Anmeldelse om nyudstedelse eller ophør af særligt dækkede obligationer/særligt dækkede realkreditobligationer

Anmeldelsesskema

Skema til anmeldelse om nyudstedelse eller ophør af særligt dækkede obligationer/særligt dækkede realkreditobligationer 

Vejledning til skemaet følger af (?) ved de enkelte felter i skemaet.

Mister en udstedt SDO/SDRO betegnelsen "særligt dækket", som følge af at der ikke stilles den nødvendige supplerende sikkerhed, jf. § 152 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, § 33 d, stk. 2, i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og § 2 i, stk. 2, i lov om et skibsfinansieringsinstitut, skal udstedelsen tillige udgå af registeret.

Regelgrundlag for penge- og realkreditinstitutter

Det følger af § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 717 af 21. juni 2007 om betingelser for at realkreditinstitutter og pengeinstitutter kan få tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer:  

"Et pengeinstitut eller realkreditinstitut, der har tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realkreditobligationer, skal senest samme dag, hvor der for første gang skal ske udstedelse i en nyåbnet ISIN-kode, fondskode eller anden entydig identifikationskode, anmelde dette til Finanstilsynet."

Følgende fremgår endvidere af § 3, stk. 3, i samme bekendtgørelse:

”Når en obligationsudstedelse, jf. stk. 1, er færdigamortiseret, skal pengeinstituttet eller realkreditinstituttet straks foretage anmeldelse heraf til Finanstilsynet.”

Regelgrundlag for et skibsfinansieringsinstitut

Det følger af § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 716 af 21. juni 2007 om betingelser for at et skibsfinansieringsinstitut kan få tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer:

"Et institut, jf. § 1, der har tilladelse til at udstede særligt dækkede obligationer, skal senest samme dag, hvor der første gang skal ske udstedelse i en nyåbnet ISIN-kode, fondskode eller anden entydig identifikationskode, anmelde dette til Finanstilsynet."

Følgende fremgår endvidere af § 2, stk. 3, i samme bekendtgørelse:

”Når en obligationsudstedelse, jf. stk. 1, er færdigamortiseret, skal instituttet straks anmelde dette til Finanstilsynet.”

Senest opdateret 20-03-2020