235 resultater

 • Markedsudvikling i 2023 for kreditinstitutter
  Emne:
  Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet, Pengeinstitutter, Realkreditinstitutter, Markedsudvikling, 2023
  Kreditinstitutterne havde en historisk høj indtjening i første halvår 2023. Det samlede resultat før skat var næsten dobbelt så stort som for første halvår 2022, og større end noget andet halvårsresultat siden årene umiddelbart inden finanskrisen. Det forbedrede resultat skyldes altovervejende en kraftig fremgang i nettorenteindtægterne.
 • Markedsudvikling i 2022 for firmapensionskasser
  Emne:
  Forsikring og pension, Markedsudvikling, 2023
  Firmapensionskasserne oplevede et stort fald i det samlede resultat fra 2021 til 2022.
 • Markedsudvikling i 2022 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
  Emne:
  Forsikring og pension, Markedsudvikling, 2023
  Pensionsselskabernes resultat blev samlet på -11, 5 mia. kr. og hensættelserne til markedsrente udgør nu den største del af de samlede hensættelser. Læs om udviklingen i kapitalforhold og tilsynsmæssige fokusområder for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser i årets markedsudviklingsartikel.
 • Markedsudvikling i 2020 – 2022 for fondsmæglerselskaber
  Emne:
  2023, Markedsudvikling, Fondsmæglerselskaber
  De danske fondsmæglerselskabers indtjening faldt i 2022 med 26 pct. i forhold til rekordåret i 2021. Den samlede indtjening i branchen var dog for fjerde år i træk på over 1 mia. kr., idet branchen opnåede et resultat efter skat på 1,248 mia. kr.
 • Markedsudviklingen for investeringsfonde 2021 - 2022
  Emne:
  2023, Markedsudvikling, Investeringsområdet
  I en ny markedsudviklingsartikel analyserer Finanstilsynet udviklingen på det danske marked for investeringsfonde over de seneste to år fra 2021 til 2022.
 • Markedsudviklingen i 2022 for skades-forsikringsselskaber
  Emne:
  2023, Markedsudvikling, Forsikring og pension
  De direkte tegnende skadesforsikringsselskaber leverede i 2022 et resultat før skat på 2,6 mia. kr., hvilket var 11,2 mia. kr. lavere end året før. Tilbagegangen dækker over en nedgang i det forsikringstekniske resultat på 1,9 mia. kr. og en nedgang i investeringsresultaterne på 8,8 mia. kr. Herudover var der en tilbagegang i øvrige poster på 0,5 mia. kr. Skadesforsikringsselskaberne opnåede dermed en egenkapitalforrentning før skat på 4,2 pct. mod 24,1 pct. i 2021.
 • Forbedret basisindtjening hos kreditinstitutter i 2022
  Emne:
  2023, Markedsudvikling, Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet, Pressemeddelelser
  De danske kreditinstitutter fik samlet set et lavere overskud i 2022 end året før, men højere renter har forbedret den grundlæggende indtjening. Det er især kursreguleringer og Danske Banks hvidvaskbøde, der holder indtjeningen i 2022 nede.
 • Markedsudviklingen i 2021 for firmapensionskasser
  Emne:
  2021, Markedsudvikling, Forsikring og pension
  Firmapensionskasserne havde i 2021 en stor stigning i det samlede resultat i forhold til året før.
 • Markedsudvikling i 2021 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
  Emne:
  2022, Forsikring og pension, Markedsudvikling
  Bruttopræmierne er steget. Det samme gjorde beholdningen af alternative investeringer. Læs om udviklingen i kapitalforhold og tilsynsmæssige fokusområder for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser i årets markedsudviklingsartikel.
 • Markedsudviklingen i 2021 for skadesforsikringsselskaber
  Emne:
  2022, Forsikring og pension, Markedsudvikling
  Finanstilsynet gennemførte i løbet af 2021 fem inspektioner i skadesforsikringsselskaber med bredt fokus. Hovedparten af tilsynsreaktionerne blev givet indenfor ledelses- og kontrolsystemet, outsourcing og solvensopgørelserne.
