Resumé af afgørelse om påtale til German High Street Properties A/S vedr. halvårsrapporten for 1. halvår 2022

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en kontrol af halvårsrapporten for 1. halvår 2022 for German High Street Properties A/S. Halvårsrapporten er aflagt efter IAS 34 samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder.

Erhvervsstyrelsen kunne konstatere, at halvårsrapporten ikke indeholdt opgørelser for anden totalindkomst for 2. kvartal 2022 og 2. kvartal 2021. Opgørelsen over anden totalindkomst indeholdt således alene år-til-dato opgørelser. 

Endvidere indeholdt halvårsrapporten ikke en egenkapitalopgørelse for perioden 1. januar – 30. juni 2021 (sammenligningstal). Sammenligningstallene bestod således alene af udviklingen for hele 2021.

De manglende opgørelser kræves i henhold til IAS 34, afsnit 20, litra b og c. Da virksomheden har offentliggjort en delårsrapport for 3. kvartal 2022, hvori de konstaterede forhold var korrigeret, har styrelsen alene påtalt overtrædelserne i halvårsrapporten for 2022.