Undersøgelse af livsforsikrings- og pensionsselskabers risikovurdering på hvidvaskområdet

16-07-2021

Finanstilsynet foretog i fjerde kvartal 2020 en tværgående undersøgelse af en række livsforsikrings- og pensionsselskabers risikovurdering på hvidvaskområdet

 

Undersøgelsen omfattede 10 livsforsikrings- og pensionsselskabers risikovurderinger. Den havde til formål at undersøge, om livsforsikrings- og pensionsselskaber lever op til § 7, stk. 1, i hvidvaskloven. Denne bestemmelse kræver, at den enkelte virksomhed udarbejder en risikovurdering, som identificerer og vurderer risikoen for, at virksomheden kan blive brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. 

Finanstilsynet vurderer generelt, at livsforsikrings- og pensionsselskaber i Danmark set under ét har en forholdsvis lav risiko for at blive brugt til hvidvask eller terrorfinansiering. Det betyder dog ikke, at virksomhederne ikke skal være opmærksomme og sørge for at få afdækket de risici, der er. 

Undersøgelsen viste, at kvaliteten og omfanget af risikovurderingerne varierer. Flere livsforsikrings- og pensionsselskaber har ikke udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, som afspejler de risici, som virksomhederne er udsat for. Omvendt er der også selskaber, der har en god risikovurdering.

Finanstilsynets undersøgelse har resulteret i, at seks livsforsikrings- og pensionsselskaber har fået påbud om at revidere deres risikovurdering på hvidvaskområdet. 

Hvorfor er en risikovurdering vigtig?

Risikovurderingen skal skabe overblik over og forståelse for virksomhedens iboende risici for, at virksomheden kan bruges til hvidvask eller finansiering af terrorisme. De iboende risici følger af virksomhedens forretningsmodel og den afhænger bl.a. af virksomhedens produkter og kundetyper og de markeder, som virksomheden opererer på. Risikovurderingen skal ikke kun tage stilling til, om virksomheden kan blive brugt til hvidvask og terrorfinansiering men også hvordan, det kan tænkes at ske. Risikovurderingen danner grundlag for, at ledelsen indretter og styrer den enkelte virksomhed for at begrænse risiciene. 

Finanstilsynet bemærker, at selvom sektoren overordnet set vurderes at have en lav risiko, er det ikke alle sektorens produkter, som har samme risici. Visse produkter, som eksempelvis § 53 a-produktet, som er en særlig ikke skattebeguntigende pensionsordning, er generelt ikke at betragte som et lavrisikoprodukt, men et mediumrisikoprodukt

Som et andet eksempel på et produkt med en ikke-lav risiko kan nævnes udbetaling til begunstigede ved policeindehaverens død, hvor den begunstigede bor i et højrisikoland, hvor der ikke er nogen naturlig relation imellem policeindehaveren og den begunstigede.
Finanstilsynet kan henvise til Financial Action Task Force’s vejledning fra 2018 ”Guidance for a risk-based approach - Life insurance sector”, som indeholder god vejledning på området og blandt andet identificerer og behandler de risikofaktorer, som livsforsikringsselskaber bør være særligt opmærksomme på.

Hvad er konsekvensen af en utilstrækkelig risikovurdering?

Risikovurderingen danner konkret grundlag for, hvilke politikker virksomheden skal udarbejde på hvidvaskområdet. Politikkerne skal indeholde en identifikation, vurdering og afgrænsning af virksomhedens risikofaktorer som konklusion på virksomhedens risikovurdering. De skal bl.a. indeholde overordnede beslutninger om, hvordan virksomheden organisatorisk skal indrettes på området, hvordan processerne skal understøttes af it-systemer, hvordan forretningsgange skal udformes, og hvilke kontroller der skal være i virksomheden. Konsekvensen af en utilstrækkelig risikovurdering kan være, at en virksomhed ikke får truffet de nødvendige eller korrekte beslutninger om, hvordan den skal indrettes for at undgå, at den kan bruges til hvidvask eller finansiering af terrorisme. 