 • Markedsudviklingen i 2022 for realkreditinstitutter
  Emne:
  2022, Realkreditinstitutter, Markedsudvikling
  Realkreditinstitutterne fik et samlet resultat før skat på 10 mia. kr. i første halvår af 2022, hvilket er et mindre fald i forhold til samme periode i 2021. Faldet skyldes primært negative kursreguleringer.
 • Markedsudviklingen i 2022 for kreditinstitutter
  Emne:
  2022, Markedsudvikling, Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet
  Kreditinstitutterne fik i første halvår af 2022 et mindre overskud end i samme periode i 2021. Nedgangen kan henføres til negative kursreguleringer på værdipapirbeholdninger mv. som følge af store kursfald på de globale aktie- og obligationsmarkeder i perioden.
 • Markedsudvikling i 2022 for pengeinstitutter
  Emne:
  2022, Markedsudvikling, Pengeinstitutter
  Pengeinstitutterne fik et overskud på 12 mia. kr. i første halvår af 2022, hvilket er 5 mia. kr. lavere end i samme periode sidste år. Nedgangen kan hovedsageligt henføres til kursreguleringer, der ikke giver et positivt indtjeningsbidrag i dette halvårs resultat.
 • Markedsudviklingen i 2021 for realkreditinstitutter
  Emne:
  2021, Markedsudvikling, Realkreditinstitutter
  Realkreditinstitutternes samlede resultat før skat steg i 2021. Resultatet var på 20,9 mia. kr. mod 17,2 mia. kr. i 2020. Fremgangen i resultatet skal ses i lyset af COVID-19-krisens indvirkning på resultatet i 2020 med generelle fald i indtægtsposterne og højere nedskrivninger.
 • Markedsudvikling i 2021 for kreditinstitutter
  Emne:
  2021, Markedsudvikling, Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet, Pengeinstitutter, Realkreditinstitutter
  Kreditinstitutterne fik i 2021 et markant bedre resultat end i 2020 – og på niveau med årene forinden. Det forbedrede resultat kan især henføres til lave nedskrivninger på udlån. Dertil kommer større positive kursreguleringer og en styrket basisindtjening drevet af større gebyrindtægter. Kreditinstitutternes nettorenteindtjening var også i 2021 udfordret af lave renter og fortsatte den nedadgående tendens. Det blev dog mere end modgået af stigende nettogebyrindtægter og provisioner. Den faldende basisindtjening, der er observeret over flere år, blev dermed samlet set vendt til en stigning.
 • Markedsudvikling i 2021 for pengeinstitutter
  Emne:
  2021, Markedsudvikling, Pengeinstitutter
  Danske pengeinstitutter fordoblede deres overskud før skat i 2021 i forhold til 2020. Det samlede overskud før skat var dermed på 34 mia. kr. Stigningen var først og fremmest drevet af lavere nedskrivninger end året før, men højere basisindtjening og øgede kursreguleringer bidrog også.
 • Markedsudviklingen i 2020 for firmapensionskasser
  Emne:
  2020, Markedsudvikling, Forsikring og pension
  Firmapensionskasserne oplevede sidste år mindre fald i det samlede resultatet efter store stigninger året før.
 • Markedsudviklingsartikel for skadesforsikring
  Emne:
  2021, Forsikring og pension, Markedsudvikling
  COVID-19 satte et tydeligt aftryk på skadesforsikringsselskaberne i 2020. Pandemien påvirkede selskabernes resultater på flere områder. Den påvirkede desuden vilkårene for selskabernes salgsaktiviteter.
 • Markedsudviklingen i første halvår 2021 for realkreditinstitutter
  Emne:
  2021, Markedsudvikling, Realkreditinstitutter
  Realkreditinstitutternes samlede resultat før skat steg med 4,2 mia. kr. til 10,5 mia. fra første halvår 2020 til første halvår 2021. Resultatet kan henføres til lavere nedskrivninger end første halvår 2020. Nedskrivningerne var i stor udstrækning baseret på ledelsesmæssige skøn ved indgangen til COVID-19-krisen.
 • Markedsudviklingen i første halvår 2021 for pengeinstitutter
  Emne:
  2021, Markedsudvikling, Pengeinstitutter
  Pengeinstitutternes overskud steg med 12,3 mia. kr. i første halvår 2021 til 16 mia. kr. fra det historisk lave niveau i første halvår 2020 under COVID-19-krisen.