Statistiske analyser

184 resultater

 • Markedsudviklingen i 2017 for realkreditinstitutter
  Emne:
  Markedsudvikling, Realkreditinstitutter, 2017
  2017 var overordnet et godt år for de danske realkreditinstitutter.
 • Markedsudvikling for pengeinstitutter 2017
  Emne:
  2017, Markedsudvikling, Pengeinstitutter
  Pengeinstitutternes indtjening var i 2017 højere end i årene op til finanskrisen. Fremgangen var dog ikke drevet af kerneforretningen i form af nettorenter, der blev presset af de fortsat meget lave renter, men især af gebyrindtægter, kursreguleringer og historisk lave nedskrivninger på udlån. Se pengeinstitutternes regnskabstal i appendiks.
 • Markedsudviklingen for kreditinstitutter i 2017
  Emne:
  2017, Markedsudvikling
  Finanstilsynet har udsendt en ny markedsudviklingsartikel, der for første gang viser den samlede udvikling i regnskabstallene på koncernbasis for de danske penge- og realkreditinstitutter.
 • Markedsudviklingsartikel for forsikringsmæglervirksomhed 2016
  Emne:
  Markedsudvikling, 2016
  Forsikringsmæglernes omsætning steg med 11 pct. fra et niveau på 1.274 mio. kr. ultimo 2015 til 1.409 mio. kr. ultimo 2016. Stigningen kan henføres til både nye og allerede eksisterende selskaber.
 • Markedsudviklingen i 2016 for fondsmæglerselskaber
  Emne:
  2017, Markedsudvikling, Investeringsområdet, Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet
  Fondsmæglerselskaberne fik samlet set et dårligere resultat i 2016 end året før. Denne generelle tilbagegang kan primært tilskrives et fald i kerneindtjening fra nettokurtager, -gebyrer og -provisionsindtægter og særligt fra investeringsservice med aktieprodukter.
 • Markedsudvikling i 2016 for firmapensionskasser
  Emne:
  2016, Forsikring og pension, Markedsudvikling
  Firmapensionskasserne opnåede et samlet resultat på 3,8 mia. kr. i 2016 mod et resultat på 0,7 mia. kr. i 2015.
 • Halvårsartikel 2017 for realkreditinstitutter
  Emne:
  2017, Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet, Markedsudvikling
  De danske realkreditinstitutter fik i årets første seks måneder en fremgang på 60 pct. i forhold til 1. halvår 2016. Resultatet før skat steg samlet set med 5,5 mia. kr. til i alt 12,4 mia. kr., viser Finanstilsynets gennemgang af halvårsregnskaberne
 • Markedsudvikling i 2016 for skadesforsikringsselskaber
  Emne:
  2016, Markedsudvikling, Forsikring og pension
  De danske skadesforsikringsselskaber fik et godt år i 2016 med et samlet resultat på 10,8 mia. kr., en stigning på 47 pct. i forhold til året før. Fremgangen var drevet af lavere erstatningsudgifter og højere afkast af investeringerne, viser en ny analyse fra Finanstilsynet.
 • Halvårsartikel 2017 for pengeinstitutter
  Emne:
  2017, Pengeinstitutter, Markedsudvikling
  Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber.
 • Markedsudviklingen i 2016 for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
  Emne:
  2016, Markedsudvikling
  De danske pensionskasser og livsforsikringsselskaber øgede sidste år deres investeringer i alternative aktiver som for eksempel kredit, infrastruktur og skovbrug med 14 pct. til i alt 289 mia. kr. Det viser en ny analyse fra Finanstilsynet.
 • Markedsudviklingen i 2016 for realkreditinstitutter
  Emne:
  Kreditinstitut- og fondsmæglerområdet, Realkreditinstitutter, Markedsudvikling, 2016
  Realkreditinstitutternes samlede udlån steg sidste år med 2,6 pct. til i alt 2.720 mia. kr. godt hjulpet af de stigende boligpriser i dele af landet, viser Finanstilsynets analyse af årsregnskaberne.
 • Markedsudviklingen for pengeinstitutter i 2016
  Emne:
  Pengeinstitutter, Markedsudvikling, Pressemeddelelser
  Pengeinstitutternes regnskaber for 2016 indikerer, at dansk økonomi generelt har lagt krisen bag sig. Pengeinstitutterne har styrket indtjeningen væsentligt i de senere år, og alene i 2016 steg overskuddet med mere end 40 pct., fremgår det af ny analyse fra Finanstilsynet.
 • Markedsudvikling 2016 for kollektive investeringer
  Emne:
  Markedsudvikling, 2016
  Kollektive investeringer er blevet danskernes foretrukne investeringsprodukt til opsparing. Formuen placeret i traditionelle kollektive investeringer i danske fonde er stigende, og ved udgangen af 2016 udgjorde den næsten 2.050 mia. kr. Derudover havde andre alternative investeringsfonde ca. 86 mia. kr. under forvaltning.
 • Markedsudvikling for forsikringsmæglervirksomhed 2015
  Emne:
  2015, Markedsudvikling, Taler og artikler, Forsikring og pension
  Forsikringsmæglernes omsætning steg i 2015 med 3 pct. til 1.271 mio. kr.
 • Realkreditinstitutternes regnskaber 1. halvår 2016
  Emne:
  2016, Markedsudvikling, Taler og artikler, Realkreditinstitutter
  Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber
 • Halvårsartikel 2016 for pengeinstitutter
  Emne:
  2016, Markedsudvikling, Pengeinstitutter, Taler og artikler
  Hovedtal for pengeinstitutternes halvårsregnskaber:
 • Markedsudvikling i 2015 for firmapensionskasser
  Emne:
  Markedsudvikling, Firmapensionskasser, 2015, Forsikring og pension
 • Markedsudviklingen i 2015 for kollektive investeringer
  Emne:
  2015, Markedsudvikling, Forvaltere af alternative investeringsfonde, Investeringsområdet
  Kollektive investeringer dækker over både investeringsforeninger og alternative investeringsfonde. Alternative investeringsfonde er til forskel fra investeringsforeninger ikke underlagt direkte tilsyn, men derimod indirekte via tilsyn med forvalteren.
 • Markedsudvikling i 2015 for Skadeforsikringsselskaber
  Emne:
  2015, Forsikring og pension, Markedsudvikling, Taler og artikler
  Årets resultat før skat faldt i 2015 med knap 4 mia. kr. for branchen under ét til i alt 7,3 mia. kr. grundet en negativ udvikling i både det forsikringstekniske resultat og investeringsafkastet.
 • Markedsudvikling i 2015 for Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
  Emne:
  2015, Markedsudvikling, Forsikring og pension
  Det samlede kapitalkrav for alle livsforsikringsvirksomheder og tværgående pensionskasser var ultimo 2015 på 68,2 mia. kr., hvilket svarer til et fald på 16 pct. i forhold til ultimo 2014. Samtlige selskaber havde tilstrækkelig kapitalstyrke til at modstå Finanstilsynets røde risikoscenarie ultimo 2015.