Lov om finansielle rådgivere § 2, nr. 3. Rådgivning om akkordordninger og gældssaneringer er ikke omfattet af lov om finansielle rådgivere.

Finanstilsynets afgørelse af 11. marts 2015.

Afgørelse

Virksomheden udfører ikke aktiviteter, der kræver tilladelse som finansiel rådgiver i henhold til lov om finansielle rådgivere.

Sagsfremstilling

Virksomheden har ansøgt Finanstilsynet om tilladelse som finansiel rådgiver. Det fremgår af beskrivelsen af virksomhedens aktiviteter, at virksomheden kun rådgiver om akkordordninger og gældssaneringer. Selskabets fokus er dermed forhandling af akkordaftaler med kreditorer samt at udarbejde ansøgninger om gældssaneringer. Samtidig fremgår det, at rådgivningen ikke omfatter kundens samlede forhold, og der er således ikke tale om totalrådgivning. Opstår der en situation, hvor der er behov for rådgivning om forhold, der ligger uden for virksomhedens forretningsområder, henvises kunden til at søge særskilt rådgivning.

Virksomheden har under et møde i Finanstilsynet oplyst, at virksomhedens fokus er nedbringelse af kundens aktuelle gæld. Virksomheden forhandler ikke nye lån for kunden samt rådgiver ikke om finansielle produkter, men henviser til rådgivning andet sted. Derudover blev det oplyst, at virksomheden ikke har planer om at udvide sit forretningskoncept.

Retligt grundlag

Det følger af § 3 i lov om finansielle rådgivere, at en virksomhed, der yder rådgivning om finansielle produkter, skal have tilladelse fra Finanstilsynet.

Det følger af § 2 i lov om finansielle rådgivere, at en finansiel rådgiver er en virksomhed, der som led i dennes erhvervsmæssige hoved eller bibeskæftigelse yder rådgivning om finansielle produkter til forbrugere. Ved rådgivning forstås personlige anbefalinger til en forbruger om transaktioner i tilknytning til finansielle produkter, jf. § 2, nr. 2. Ved finansielle produkter forstås kreditaftaler, indlån, forsikringer, pensioner og investeringsprodukter jf. § 2, nr. 3.

Ifølge bemærkningerne til loven fremgår, at rådgivning om finansielle produkter ikke er begrænset til køb og salg af et finansielt produkt. Rådgivningen kan også vedrøre spørgsmålet, om en kunde skal anvende et kontantindestående til at indfri et lån, eller om en kunde i forbindelse med restancer skal søge at forhandle en afdragsordning på plads med banken. Rådgivning, der udøves af gældsrådgivere, vil derfor også være omfattet af loven.

Finanstilsynets vurdering

Det er Finanstilsynets vurdering, at virksomheden rådgiver om forhold, som ikke er omfattet af § 2, nr. 3 i lov om finansielle rådgivere. Finanstilsynet har i vurderingen lagt vægt på, at virksomheden i ansøgningen samt på mødet med Finanstilsynet har oplyst, at man alene forhandler akkordaftaler med kreditorer og rådgiver om offentlige gældssaneringer. Derimod forhandler man ikke nye lån for kunden og man yder ikke rådgivning om kreditaftaler, indlån, forsikring, pension og investeringer.

Det fremgår af bemærkningerne til loven, der ved rådgivning skal forstås personlige anbefalinger til en kunde om transaktioner i tilknytning til finansielle produkter. Ved finansielle produkter forstås kreditaftaler, indlån, forsikringer, pension og investeringsprodukter.

Finanstilsynet er af den opfattelse, at rådgivning om finansielle produkter ifølge § 2, nr. 3 i lov om finansielle rådgivere, skal forstås som rådgivning om konkrete finansielle produkter, herunder anbefalinger om hvilke produkter, der matcher kundens behov. Rådgivning, der ikke er knyttet til specifikke produkter, men alene om hvordan man får nedbragt sin aktuelle gæld, er ikke i sig selv omfattet af lov om finansielle rådgivere.

Den gældsrådgivning, der henvises til i bemærkningerne til loven, må forstås således, at der er tale om rådgivning, hvor kundens nuværende lån lægges om. Rådgivning om gældsafvikling, der alene består i at aftale en anden afdragsprofil eller eventuel eftergivelse af gælden, er ikke omfattet af loven.

Denne fortolkning skal ses i forlængelse af, at tilsynet heller ikke anser coaching og mentoring, der består i at hjælpe forbrugere til at opnå en hensigtsmæssig økonomisk adfærd, som værende aktiviteter, der kræver tilladelse som finansiel rådgiver.

Ligeledes vil den aktivitet, der består i at være beskikket som økonomisk værge for en anden person, heller ikke kræve tilladelse som finansiel rådgiver.