skal selskabet tage udgangspunkt i antallet af værdipapirer, som var optaget til handel i februar, inden selskabet fik de nye aktier optaget til handel – og ikke antallet af værdipapirer, som er optaget til handel i maj.

Værdipapirer, der udbydes, tildeles eller skal tildeles i forbindelse med en spaltning, kan undtages fra prospektpligt, hvis 1) der udarbejdes et prospektfritagelsesdokument, og 2) de værdipapirer, der er kapitalandele, og som tilhører de enheder, der skal spaltes, allerede er blevet optaget til handel på et reguleret marked inden transaktionen. Det fremgår af artikel 1, stk. 4, litra g, og stk. 5, litra f, sammenholdt med artikel 1, stk. 6b, litra b, i prospektforordningen. Hvad forstås ved ”de enheder, der skal spaltes”?

Svar

Den engelske version af entities subject to the division blev lidt misvisende oversat til enheder, der skal spaltes i den danske version af prospektforordningen. Det skal ikke forstås som det selskab (eller enhed), der bliver spaltet. Det skal derimod forstås som de enheder, der deltager i spaltningen – altså det indskydende selskab og det modtagende selskab. Undtagelsen kan derfor kun bruges, hvis begge disse selskaber har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked inden spaltningen.

Skal udnyttelseskursen på warrants og det potentielt afledte provenu indgå i værdien ved offentlige udbud, når det skal opgøres, om udbudsgrænsen på 8 millioner EUR er nået?

Svar

Få svaret her