Gennemførelse af EU-sanktioner på baggrund af situationen i Ukraine

24-02-2022

Det internationale samfund har iværksat en række sanktioner mod Rusland. Dette er ifølge Rådets forordning (EU) 2022/259 af 24. februar 2022 sket på baggrund af Ruslands aggressioner, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed. EU har med nævnte forordning indført en række målrettede sanktioner mod Rusland.

Betydning for danske finansielle virksomheder

EU’s sanktionsforordninger er direkte gældende for Danmark, hvilket betyder, at danske finansielle virksomheder er forpligtede til at overholde disse. I sanktionsforordningerne indgår elementer som indefrysning og investeringsforbud - såkaldt finansielle sanktioner. Finansielle sanktioner i form af indefrysning af midler indebærer, at pengemidler og økonomiske ressourcer, som besiddes eller ejes af de personer eller enheder, som er omfattet af restriktionerne, ikke længere må være til fri rådighed for disse. Restriktionerne indebærer desuden, at der hverken direkte eller indirekte må stilles pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed for de omfattede personer og enheder.  

Overtrædelse af sanktionsforordningen er strafbelagt i medfør af straffelovens § 110 c. 

Finanstilsynet opfordrer de finansielle virksomheder til at sætte sig ind i EU-sanktionsforordninger, herunder særligt vedrørende sanktioner, som er blevet eller som løbende bliver indført mod Rusland. Virksomhederne kan desuden holde sig orienterede på Udenrigsministeriets hjemmeside, hvor de blandt andet kan finde link til EU Sanctions Map. Endeligt kan virksomheder finde mere information omkring sanktioner på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. 

Finanstilsynet påser i medfør af hvidvasklovens § 47, stk. 1, at virksomheder omfattet § 1, stk. 1, nr. 1-13, 19, 23 og 24, og filialer, distributører og agenter her i landet af sådanne udenlandske virksomheder og personer overholder loven, regler udstedt i medfør heraf, Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2015/847/EU af 20. maj 2015 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler, og forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer. 

 

Senest opdateret 24-02-2022