Ny hvidvaskpakke fra Kommissionen

21-07-2021

Kommissionen har i går, den 20. juli 2021, fremsat en række lovforslag, der skal styrke bekæmpelsen af hvidvask og finansiering af terrorisme.

Kommissionen angiver, at det generelle formål med den samlede pakke er at adressere tre overordnede problemer:

 • Mangel på klare og konsistente regler på hvidvaskområdet i EU. Kommissionen fremfører, at reglerne i medlemsstaterne i visse situationer er utilstrækkelige og at de virksomheder, der opererer på tværs af grænserne, kan have svært ved at indrette sig på de forskellige regelsæt.
 • Inkonsekvent tilsyn på tværs af det indre marked. Kommissionen bemærker, at myndighederne går forskelligt til værks og at der derfor er forskel på det tilsyn, som virksomhederne er underkastet i medlemsstaterne.
 • Utilstrækkelig koordinering og udveksling af information mellem finansielle efterretningsenheder (FIU´s). Kommissionen påpeger, at dette kan medføre, at bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering ikke er effektiv nok.

Den samlede pakke af lovforslag indeholder:

 1. Etablering af en fælles EU-hvidvasktilsynsmyndighed, der også inkluderer en mekanisme for styrket samarbejde og informationsudveksling mellem finansielle efterretningsenheder (”Financial Intelligence Units”, FIU´s – i Danmark Hvidvasksekretariatet).

  Ifølge forslaget skal EU oprette en fælles hvidvasktilsynsmyndighed, der skal fungere på basis af et fælles og harmoniseret regelsæt i samarbejde med nationale kompetente myndigheder. EU-hvidvasktilsynsmyndigheden skal føre tilsyn med udvalgte finansielle institutioner (som vælges ud fra kriterier om risici, størrelse og grænseoverskridende aktiviteter), føre indirekte tilsyn med de øvrige finansielle institutioner, og monitorere/koordinere tilsynet med ikke-finansielle aktører. Derudover skal tilsynsmyndigheden stå for regelarbejde mv. på området, som i dag er placeret i EBA (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed).   

 2. Ny hvidvaskforordning

  Ifølge forslaget skal store dele af det nuværende hvidvaskdirektiv overføres til en hvidvaskforordning, som vil være direkte gældende i medlemsstaterne. Forordningens formål er at sikre høje og mere harmoniserede standarder for hvidvaskbekæmpelse og fastlægger bl.a. de typer af virksomheder, som er omfattet af hvidvaskreglerne, samt kravene til disse, herunder krav til interne politikker og procedurer, kundekendskabskrav mv. 

 3. Ændring af EU´s hvidvaskdirektiv

  Et nyt hvidvaskdirektiv (det sjette, AMLD6) skal træde i stedet for det nuværende. Det nye direktiv opdaterer regler og sikrer sammenhæng med AML-pakkens øvrige forslag. Forslaget indeholder bl.a. krav vedrørende risikovurderinger, registre over reelle ejere af selskaber samt en præcisering af opgaver og kompetencer til hvidvasktilsynsmyndigheder.

 4. Ændring af pengeoverførselsforordningen mht. kryptoaktiver

Efter forslaget skal den information, som skal opgives i forbindelse med pengeoverførsler, også gælde overførsler af kryptovaluta. Forslaget implementerer en anbefaling fra FATF (”Financial Action Task Force”, som er et mellemstatsligt internationalt samarbejde om bl.a. bekæmpelse af hvidvask) og indebærer, at udbydere af kryptoaktiver og dertilhørende tjenester skal opbevare information om sælgere og købere af kryptoaktiver mhp. at vide, hvem deres kunder er.

Lovforslagene skal nu behandles i Rådet og i Europaparlamentet efter EU´s almindelige lovgivningsproces.

Du kan læse mere om forslagene på Kommissionens hjemmeside.

 

Senest opdateret 21-07-2021