Kan der opstå prospektpligt ved udbud af gratis warrants?

04-07-2024

Skal udnyttelseskursen på warrants og det potentielt afledte provenu indgå i værdien ved offentlige udbud, når det skal opgøres, om udbudsgrænsen på 8 millioner EUR er nået? Få svaret her.

I Danmark har udstedere (og udbydere) pligt til at offentliggøre et godkendt prospekt ved offentlige udbud af værdipapirer, hvis den samlede værdi af udbuddet udgør 8 millioner EUR. Det fremgår af artikel 3, stk. 2, litra b, i prospektforordningen sammenholdt med § 10, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder.

En warrant er en tegningsret, der giver ret til at købe en underliggende aktie til en bestemt kurs. Ved udbud af warrants skal værdien af de underliggende aktier (kursen) tælles med, når udstedere skal afgøre, om grænsen på 8 millioner EUR er nået. Det har ikke betydning, at de udbudte warrants kan tegnes gratis. Det afgørende er, hvor mange penge der potentielt kommer ind i selskabet. Er det potentielle provenu 8 millioner EUR eller derover, er udbuddet omfattet af prospektpligt.

Hvis et selskab udbyder gratis warrants til eksisterende aktionærer eller til offentligheden, vil udbuddet være omfattet af prospektpligt, hvis provenuet, der rejses ved tegning af nye aktier som følge af udnyttelsen af warrants, medfører, at selskabet kan rejse minimum 8 millioner EUR.

Værdien af de underliggende aktier fastsættes efter aktiens markedskurs eller den eventuelt fastsatte udnyttelseskurs, når grænsen på 8 millioner EUR skal opgøres. Værdien skal beregnes ved udbuddets start – og altså ikke i perioden, hvor de udbudte warrants kan udnyttes. Prospektet skal derfor være tilgængeligt ved udbuddets start.

ESMA har en Q&A vedr. prospektreguleringen som kan tilgås her. ESMA’s Q&A 15.7, der omhandler udbud af warrants, kan ikke overføres en-til-en på warrantkonstruktioner, hvor udstedere udbyder gratis warrants til eksisterende aktionærer eller til offentligheden. Warrants rettet mod eksisterende aktionærer eller til offentligheden er ud fra Finanstilsynets vurdering ikke omfattet af ESMA’s Q&A, da der er et hensyn til at undgå omgåelse af prospektreglerne at tage højde for. At udnyttelseskursen ikke skal tælle med ved udbud af warrants, kan i yderste konsekvens betyde, at det bliver muligt at udbyde værdipapirer på 8 millioner EUR uden at skulle udarbejde et prospekt.