222 resultater

 • Markedsudvikling i 2021 for kreditinstitutter
  Emne:
  2021, Markedsudvikling, Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet, Pengeinstitutter, Realkreditinstitutter
  Kreditinstitutterne fik i 2021 et markant bedre resultat end i 2020 – og på niveau med årene forinden. Det forbedrede resultat kan især henføres til lave nedskrivninger på udlån. Dertil kommer større positive kursreguleringer og en styrket basisindtjening drevet af større gebyrindtægter. Kreditinstitutternes nettorenteindtjening var også i 2021 udfordret af lave renter og fortsatte den nedadgående tendens. Det blev dog mere end modgået af stigende nettogebyrindtægter og provisioner. Den faldende basisindtjening, der er observeret over flere år, blev dermed samlet set vendt til en stigning.
 • Markedsudviklingen i 2021 for realkreditinstitutter
  Emne:
  2021, Markedsudvikling, Realkreditinstitutter
  Realkreditinstitutternes samlede resultat før skat steg i 2021. Resultatet var på 20,9 mia. kr. mod 17,2 mia. kr. i 2020. Fremgangen i resultatet skal ses i lyset af COVID-19-krisens indvirkning på resultatet i 2020 med generelle fald i indtægtsposterne og højere nedskrivninger.
 • Markedsudvikling i 2021 for pengeinstitutter
  Emne:
  2021, Markedsudvikling, Pengeinstitutter
  Danske pengeinstitutter fordoblede deres overskud før skat i 2021 i forhold til 2020. Det samlede overskud før skat var dermed på 34 mia. kr. Stigningen var først og fremmest drevet af lavere nedskrivninger end året før, men højere basisindtjening og øgede kursreguleringer bidrog også.
 • Markedsudviklingen i 2020 for firmapensionskasser
  Emne:
  2020, Markedsudvikling, Forsikring og pension
  Firmapensionskasserne oplevede sidste år mindre fald i det samlede resultatet efter store stigninger året før.
 • Markedsudviklingsartikel for skadesforsikring
  Emne:
  2021, Forsikring og pension, Markedsudvikling
  COVID-19 satte et tydeligt aftryk på skadesforsikringsselskaberne i 2020. Pandemien påvirkede selskabernes resultater på flere områder. Den påvirkede desuden vilkårene for selskabernes salgsaktiviteter.
 • Markedsudviklingen i første halvår 2021 for realkreditinstitutter
  Emne:
  2021, Markedsudvikling, Realkreditinstitutter
  Realkreditinstitutternes samlede resultat før skat steg med 4,2 mia. kr. til 10,5 mia. fra første halvår 2020 til første halvår 2021. Resultatet kan henføres til lavere nedskrivninger end første halvår 2020. Nedskrivningerne var i stor udstrækning baseret på ledelsesmæssige skøn ved indgangen til COVID-19-krisen.
 • Markedsudviklingen i første halvår 2021 for kreditinstitutter
  Emne:
  2021, Markedsudvikling, Pengeinstitutter, Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet, Realkreditinstitutter
  Første halvår af 2021 var præget af genopretning og genoplukning af økonomien efter et år, hvor danske kreditinstitutter, såvel som resten af samfundet, var påvirket af den globale COVID-19-krise. Meget tyder på, at danske kreditinstitutter, indtil videre, er kommet godt gennem krisen.
 • Markedsudviklingen i første halvår 2021 for pengeinstitutter
  Emne:
  2021, Markedsudvikling, Pengeinstitutter
  Pengeinstitutternes overskud steg med 12,3 mia. kr. i første halvår 2021 til 16 mia. kr. fra det historisk lave niveau i første halvår 2020 under COVID-19-krisen.
 • Markedsudvikling i 2020 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
  Emne:
  2021, Markedsudvikling
  Pensionsvirksomhedernes bruttopræmier, dvs. kundernes indbetalinger, steg i 2020. Stigningen var på ca. 8 pct. til 193,5 mia. kr. mod 180,1 mia. kr. i 2019. De samlede hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter var ved udgangen af 2020 på 3.096 mia. kr.
