Afgørelse om påbud til NNIT A/S vedrørende årsrapporterne for 2020 og 2021 (afgørelsen er anket til Erhvervsankenævnet)

Erhvervsstyrelsen har gennemført en kontrol af årsrapporterne for 2020 og 2021 for NNIT A/S.

Koncernregnskabet og modervirksomhedens årsregnskab er aflagt efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder. Årsrapporterne er offentliggjort i henhold til kapitalmarkedslovens § 26.

Koncern- og årsregnskabet er revideret af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Revisionspåtegningen er uden anmærkninger. 

Afgørelse

Erhvervsstyrelsen har den 27. januar 2023 truffet følgende afgørelse vedrørende årsrapporterne for 2020 og 2021 for NNIT A/S, jf. årsregnskabslovens § 161 a, stk. 5 og 6, sammenholdt med årsregnskabslovens § 161. 

Idet styrelsen har vurderet, at afgørelsen er af videregående betydning for virksomheden, har den været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.

Vedrørende virksomhedens årsrapporter for 2020 og 2021 har styrelsen konstateret, at virksomheden har indregnet det betingede vederlag ved overtagelsen af virksomheden Excellis, som en del af anskaffelsessummen. Udbetalingen af det betingede vederlag er betinget af, at sælgeren fortsat er ansat i virksomheden i hele optjeningsperioden, hvorfor vederlaget i henhold til den faste formulering i IFRS 3, afsnit B55, litra a, skal anses som aflønning for tjenester efter virksomhedssammenslutningen. 

På den baggrund har styrelsen påbudt virksomheden at indregne det betingede vederlag som omkostninger i resultatopgørelsen i henhold til IAS 19, jf. IFRS 3, afsnit B55, litra a.

Styrelsen har endvidere påtalt nedenstående overtrædelser i årsrapporten for 2020:

  • Virksomheden har ikke oplyst om diskonteringssatser vedrørende værdiforringelsestests før skat, som krævet af IAS 36, afsnit 55 og henholdsvis IAS 36, afsnit 134, litra d, punkt v og IAS 36, afsnit 134 litra e, punkt v.
  • Virksomheden har ikke oplyst om metoderne for opgørelsen af nøgleforudsætninger for værdiforringelsestest, jf. IAS 36, afsnit 134, litra d, punkt ii.
  • Virksomheden har klassificeret omkostninger i den finansielle stilling som ”kontraktaktiver”, selvom omkostningerne ikke opfylder definition i IFRS 15, appendiks A, på kontraktaktiver.

Disse forhold er alene påtalt, da de er korrigeret i årsrapporten for 2021.

Læs afgørelsen.