Markedsudviklingsartikler

204 resultater

 • Markedsudvikling i 2019 for pengeinstitutter
  Emne:
  2019, Pengeinstitutter, Markedsudvikling
  Pengeinstitutternes overskud faldt i 2019 til 25 mia. kr. mod 30 mia. kr. året før. Basisindtjeningen faldt også med 5 mia. kr. til 8,9 mia. kr. og er fortsat stærkt presset som følge af lavrentemiljøet.
 • Markedsudvikling i 2019 for kreditinstitutter
  Emne:
  2019, Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet, Pengeinstitutter, Realkreditinstitutter, Markedsudvikling
  De danske kreditinstitutter er velkapitaliserede og har haft moderat udlånsvækst siden 2016. Dermed er der et godt udgangspunkt for at give kredit til husholdninger og virksomheder, der midlertidigt har brug for likviditet som følge af COVID-19-krisen.
 • Markedsudvikling i 2019 for realkreditinstitutter
  Emne:
  2019, Realkreditinstitutter, Markedsudvikling
  Realkreditinstitutternes samlede resultat steg fra 18,5 mia. kr. i 2018 til 21,7 mia. kr. i 2019 og lå dermed på det højeste niveau for perioden 2007-2019.
 • Markedsudviklingen i 2018 for skadesforsikringsselskaber
  Emne:
  2019, Markedsudvikling, Forsikring og pension
  De direkte tegnende skadesforsikringsselskaber leverede i 2018 et resultat før skat på 7,1 mia. kr., hvilket var et fald på 37 pct. i forhold til året før.
 • Halvårsartikel kreditinstitutter 2019
  Emne:
  2019, Markedsudvikling, Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet
  De danske kreditinstitutter fik i første halvår 2019 et overskud på 20 mia. kr., mod 23 mia. kr. året før. Det lavere resultat skyldtes primært faldende nettorenteindtægter i pengeinstitutterne, der var påvirket negativt af både de lave renter og det stigende indlånsoverskud. Kreditinstitutterne opnåede et godt resultat, da periodens nedskrivninger fortsat lå på et, historisk set, meget lavt niveau, selvom de steg en smule. Desuden bidrog relativt høje kursreguleringer også til at moderere faldet i resultatet.
 • Halvårsartikel realkreditinstitutter 2019
  Emne:
  2019, Realkreditinstitutter, Markedsudvikling
  Realkreditinstitutterne kom ud af første halvår 2019 med en stigning i resultatet før skat. Stigningen var på 12,0 pct. ift. samme periode sidste år, jf. figur 1. Renses resultatet for indtjening i datterselskaber, var stigningen på 22,8 pct.1 Stigningen kan primært henføres til højere kursreguleringer og til en vis grad til lavere nedskrivninger på udlån, flere nettorente-indtægter og færre udgifter til personale og administration.
 • Halvårsartikel pengeinstitutter 2019
  Emne:
  2019, Markedsudvikling, Pengeinstitutter
  Pengeinstitutterne fik et overskud på knap 14 mia. kr. i første halvår 2019. Indtjeningen er presset af de lave renter, der gør det sværere for institutterne at tjene penge på deres kerneforretning, og øgede udgifter til personale og administration – bl.a. pga. af et stigende behov for at investere i complianceopfyldelse og risikostyring. Når institutterne har svært ved at tjene penge på de traditionelle indtægtskilder, medfører det risiko for, at institutterne påtager sig mere risiko
 • Markedsudvikling i 2018 for firmapensionskasser
  Emne:
  2018, Markedsudvikling, Forsikring og pension
  Firmapensionskasserne oplevede en fremgang i det samlede resultat fra 2017 til 2018. Resultatet var på 0,9 mia. kr. mod -0,5 mia. kr. året før. Fremgangen kan bl.a. henføres til et fald i de pensionsmæssige hensættelser på 2,2 mia. kr.
 • Markedsudvikling i 2018 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
  Emne:
  Markedsudvikling, Forsikring og pension, 2018
  Pensionsvirksomhedernes bruttopræmier, dvs. kundernes indbetalinger, steg i 2018. Stigningen var på ca. 5 pct. til 172,9 mia. kr. mod 164,5 mia. kr. i 2017. De samlede hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter var ved udgangen af 2018 på 2.563 mia. kr.