Hvad har Finanstilsynet fokuseret på?

Finanstilsynet har ved gennemgangen af livsforsikrings- og pensionsselskabers risikovurderinger fokuseret på følgende områder:

Hvorvidt virksomheden i tilstrækkelig grad har identificeret de risikofaktorer, der som minimum skal indgå i en risikovurdering efter § 7, stk. 1, i hvidvaskloven,

hvorvidt virksomheden i tilstrækkelig grad har identificeret og vurderet den iboende risiko for at blive brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme,

hvorvidt virksomheden i tilstrækkelig grad har afdækket virksomhedens risiko separat for hvidvask og finansiering af terrorisme, og 

hvorvidt virksomheden i tilstrækkelig grad har underbygget risikovurderingen med relevante oplysninger og taget udgangspunkt i den supranationale og nationale risikovurdering, samt andre former for dokumentation på området. 

Hvad viste Finanstilsynets undersøgelse?

Finanstilsynet har konstateret, at livsforsikrings- og pensionsselskaber i deres risikovurderinger i et vist omfang har identificeret de risikofaktorer, der som minimum skal indgå i en risikovurdering efter § 7, stk. 1, i hvidvaskloven.

Finanstilsynet har samtidig konstateret, at virksomhederne på nogle områder ikke lever op til lovgivningen. Det drejer sig særligt om følgende:

En række virksomheder har ikke i tilstrækkelig grad underbygget risikovurderingen med relevante oplysninger, og de har ikke taget udgangspunkt i den supranationale og nationale risikovurdering eller anden dokumentation på området. Herved er der en risiko for, at der er væsentlige oplysninger, som virksomhederne ikke får indarbejdet i risikovurderingen.

De fleste virksomheder har ikke i tilstrækkelig omfang afdækket deres risici særskilt for henholdsvis hvidvask og finansiering af terrorisme. Finanstilsynet konstaterer især, at risikoen for at blive brugt til finansiering af terrorisme ikke er afdækket tilstrækkeligt. Dette kan øge risikoen for, at virksomhederne kan blive brugt til terrorfinansiering.

Hvad vil Finanstilsynet gøre?

Finanstilsynet har i denne omgang udelukkende undersøgt virksomhedernes risikovurderinger på hvidvaskområdet. Det har dermed ikke indgået i undersøgelsen, om politikker mv. lever op til kravene i lovgivningen. Den nærmere undersøgelse af politikkerne på hvidvaskområdet og andre forhold vil ske i forbindelse med det løbende tilsyn med virksomhederne.
Som følge af undersøgelsens resultater vil Finanstilsynet fortsat have fokus på, om virksomhedernes risikovurderinger på hvidvaskområdet lever op til kravene.

Finanstilsynet vil fortsat fokusere på at vejlede og orientere virksomhederne om vigtigheden af at have en god risikovurdering såvel som, hvad reglerne indebærer.  

Hvis du vil vide mere

Lovgivning på hvidvaskområdet

Du kan finde love, bekendtgørelser, direktiver mv. relateret til hvidvask på følgende link.

Hjemmesiden indeholder også links til en række andre nyttige informationer, som virksomhederne kan bruge i deres arbejde.

Finanstilsynets vejledning til hvidvaskloven

Finanstilsynet har for nylig revideret vejledningen til hvidvaskloven. Vejledningens formål er at støtte virksomhederne i deres arbejde med at leve op til lovgivningen og dermed undgå at blive brugt til hvidvask og terrorfinansiering. Vejledningen findes på følgende link.

Financial Action Task Force’s vejledning på området

FATF’s vejledning fra 2018 ”Guidance for a risk-based approach - Life insurance sector” kan findes på følgende link.

 

 

Senest opdateret 16-07-2021