Ansøgning om tilladelse til at udbyde kontooplysningstjenester

Kontooplysningstjenester defineres som: En tjenesteydelse, der giver en bruger konsolideret information om en eller flere af dennes betalingskonti, der udbydes af en eller flere kontoførende udbydere. Det er eksempelvis en udbyder, der tilbyder at udarbejde forbrugsoverblik eller budgetter, der skal gøre det muligt for en bruger at få et bedre overblik over sin privatøkonomi.

Læs mere om Finanstilsynets fortolkning af kontooplysningstjenester her.

Nedenfor fremgår de krav der i henhold til lov om betalinger stilles for, at en virksomhed kan opnå en tilladelse til at udbyde kontooplysningstjenester. 

 • Virksomheden har hovedkontor og hjemsted i Danmark og udøver som minimum en del af sine aktiviteter i Danmark.
 • Medlemmerne af virksomhedens bestyrelse og direktion opfylder kravene til egnethed og hæderlighed, jf. § 30.
 • Virksomheden har ikke snævre forbindelser, jf. § 5, stk. 1, nr. 19, i lov om finansiel virksomhed, til andre virksomheder eller personer, der vil kunne vanskeliggøre varetagelsen af Finanstilsynets opgaver.
 • Virksomheden har forsvarlige og effektive organisatoriske strukturer, forretningsgange og p

En virksomhed, som ønsker at opnå en tilladelse til at udbyde kontooplysningstjenester, skal ansøge Finanstilsynet herom. Ansøgningsskemaet samt alle de bilag, der er angivet i ansøgningsskemaet indsendes til Finanstilsynet. Finanstilsynet behandler ikke en ansøgning, før alle relevante bilag er modtaget.

De enkelte punkter vedrørende de oplysninger, som skal indeholdes i ansøgningen, uddybes i lov om betalinger samt Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA) retningslinjer af 08/11/2017 om de oplysninger, der skal gives i forbindelse med ansøgning om tilladelse som betalingsinstitut og e-pengeinstitut og i forbindelse med registrering af kontooplysningstjenesteudbydere i medfør af artikel 5, stk. 5, i direktiv (EU) 2015/2366 (EBA/GL/2017/09). (Herefter benævnt ”EBA’s guidelines”)

Finanstilsynet har ved hvert af de nedenstående punkter indsat en henvisning til det relevante punkt i EBA’s guidelines.

En ansøgning om en tilladelse til at udbyde kontooplysningstjenester skal som minimim indeholde følgende oplysninger:

 • Oplysninger om virksomhedens retlige form med kopi af stiftelsesdokument og vedtægter.
 • Adressen på virksomhedens hovedkontor.
 • En beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel, herunder en oversigt over virksomhedens nuværende og planlagte forretningsaktiviteter, og en beskrivelse af den planlagte kontooplysningstjeneste.
 • En forretningsplan med en budgetprognose for de 3 første regnskabsår og det senest reviderede årsregnskab, såfremt et sådant er udarbejdet.
 • Oplysninger om virksomhedens forretningsgange og interne kontrolmekanismer, herunder administrative, risikostyringsmæssige og regnskabsmæssige procedurer.
 • Oplysninger om virksomhedens forretningsgange for håndtering af og opfølgning på sikkerhedshændelser og sikkerhedsrelaterede kundeklager, herunder procedurer for indberetning af sikkerhedshændelser, jf. § 126.
 • En beskrivelse af virksomhedens forretningsgange og procedurer til at sikre lagring, overvågning, sporing og begrænsning af adgang til følsomme betalingsdata.
 • En beskrivelse af virksomhedens beredskabsplan, herunder en klar beskrivelse af de kritiske funktioner, effektive beredskabsplaner og procedurer til regelmæssigt at teste og evaluere, om sådanne planer er tilstrækkelige.
 • Oplysninger om virksomhedens sikkerhedspolitik, herunder en detaljeret risikovurdering i tilknytning til de betalingstjenester, som virksomheden påtænker at udbyde, og de risikobegrænsende foranstaltninger, som virksomheden har foretaget for at imødegå de identificerede risici, herunder svig og misbrug af følsomme betalingsdata og personoplysninger.
 • Oplysninger om virksomhedens organisationsstruktur, herunder den tilsigtede brug af agenter og filialer, og om de kontroller, som ansøgeren forpligter sig til at gennemføre mindst en gang årligt, og en beskrivelse af outsourcingordninger.
 • Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer, direktører og, hvor det er relevant, indehaveren eller den ledelsesansvarlige for instituttets e-penge- eller betalingstjenesteaktiviteter, der dokumenterer, at kravene i henhold til § 30 er opfyldt.
 • Det er endvidere en betingelse for at få tilladelse efter stk. 1, at virksomheden har tegnet en ansvarsforsikring, der dækker de geografiske områder, hvor den tilbyder kontooplysningstjenester, eller anden lignende garanti mod erstatningskrav over for de kontoførende udbydere og brugerne som følge af uautoriseret eller svigagtig adgang til eller uautoriseret brug af betalingsoplysninger.

En virksomhed, der opnår tilladelse til at udbyde kontooplysningstjenester, skal behandles som et betalingsinstitut. Kapitel 5-7 i lov om betalinger med undtagelse af §§ 65-67, 72, 83 og 87-90 finder dog ikke anvendelse på betalingsinstitutter, der alene udbyder kontooplysningstjenester.

Når Finanstilsynet har modtaget en fyldestgørende ansøgning, dvs. en ansøgning der indeholder alle oplysninger og bilag, som er nødvendige for at ansøgningen kan behandles, så har Finanstilsynet 3 måneder til at behandle ansøgningen.

Finanstilsynet gør opmærksom på, at en tilladelse til at udbyde kontooplysningstjenester er forbundet med en årlig afgift til Finanstilsynet.

Med tilladelse til at udbyde kontooplysningstjenester kan man drive grænseoverskridende virksomhed inden for den Europæiske Union, samt lande, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område, dvs. EØS. Forinden man kan operere i andre lande, også ved ren markedsføring, skal Finanstilsynet have notificeret de relevante tilsynsmyndigheder i de pågældende lande.

Senest opdateret 02-03-2023