Påbud om tegningsstop - Alpha Insurance A/S

Finanstilsynet har påbudt Alpha Insurance A/S at foretage et øjeblikkeligt og fuldstændigt stop for tegning af forsikringer, inkl. fornyelser af eksisterende forsikringer, jf. § 350, stk. 1, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed. Tegningsstoppet gælder også forretning, der er afdækket 100 pct. hos en reassurandør.

Tegningsstoppet opretholdes, indtil selskabet har indsendt dokumentation for, at det har opnået en tilstrækkelig solvensgrad, og selskabet over for Finanstilsynet kan dokumentere, at der er gennemført foranstaltninger, der reducerer selskabets risiko over for en specifik reassurandør i et tilstrækkeligt omfang.

Finanstilsynet vurderer, at forholdene omkring Alpha Insurances økonomiske situation indebærer en betydelig risiko for, at selskabet fremadrettet ikke vil kunne opfylde sine forpligtelser overfor forsikringstagerne. Vurderingen er baseret på såvel indre som ydre forhold.

De indre forhold er, at selskabet ikke har et kapitalgrundlag, der er tilstrækkeligt til at dække selskabets solvenskapitalkrav eller selskabets minimumskapitalkrav. De ydre forhold er den store usikkerhed om en specifik reassurandørs finansielle situation.

Finanstilsynet vurderer, at påbuddet om tegningsstoppet er nødvendigt, selvom selskabet træder i likvidation og dermed i udgangspunkt i afvikling, og selskabet selv har indført et tegningsstop. Det skyldes, at selskabet fortsat har sin tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, og at Finanstilsynet finder det afgørende at sikre, at selskabet ikke på et senere tidspunkt har mulighed for at starte nytegning op på ny.

Læs hele afgørelsen.

Se spørgsmål og svar til forsikringskunder