Redegørelse om påbud til Danske Invest Management A/S (vedr. Investeringsforeningen Danske Invest Index’ afdeling Global Emerging Markets Restricted)

Finanstilsynet har afsluttet sin undersøgelse af Danske Invest Management A/S overholdelse af visse oplysningskrav i disclosure- og taksonomiforordningen for så vidt angår afdelingen Global Emerging Markets Restricted. Undersøgelsen skete som led i en tværgående temaundersøgelse, hvor otte fondes bæredygtighedsoplysninger i bl.a. prospektet blev undersøgt. Undersøgelsen blev iværksat i juni 2022. Fokus har været på fonde, der har bæredygtige investeringer som mål (også omtalt som ”fuldt bæredygtige” fonde).

Finanstilsynet har i undersøgelsen forholdt sig til bæredygtighedsoplysningerne i Investeringsforeningen Danske Invest Index’ prospekt og dokument med central investorinformation (KIID) for afdelingen Global Emerging Markets Restricted. Det er blevet undersøgt, om investorerne har modtaget de bæredygtighedsoplysninger, som de er berettiget til, og om disse bæredygtighedsoplysninger er givet på en klar, fyldestgørende og forståelig måde. 

Danske Invest Management A/S interne processer, herunder om disse sikrer, at fonden (afdelingen) investerer i overensstemmelse med bæredygtighedsmålene, har ikke været en del af Finanstilsynets undersøgelse. 

Grundlaget for undersøgelsen

Når en fond har bæredygtig investering som mål, er der en række bæredygtighedsoplysninger, som skal indgå i prospektet og KIID. Formålet med disse krav er, at investorerne kan betrygge sig i, at fondens investeringsmål er i overensstemmelse med de bæredygtighedsmål, som investor ønsker at bidrage til, og hvilke bæredygtighedsrisici den indebærer for investor, så investor kan træffe sin investeringsbeslutning på et oplyst grundlag.

Der skal derfor for fonden oplyses, hvilke bæredygtighedsmål den bidrager til, hvordan det sikres, at de faktiske investeringer er i overensstemmelse med målene, og hvilke bæredygtighedsrisici som investor påtager sig.    

En bæredygtig investering er en investering i en økonomisk aktivitet, som bidrager til et miljømæssigt eller socialt mål, hvor sådanne investeringer ikke må væsentligt skade nogen af disse mål, og hvor der alene må investeres i virksomheder, der følger god ledelsespraksis. 

Det miljømæssige og/eller sociale mål, som investeringen i den økonomiske aktivitet bidrager til, kaldes for det bæredygtige investeringsmål. 

Det/de bæredygtige investeringsmål kan f.eks. være et eller flere af FN’s 17 Verdensmål. Det betyder, at hvis en fond eksempelvis har et bæredygtigt investeringsmål om at bidrage til ’Rent vand og sanitet’ (Verdensmål 6), vil fonden være omfattet af nogle specifikke oplysningskrav. Kravene sikrer, at aktuelle eller potentielle investorer på en klar, fyldestgørende og forståelig måde får oplysninger om, hvordan investorens midler bidrager til dennes specifikke bæredygtighedsmål, inden investorerne eventuelt vælger at investere i fonden. 

Det skal fremgå af prospektet, hvordan det bæredygtige investeringsmål skal nås, hvordan bidraget til målene måles, samt hvordan det sikres, at de underliggende investeringer i fonden er bæredygtige. Hvis der anvendes et indeks som referencebenchmark, f.eks. til løbende at måle opnåelse af det bæredygtige investeringsmål, skal der i prospektet oplyses om, hvordan indekset er tilpasset målet, og redegøres for, hvorfor og hvordan det angivne indeks afviger fra et bredt markedsindeks. Hvis fonden har reduktion af CO2-emissioner som mål med henblik på at nå Parisaftalens langsigtede mål for den globale opvarmning, gælder der nogle yderligere specifikke oplysningskrav. 

Det skal også fremgå af prospektet, hvis bæredygtighedsrisici forventes at kunne påvirke afkastet negativt. Hvis bæredygtighedsrisici ikke anses for relevante, skal der klart og præcist redegøres for årsagerne hertil.  

Derudover er der yderligere oplysningskrav til prospektet, hvis fonden, der har bæredygtig investering som mål, investerer i økonomiske aktiviteter, som bidrager til et miljømål. 