 • Lave renter øger risiko for dårlig kunderådgivning
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser, Markedsudvikling
  De lave renter øger pengeinstitutternes incitament til at flytte kunders opsparing fra indlån til investeringsprodukter. Udviklingen medfører forhøjet risiko for, at kunder modtager dårlig rådgivning. Det advarer Finanstilsynet om i en ny artikel om markedsudviklingen for investeringsfonde.
 • Markedsudviklingen i 2018 for kreditinstitutter
  Emne:
  2019, Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet, Pengeinstitutter, Realkreditinstitutter, Markedsudvikling
  Kreditinstitutternes overskud faldt i 2018. Det samlede resultat før skat endte på 40,3 mia. kr., hvilket er 13,1 mia. kr. lavere end i 2017.
 • Markedsudviklingen i 2018 for realkreditinstitutter
  Emne:
  2018, Markedsudvikling, Realkreditinstitutter
  Realkreditinstitutternes samlede resultat faldt i 2018 i forhold til året før.
 • Markedsudvikling i 2018 for pengeinstitutter
  Emne:
  2018, Pengeinstitutter, Markedsudvikling
  Den gode konjunktursituation med høj beskæftigelse og lav ledighed gav i 2018 pengeinstitutterne et år med et godt resultat og lave nedskrivninger.
 • Markedsudvikling i 2017 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
  Emne:
  2017, Forsikring og pension, Markedsudvikling
  Kundernes samlede pensionsopsparing (hensættelserne) i de danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser voksede i 2017 med 7,4 pct. til i alt ca. 2.500 mia. kr. Bruttopræmierne – kundernes indbetalinger – beløb sig til 164,5 mia. kr., hvilket var en stigning på 7,3 pct. i forhold til 2016.
 • Markedsudvikling i 2017 for firmapensionskasser
  Emne:
  2017, Markedsudvikling, Forsikring og pension
  Firmapensionskasserne oplevede en tilbagegang i det samlede resultat fra 2016 til 2017. Resultatet var på -0,5 mia. kr. mod 1,7 mia. kr. året før.
 • Halvårsartikel 2018 for pengeinstitutter
  Emne:
  2018, Pengeinstitutter, Markedsudvikling
  De danske pengeinstitutter var i første halvår af 2018 fortsat påvirket af positive konjunkturer og genererede store overskud på sektorniveau. Resultaterne var dog lavere end i første halvår 2017. Overordnet har danske pengeinstitutters regnskaber siden finanskrisen været i positiv udvikling med store overskud som følge de senere år, jf. figur 1.
 • Halvårsartikel 2018 for realkreditinstitutter
  Emne:
  2018, Realkreditinstitutter, Markedsudvikling
  Realkreditinstitutterne opnåede i første halvår 2018 et resultat, der generelt lå højt sammen-lignet med halvårsresultaterne de seneste 11 år. Det samlede resultat før skat var på ca. 9,5 mia. kr., jf. figur 1. Indtjeningen faldt dog i forhold til et resultat før skat på 12,4 mia. kr. i første halvår 2017. Faldet kan bl.a. henføres til et fald i kursreguleringer, der bliver negative, højere nedskrivninger på udlån og et fald i indtjeningen i dattervirksomheder1. Renset for indtjeningen i dattervirksomheder var nettoindtjeningen på niveau med halvårsresultaterne i 2015 og 2016.
 • Markedsudvikling i 2017 for skadesforsikringsselskaber
  Emne:
  2017, Forsikring og pension, Markedsudvikling
  De danske skadesforsikringsselskaber havde i 2017 et samlet resultat på 11,3 mia. kr., svarende til en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Fremgangen var bl.a. drevet af stigende præmieindtægter og faldende forsikringsmæssige driftsomkostninger.
 • Markedsudvikling i 2017 for fondsmæglerselskaber
  Emne:
  2017, Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet, Markedsudvikling
  Fondsmæglerselskaberne kom samlet set ud af 2017 med et resultat efter skat på 813 mio. kr. hvilket svarer til en egenkapitalforrentning på 55 pct.
 • Markedsudviklingen i 2017 for investeringsfonde
  Emne:
  2017, Markedsudvikling
  Formuen i de danske investeringsfonde voksede med ca. 10 pct. i 2017 og kan tilskrives både netto kapitalindstrømning og positive værdireguleringer.