Resumé af afgørelse om påtale til Trifork Holding AG vedr. årsrapporten for 2021

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en kontrol af årsrapporten for 2021 for Trifork Holding AG. Virksomheden er et schweizisk selskab, som har kapitalandele optaget til handel i Danmark.

Koncernregnskabet er aflagt efter International Financial Reporting Standards, IFRS. Årsregnskabet og ledelsesberetningen er aflagt efter schweizisk GAAP.

Det fremgår af § 7, stk. 1, i bekendtgørelsen om udsteders oplysningsforpligtelser (bekendtgørelse nr. 1173/2017), at årsregnskabet og ledelsesberetningen m.v. fra tredjelandsudstedere skal udarbejdes efter de samme regler, som ville gælde for udstedere hjemmehørende i Danmark. Der kan dog undtages fra disse bestemmelser, hvis den benyttede regnskabsmæssige begrebsramme er ækvivalensgodkendt, jf. kapitalmarkedslovens § 26, stk. 4.

Da schweizisk GAAP ikke er ækvivalensgodkendt, har Erhvervsstyrelsen vurderet, at virksomheden skal anvende årsregnskabsloven for så vidt angår de dele af årsrapporten, som ikke aflægges efter IFRS, jf. § 7, stk. 1, i bekendtgørelsen om udsteders oplysningsforpligtelser. 

Virksomheden har offentliggjort korrigerende/supplerende information i form af en børsmeddelelse af 12. december 2022 indeholdende årsregnskab udarbejdet i henhold IFRS og de supplerende bestemmelser i årsregnskabsloven for regnskabsklasse D. Virksomheden har samtidig suppleret ledelsesberetningen, så den opfylder årsregnskabslovens krav. Da har virksomheden således har korrigeret de konstaterede fejl, har styrelsen alene påtalt forholdene.