Anmeldelse af registrering som forvalter af alternative investeringsfonde eller som forvalter af EuSEF/EuVECA fonde

Skemaet retter sig til selskaber, personer eller foreninger m.v., der ønsker at registrere sig som forvaltere af alternative investeringsfonde.

Selskaber, der skal eller ønsker at søge om tilladelse som forvaltere af alternative investeringsfonde skal benytte et andet skema hertil.

Ved forvaltning af alternative investeringsfonde forstås udførelse af risikostyring eller porteføljepleje for en alternativ investeringsfond. En alternativ investeringsfond er enhver kollektiv investeringsenhed eller investeringsafdelinger deraf, som

  • a) rejser kapital fra en række investorer med henblik på at investere den i overensstemmelse med en defineret investeringspolitik til fordel for disse investorer og
  • b) ikke er en UCITS.

Dette skema retter sig således til de selskaber, personer eller foreninger m.v., der ikke udøver en betydelig forvaltningsdrift. Ved betydelig forvaltningsdrift forstås selskaber som forvalter midler, der i alt overstiger € 100 mio. eller € 500 mio. i særlige tilfælde.

Det er afgørende, at anmelderen har foretaget en korrekt opgørelse af, hvor mange midler, anmelderen råder over, ved vurderingen af om der skal søges tilladelse skal eller ej. Finanstilsynet henviser i denne forbindelse til vejledningen mht. definitionen af en alternativ investeringsfond og level 2 forordningens artikel 2.

Vær opmærksom på, at alle spørgsmålene skal besvares før anmeldelsen kan behandles. Hvis et spørgsmål ikke er relevant, skal man anføre en begrundelse herfor. Hvis en anmelder er ude af stand til at afgive de oplysninger, som skal vedlægges anmeldelsen som bilag eller i et bilag IV-skema, skal anmelderen ligeledes redegøre for grunden hertil.

De oplysninger, som anmelderen skal afgive stammer fra FAIF-lovens § 9, stk. 2 og level 2 forordningens artikel 5.

Anmelderen skal være opmærksom på, at den registrerede forvalter af alternative investeringsfonde årligt skal kunne håndtere de indberetningspligter, der følger af FAIF-lovens § 9, stk. 3, som uddybet i level 2 forordningens artikel 5, stk. 3. Finanstilsynet kan i visse situationer kræve, at indberetningerne foretages hyppigere.

Særligt om EuVECA eller EuSEF registrering

Forvaltere, der kun er forpligtede til at registrere sig hos Finanstilsynet har tillige mulighed til at søge om registrering som forvalter af europæiske venturekapitalfonde (EuVECA) eller forvalter af europæiske sociale iværksætterfonde (EuSEF), såfremt de opfylder kravene fastsat i Rådets forordning nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde eller Rådets forordning nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde.

Registrering af forvalter

https://www.finanstilsynet.dk/Lovgivning/Information-om-udvalgte-tilsynsomraader/Kollektive-investeringer/FAIF/Tilladelse-og-registrering

Ansøgningsskema

Senest opdateret 06-02-2020