 • Markedsudvikling i 2020 for realkreditinstitutter
  Emne:
  2020, Realkreditinstitutter, Markedsudvikling
  Realkreditinstitutterne oplevede i 2020 et fald i det samlede resultat før skat. Resultatet var på 17,2 mia. kr. i 2020 mod 21,7 mia. kr. i 2019. Faldet skal ses i lyset af dels et resultat på et højt niveau i 2019 som følge af en historisk stor konverteringsbølge, dels COVID-19-krisens effekt på nedskrivninger i 2020.
 • Markedsudvikling i 2020 for kreditinstitutter
  Emne:
  Markedsudvikling, Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet, 2020
  År 2020 var for de danske kreditinstitutter, såvel som for resten af samfundet, præget af den globale COVID-19-krise. De danske kreditinstitutter gik velkapitaliserede ind i krisen, og havde samlet set et godt udgangspunkt for at kunne tilføre kredit og likviditet til både virksomheder og husholdninger. De statslige hjælpepakker har dog generelt bevirket en begrænset kreditefterspørgsel, og der har kun været en afdæmpet vækst i udlånet fra kreditinstitutterne i 2020.
 • Markedsudvikling i 2020 for pengeinstitutter
  Emne:
  2020, Markedsudvikling, Pengeinstitutter
 • Markedsudviklingen i 2019 for firmapensionskasser
  Emne:
  2019, Forsikring og pension, Markedsudvikling
  Firmapensionskasserne oplevede sidste år store stigninger i deres investeringsafkast.
 • Markedsudviklingen for 2019 for pensionsvirksomheder
  Emne:
  Forsikring og pension, Markedsudvikling, 2019
  2019 var præget af stigende præmieindbetalinger, lave renter, stigende risikoappetit og alternative investeringer prægede udviklingen for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.
 • Markedsudviklingen for 2019 for skadesforsikringsselskaber
  Emne:
  Markedsudvikling, Forsikring og pension, 2019
  Skadesforsikringsselskaber havde et godt 2019, hvor positive investeringsresultater leverede fremgang på branchens samlede resultat.
 • Markedsudviklingen i første halvår 2020 for realkreditinstitutter
  Emne:
  2020, Markedsudvikling, Realkreditinstitutter
  Realkreditinstitutternes samlede resultat før skat faldt med 4,3 mia. kr. til 6,3 mia. fra første halvår 2019 til første halvår 2020. Det er det laveste halvårsresultat i fem år. Det lave resultat skyldes primært højere nedskrivninger som følge af forværrede økonomiske udsigter i lyset af COVID-19-krisen. Dertil kommer et kurstab på realkreditinstitutternes værdipapirbeholdninger
 • Markedsudviklingen i første halvår 2020 for pengeinstitutter
  Emne:
  2020, Markedsudvikling, Pengeinstitutter, Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet
  Pengeinstitutternes overskud faldt med 10 mia. kr. i første halvår 2020 til 3,7 mia. kr. som følge af den forværrede økonomiske situation pga. COVID-19-krisen.
 • Markedsudviklingen i første halvår 2020 for kreditinstitutter
  Emne:
  2020, Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet, Pengeinstitutter, Markedsudvikling
  Første halvår 2020 var for de danske penge- og realkreditinstitutter – såvel som for resten af samfundet – præget af den globale COVID-19-krise. På institutternes regnskaber slog krisen primært igennem i form af øgede mernedskrivninger på udlån og garantier i første kvartal.
 • Markedsudviklingen i 2019 for fondsmæglere
  Emne:
  2019, Markedsudvikling
  De danske fondsmæglerselskaber øgede i 2019 indtjeningen med 28 pct. i forhold til 2018. Den samlede indtjening i branchen rundede dermed for første gang 1 mia. kr.
 • Markedsudvikling i 2019 for realkreditinstitutter
  Emne:
  2019, Realkreditinstitutter, Markedsudvikling
  Realkreditinstitutternes samlede resultat steg fra 18,5 mia. kr. i 2018 til 21,7 mia. kr. i 2019 og lå dermed på det højeste niveau for perioden 2007-2019.