Negative renter

03-02-2020

Der findes ikke regler i dansk ret, der udtrykkeligt forbyder en bank at indføre negative renter. Det er heller ikke Finanstilsynets vurdering, at den offentligretlige regulering umiddelbart indeholder begrænsninger i pengeinstitutters adgang til at opkræve negative renter på indlånskonti. Reglerne om adgang til henholdsvis en basal betalingskonto og en basal indlånskonto forhindrer således ikke, at bankerne indfører negative renter. Dog skal bankerne altid overholde reglerne om varsling af renteændringer.

Hvorvidt pengeinstitutterne i de aftaler, de har med kunderne, har adgang til at ændre renten fra en positiv til en negativ rente, har Finanstilsynet ikke kendskab til. Og Finanstilsynet kan heller ikke vurdere dette. Det er et civilretligt spørgsmål,  der hører under de finansielle ankenævn og domstolene. De enkelte kunder i pengeinstitutterne vil kunne indbringe dette spørgsmål for domstolene. Forbrugere har endvidere mulighed for at klage til Det finansielle Ankenævn.

 

Bankerne skal dog varsle kunderne individuelt og med den normale varslingsperiode for renteændringer, hvis banken indfører negative renter på indlån. Indførslen af negative renter er så væsentligt en ændring af kundeforholdet, at pengeinstituttets skal tage hensyn til sin forpligtigelse til at handle redeligt og loyalt overfor kunderne

 

Finanstilsynet er opmærksom på de overvejelser omkring negative renter i relation til reglerne om indskydergaranti, som drøftes i EBA, men finder på baggrund af den hidtidige praksis, at disse regler ikke indeholder begrænsninger i pengeinstitutternes adgang til at opkræve negative renter på indlånskonti.

Senest opdateret 18-11-2020