Endelig skal de bæredygtige investeringsmål fremgå af KIID på en måde, der er konsistent med oplysningerne om det/de bæredygtige investeringsmål i prospektet.   

Finanstilsynet har udelukkende undersøgt overholdelsen af de oplysningskrav, der følger direkte af disclosure- og taksonomiforordningen og af KIID-forordningen. Oplysninger der gives i medfør af den delegerede retsakt til disclosure- og taksonomiforordningen, som har fundet anvendelse siden den 1. januar 2023, har ikke være omfattet af undersøgelsen. Den delegerede retsakt til disclosure- og taksonomiforordningen indeholder bl.a. rapporteringsskabeloner for de oplysninger, der følger af de to forordninger.

Disclosure- og taksonomiforordningen har fundet anvendelse siden henholdsvis 10. marts 2021 og 1. januar 2022.

Resultatet af undersøgelsen

Finanstilsynet har gennemgået overholdelsen af ovenstående krav for Investeringsforeningen Danske Invest Index’ fond Global Emerging Markets Restricted. Bæredygtighedsmålene oplyst for fonden er bl.a. at investere i CO2-reduktion i overensstemmelse med Parisaftalens langsigtede mål. 

Finanstilsynet har i undersøgelsen taget udgangspunkt i det prospekt og KIID, som var gældende ved undersøgelsens iværksættelse i juni 2022.

Finanstilsynets undersøgelse viser, at der i prospekt for fonden Global Emerging Markets Restricted oplyses utilstrækkeligt om bæredygtighedsforhold. På flere væsentlige områder er oplysningerne utilstrækkelige, da der enten oplyses uklart, inkonsistent eller mangelfuldt. 

Konkret finder undersøgelsen, at:

  • Oplysningerne om det/de bæredygtige investeringsmål for fonden er uklare og inkonsistente, ligesom oplysningerne om hvordan de underliggende investeringer i fonden lever op til kravet om ikke at gøre væsentlig skade på nogen miljømæssige eller sociale mål er mangelfulde.
  • Oplysningerne om hvordan (en del af) de underliggende investeringer er i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter er inkonsistente og mangelfulde.

Disse forhold beskrives yderligere nedenfor.

Der oplyses inkonsistent og uklart i prospektet om, hvad der er det/de bæredygtige investeringsmål for fonden Global Emerging Markets Restricted. Eksempelvis er det svært at vurdere om målet udelukkende er en ”reduktion af CO2-emissioner” eller om det også er at bidrage til eksempelvis en ”mere ressourceeffektiv og cirkulær økonomi” ligesom det nævnes, at fondens investeringer er egnet til at bidrage til ”modvirkning af klimaændringer”. I tillæg til målet om CO2-reduktion svarer de andre mål til taksonomiforordningens miljømål et, to og fire. Det er muligt at have flere bæredygtighedsmål så længe, at der oplyses klart og konsistent om, hvilket/hvilke mål der er for fonden. Hvis dette ikke er tilfældet, kan det være svært for potentielle og aktuelle investorer at forstå, hvad fondens bæredygtige investeringsmål er, og hvad det betyder for den måde deres midler investeres. Finanstilsynet har derfor påbudt Danske Invest Management A/S at sikre, at Investeringsforeningen Danske Invest Index oplyser klart om, hvad det/de bæredygtige investeringsmål for fonden Global Emerging Markets Restricted er, herunder de relevante miljømål. Danske Invest Management A/S skal samtidigt sikre, at Investeringsforeningen Danske Invest Index oplyser klart om, hvordan de underliggende investeringer i fonden Global Emerging Markets Restricted lever op til kravet om ikke at gøre væsentlig skade på nogen miljømæssige eller sociale mål.

Af prospektet fremgår, at fondens investeringer bl.a. bidrager til miljømål i taksonomiforordningen. Der oplyses dog inkonsistent og mangelfuldt om, hvordan investeringerne lever op til kravene til miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. Eksempelvis skal det oplyses, hvordan investeringerne overholder fastsatte tærskelværdier og krav til, hvornår en økonomisk aktivitet er miljømæssigt bæredygtig. Finanstilsynet har derfor yderligere påbudt Danske Invest Management A/S at sikre, at Investeringsforeningen Danske Invest Index i prospektet oplyser klart om, hvordan (en del af) de underliggende investeringer i fonden Global Emerging Markets Restricted er i økonomiske aktiviteter, der kvalificeres som miljømæssigt bæredygtige.