Redegørelse om inspektion i Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Værd at vide

Tilsynsreaktioner er en samlebetegnelse for Finanstilsynets reaktioner over for lovovertrædelser eller forøget risiko i virksomheder under tilsyn.


Tilsynsreaktioner omfatter påbud, påtaler, risikooplysninger, tvangsbøder og politianmeldelser.

Indledning

Finanstilsynet var i marts 2014 på inspektion i Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S.

Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor selskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. På inspektionen havde Finanstilsynet især fokus på selskabets forretningsmodel, bestyrelsens og direktionens arbejde samt opgørelse af det individuelle solvensbehov.

Sammenfatning og risikovurdering

Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S’ forretningsmodel er baseret på at tilbyde skønsmæssig porteføljepleje (kapitalforvaltning) samt investeringsrådgivning vedrørende aktiebaserede investeringsmandater. Selskabet henvender sig til pensionskasser, forsikringsselskaber, foreninger og fonde, offentlige institutioner og virksomheder samt velhavende privatpersoner og privatejede selskaber. Selskabet har både danske og øvrige nordiske kunder samt i stigende omfang også andre internationale kunder. Desuden rådgiver selskabet afdelingerne under Investeringsforeningen Carnegie WorldWide.

Finanstilsynet gav på baggrund af inspektionen selskabet påbud om at forbedre dokumentationen vedrørende opgørelsen af det individuelle solvensbehov. På det foreliggende grundlag fandt Finanstilsynet det dog ikke nødvendigt at øge solvensbehovet. Inspektionen gav derudover ikke Finanstilsynet anledning til reaktioner på de undersøgte områder.

Finanstilsynet foretager i øvrigt særskilt gennemgang af selskabets lønpolitik og -praksis. Denne gennemgang er endnu ikke afsluttet.

Selskabet har opgjort sit solvensbehov pr. 31. december 2013 til 10 procent. Den faktiske solvens pr. 31. december 2013 var 17,9 procent.