Ny regel om offentliggørelse af ledelsesmedlemmers løn

30-11-2021

Ledelsesmedlemmers individuelle lønforhold skal ikke længere fremgå af årsrapporten

I forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love (L 12), fremsat den 6. oktober 2021, er det foreslået at ændre i kravet om offentliggørelse af ledelsesmedlemmers individuelle lønforhold i årsrapporten i en række finansielle sektorlove.

Ændringen forventes at træde i kraft den 1. januar 2022 med virkning for årsrapporter for regnskabsåret 2021. Lovforslaget behandles i øjeblikket af folketinget, men forventes vedtaget inden udgangen af året.

Offentliggørelsen af ledelsens lønoplysninger skal fremover ikke ske i årsrapporten af hensyn til databeskyttelsesreglerne. De finansielle virksomheder skal i stedet anføre i årsrapporten, hvor oplysningerne om ledelsesmedlemmers individuelle lønforhold kan findes. Oplysningerne skal være offentligt tilgængelige i mindst 10 år fra tidspunktet for årsrapportens offentliggørelse. Ændringen er relevante for finansielle virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed, lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og –aktiviteter, lov om investeringsforeninger m.v. og lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Ændringen gælder ikke for forsikringsselskaber, forsikringsholdingvirksomheder og firmapensionskasser.

Senest opdateret 30-11-2021