Redegørelse om inspektion i Axcel Management A/S (hvidvaskområdet)

Finanstilsynet var i juni 2022 på inspektion i Axcel Management A/S (virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens organisering, politik, skriftlige forretningsgange og interne kontroller på hvidvaskområdet. Desuden omfattede inspektionen virksomhedens kundekendskab og overvågning af kunder samt undersøgelse af alarmer og underretning til Hvidvasksekretariatet.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden er forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF), der udbyder investeringsrådgivning og kapitalinvestering. Virksomheden agerer som rådgiver og administrator for en bred kreds af danske og udenlandske investorer, der investerer i nordiske virksomheder. Virksomheden forvalter for nuværende tre fonde, der hver består af tre alternative investeringsfonde (AIF). 
Virksomhedens kunder omfatter blandt andet banker og finansielle institutioner, pensions- og livsforsikringsfonde, private investorer m.fl., hovedsageligt fra nordiske lande. Ingen af deres kunder er bosiddende i højrisikolande. 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er middel vurderet i forholdet til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet taget udgangspunkt, at virksomhedens kundekreds består af mange forskellige typer kunder med bl.a. komplekse ejerskabsstrukturer. 

På baggrund af inspektionen er der en række områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden har fået påbud om at revidere sin risikovurdering, således at risikovurderingen afdækker virksomhedens risici separat for hvidvask og terrorfinansiering.

Virksomheden har samtidig fået påbud om at sikre, at virksomheden foretager en risikovurdering af sine kunder, der i højere grad inddrager alle relevante oplysninger indhentet om kunden, således at kunderne risikoklassificeres korrekt som enten lav-, mellem- eller højrisiko på baggrund af en konkret og dokumenteret vurdering, og at virksomheden kan gennemføre en korrekt kundekendskabsprocedure og at dette kan godtgøres over for Finanstilsynet. 

Virksomheden har desuden fået påbud om at sikre, at virksomheden ajourfører dokumenter, data eller oplysninger om kunden. 

Virksomheden har herudover fået påbud om at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer i tilfælde, hvor virksomheden vurderer, at der er øget risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme. 

Virksomheden har endvidere fået påbud om at revidere sine skriftlige forretningsgange, således at disse indeholder beskrivelser af de konkrete aktiviteter, som medarbejderne skal udføre. 

Endelig har virksomheden fået påbud om at sikre, at den foretager indberetning af korrekte oplysninger, der er nødvendige til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer.