Markedsudviklingsartikler

213 resultater

 • Markedsudvikling i 2020 for pengeinstitutter
  Emne:
  2020, Markedsudvikling, Pengeinstitutter
 • Markedsudvikling i 2020 for kreditinstitutter
  Emne:
  Markedsudvikling, Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet, 2020
  År 2020 var for de danske kreditinstitutter, såvel som for resten af samfundet, præget af den globale COVID-19-krise. De danske kreditinstitutter gik velkapitaliserede ind i krisen, og havde samlet set et godt udgangspunkt for at kunne tilføre kredit og likviditet til både virksomheder og husholdninger. De statslige hjælpepakker har dog generelt bevirket en begrænset kreditefterspørgsel, og der har kun været en afdæmpet vækst i udlånet fra kreditinstitutterne i 2020.
 • Markedsudvikling i 2020 for realkreditinstitutter
  Emne:
  2020, Realkreditinstitutter, Markedsudvikling
  Realkreditinstitutterne oplevede i 2020 et fald i det samlede resultat før skat. Resultatet var på 17,2 mia. kr. i 2020 mod 21,7 mia. kr. i 2019. Faldet skal ses i lyset af dels et resultat på et højt niveau i 2019 som følge af en historisk stor konverteringsbølge, dels COVID-19-krisens effekt på nedskrivninger i 2020.
 • Markedsudviklingen for 2019 for pensionsvirksomheder
  Emne:
  2020, Forsikring og pension, Markedsudvikling
  2019 var præget af stigende præmieindbetalinger, lave renter, stigende risikoappetit og alternative investeringer prægede udviklingen for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser.
 • Markedsudviklingen i 2019 for firmapensionskasser
  Emne:
  2019, Forsikring og pension, Markedsudvikling
  Firmapensionskasserne oplevede sidste år store stigninger i deres investeringsafkast.
 • Markedsudviklingen for 2019 for skadesforsikringsselskaber
  Emne:
  2020, Markedsudvikling, Forsikring og pension
  Skadesforsikringsselskaber havde et godt 2019, hvor positive investeringsresultater leverede fremgang på branchens samlede resultat.
 • Markedsudviklingen i første halvår 2020 for kreditinstitutter
  Emne:
  2020, Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet, Pengeinstitutter, Markedsudvikling
  Første halvår 2020 var for de danske penge- og realkreditinstitutter – såvel som for resten af samfundet – præget af den globale COVID-19-krise. På institutternes regnskaber slog krisen primært igennem i form af øgede mernedskrivninger på udlån og garantier i første kvartal.
 • Markedsudviklingen i første halvår 2020 for pengeinstitutter
  Emne:
  2020, Markedsudvikling, Pengeinstitutter, Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet
  Pengeinstitutternes overskud faldt med 10 mia. kr. i første halvår 2020 til 3,7 mia. kr. som følge af den forværrede økonomiske situation pga. COVID-19-krisen.
 • Markedsudviklingen i første halvår 2020 for realkreditinstitutter
  Emne:
  2020, Markedsudvikling, Realkreditinstitutter
  Realkreditinstitutternes samlede resultat før skat faldt med 4,3 mia. kr. til 6,3 mia. fra første halvår 2019 til første halvår 2020. Det er det laveste halvårsresultat i fem år. Det lave resultat skyldes primært højere nedskrivninger som følge af forværrede økonomiske udsigter i lyset af COVID-19-krisen. Dertil kommer et kurstab på realkreditinstitutternes værdipapirbeholdninger
 • Markedsudviklingen i 2019 for fondsmæglere
  Emne:
  2019, Markedsudvikling
  De danske fondsmæglerselskaber øgede i 2019 indtjeningen med 28 pct. i forhold til 2018. Den samlede indtjening i branchen rundede dermed for første gang 1 mia. kr.
 • Markedsudvikling i 2019 for pengeinstitutter
  Emne:
  2019, Pengeinstitutter, Markedsudvikling
  Pengeinstitutternes overskud faldt i 2019 til 25 mia. kr. mod 30 mia. kr. året før. Basisindtjeningen faldt også med 5 mia. kr. til 8,9 mia. kr. og er fortsat stærkt presset som følge af lavrentemiljøet.
 • Markedsudvikling i 2019 for kreditinstitutter
  Emne:
  2019, Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet, Pengeinstitutter, Realkreditinstitutter, Markedsudvikling
  De danske kreditinstitutter er velkapitaliserede og har haft moderat udlånsvækst siden 2016. Dermed er der et godt udgangspunkt for at give kredit til husholdninger og virksomheder, der midlertidigt har brug for likviditet som følge af COVID-19-krisen.
 • Markedsudvikling i 2019 for realkreditinstitutter
  Emne:
  2019, Realkreditinstitutter, Markedsudvikling
  Realkreditinstitutternes samlede resultat steg fra 18,5 mia. kr. i 2018 til 21,7 mia. kr. i 2019 og lå dermed på det højeste niveau for perioden 2007-2019.
 • Markedsudviklingen i 2018 for skadesforsikringsselskaber
  Emne:
  2019, Markedsudvikling, Forsikring og pension
  De direkte tegnende skadesforsikringsselskaber leverede i 2018 et resultat før skat på 7,1 mia. kr., hvilket var et fald på 37 pct. i forhold til året før.
 • Halvårsartikel pengeinstitutter 2019
  Emne:
  2019, Markedsudvikling, Pengeinstitutter
  Pengeinstitutterne fik et overskud på knap 14 mia. kr. i første halvår 2019. Indtjeningen er presset af de lave renter, der gør det sværere for institutterne at tjene penge på deres kerneforretning, og øgede udgifter til personale og administration – bl.a. pga. af et stigende behov for at investere i complianceopfyldelse og risikostyring. Når institutterne har svært ved at tjene penge på de traditionelle indtægtskilder, medfører det risiko for, at institutterne påtager sig mere risiko
 • Halvårsartikel kreditinstitutter 2019
  Emne:
  2019, Markedsudvikling, Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet
  De danske kreditinstitutter fik i første halvår 2019 et overskud på 20 mia. kr., mod 23 mia. kr. året før. Det lavere resultat skyldtes primært faldende nettorenteindtægter i pengeinstitutterne, der var påvirket negativt af både de lave renter og det stigende indlånsoverskud. Kreditinstitutterne opnåede et godt resultat, da periodens nedskrivninger fortsat lå på et, historisk set, meget lavt niveau, selvom de steg en smule. Desuden bidrog relativt høje kursreguleringer også til at moderere faldet i resultatet.
 • Halvårsartikel realkreditinstitutter 2019
  Emne:
  2019, Realkreditinstitutter, Markedsudvikling
  Realkreditinstitutterne kom ud af første halvår 2019 med en stigning i resultatet før skat. Stigningen var på 12,0 pct. ift. samme periode sidste år, jf. figur 1. Renses resultatet for indtjening i datterselskaber, var stigningen på 22,8 pct.1 Stigningen kan primært henføres til højere kursreguleringer og til en vis grad til lavere nedskrivninger på udlån, flere nettorente-indtægter og færre udgifter til personale og administration.
 • Markedsudvikling i 2018 for firmapensionskasser
  Emne:
  2018, Markedsudvikling, Forsikring og pension
  Firmapensionskasserne oplevede en fremgang i det samlede resultat fra 2017 til 2018. Resultatet var på 0,9 mia. kr. mod -0,5 mia. kr. året før. Fremgangen kan bl.a. henføres til et fald i de pensionsmæssige hensættelser på 2,2 mia. kr.
 • Markedsudvikling i 2018 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
  Emne:
  Markedsudvikling, Forsikring og pension, 2018
  Pensionsvirksomhedernes bruttopræmier, dvs. kundernes indbetalinger, steg i 2018. Stigningen var på ca. 5 pct. til 172,9 mia. kr. mod 164,5 mia. kr. i 2017. De samlede hensættelser til forsikrings- og investeringskontrakter var ved udgangen af 2018 på 2.563 mia. kr.
 • Lave renter øger risiko for dårlig kunderådgivning
  Emne:
  2019, Pressemeddelelser, Markedsudvikling
  De lave renter øger pengeinstitutternes incitament til at flytte kunders opsparing fra indlån til investeringsprodukter. Udviklingen medfører forhøjet risiko for, at kunder modtager dårlig rådgivning. Det advarer Finanstilsynet om i en ny artikel om markedsudviklingen for investeringsfonde.